نویسنده = سید سپهر قاضی نوری
اعتبارسنجی روش های اکتساب فناوری در روند توسعه یک صنعت دفاعی ایران

دوره 17، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 60-87

10.22034/jmi.2023.385532.2915

حمید رضا فقیه؛ سید سپهر قاضی نوری؛ مهدی الیاسی


تحلیل چندسطحی عوامل موثر بر همپایی فناورانه در صنعت نرم افزارهای بانکی؛ یک شرکت ایرانی توسعه دهنده نرم افزارهای بانکی

دوره 16، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 35-64

10.22034/jmi.2022.332329.2754

علی یوسفی؛ میثم شهبازی؛ مصطفی صفدری رنجبر؛ سپهر قاضی نوری؛ منوچهر منطقی


چالشهای دره مرگ اکوسیستم نوآوری زیست‌دارو ایران و بررسی توانمندی ها و عوامل زمینه ای موثر

دوره 14، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 35-54

10.22034/jmi.2021.120054

نیما مختارزاده؛ عباسعلی کارشناس؛ سید سپهر قاضی نوری


طراحی ترکیبی از ابزارهای سیاستی برای افزایش هزینه‌کرد بخش کسب‌وکار ایران در فعالیت‌های تحقیق و توسعه

دوره 12، شماره 3، آذر 1397، صفحه 1-24

پریسا علیزاده؛ سید سپهر قاضی نوری؛ مقصود امیری مقانجوقی؛ سید سروش قاضی نوری


شناسایی جریان های غالب در حوزه توسعه نوآوری در مناطق با استفاده از روش تحلیل هم رخدادی کلمات

دوره 6، شماره 3، مهر 1391، صفحه 136-158

شعبان الهی؛ رضا نقی زاده؛ سید سپهر قاضی نوری؛ منوچهر منطقی


انتخاب ابزارهای مدیریت دانش در توسعه محصول جدید نرم افزاری

دوره 5، شماره 3، مهر 1390، صفحه 80-100

سارا صباغچی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ شعبان الهی