انتخاب ابزارهای مدیریت دانش در توسعه محصول جدید نرم افزاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

بسیاری از محققان توسعه محصول جدید را به عنوان یک فرایند متمرکز بر دانش معرفی کرده اند که با رشد فزاینده پیچیدگی محصولات و فناوری ها،به مدیریت دانش موثر، احتیاج مبرم دارد.تا کنون مطالعات زیادی بر روی اثرات بکارگیری مدیریت دانش بر فرایند توسعه محصول جدید صورت گرفته است ولی کار زیادی روی ابزارهای مدیریت دانش کارامد در این فرایند صورت نگرفته است.در این تحقیق با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی، اولویت بندی میان ابزارهای مدیریت دانش در فرایند توسعه محصول جدید نرم افزاری و نیز در هریک از مراحل، در سه بخش نظرات خبرگان دانشگاهی،خبرگان حوزه کسب و کار و نیز ترکیب نظرات خبرگان صورت گرفته است.در مدل سلسله مراتبی تحقیق، انتخاب ابزارهای مدیریت دانش در توسعه محصول جدید نرم افزاری به عنوان هدف در سطح صفر، مراحل توسعه مبتنی بر مدل مرحله-دروازه در سطح بعدی، فرایندهای مدیریت دانش به عنوان معیارهای مقایسه در سطح سوم، و در نهایت ابزارهای مدیریت دانش به عنوان گزینه ها در سطح آخر قرار دارند. بنابر نتایج به دست آمده، فرایند انتقال و انتشار دانش،هم از دیدگاه خبرگان دانشگاهی و هم خبرگان صنعت، اولویت اول را در میان فرایندها و گروه افزارها و ابزارهای همکاری و همچنین اولویت اول را در میان ابزارهای مدیریت دانش در اغلب مراحل توسعه به خود اختصاص داده اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Selection of Knowledge Management Tools in Software New Product Development (NPD)

نویسندگان [English]

  • Sara Sabbaghchi 1
  • Sepehr Ghazinoory 2
  • Shaban Elahi 2
1 MSC in Information Technology Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Many researchers have introduced NPD as a knowledge intensive process that with increasing growth of complexity of products and technologies, need effective knowledge management urgently. Many studies have examined the effect of knowledge management applications on new product development performance but there is a limited research on efficient knowledge management tools in this process. The goal of this paper is to address gap in this area. In this study with using of AHP and experts judgments, KM tools in new software development process and also in each stages of development process have been prioritized with respect to academic experts judgments, business experts judgments and combined all judgments. In hierarchy model of research, selection of KM tools in software NPD as a goal, is in zero level, stages of NPD process based on gate-stage model in next level, KM processes as the comparison criteria in third level and finally, KM tools as alternatives in lowest level. Based on result of this research, process of transfer and sharing knowledge, both in academic and business expert opinions allocated highest priority value between KM processes, and groupware and collaboration tools got first priority between KM tools in most stages of new software product development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Product Development (NPD)
  • Gate-Stage Model
  • Software Development
  • Knowledge Management (KM)
  • Analytical Hierarchy Process (AHP)