دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 42، اسفند 1397، صفحه 1-136 
ارائه چارچوبی برای سنجش نوآوری باز در صنایع دفاعی کشور

صفحه 25-47

ابراهیم سوزنچی کاشانی؛ حسین ارجینی؛ مهدی مقیدنیا


یکپارچگی صنایع دفاعی و غیردفاعی: یک بوم‌نگاری خط‌مشی در صنعت دفاعی

صفحه 49-96

محمدتقی خوبرو؛ سید مهدی الوانی؛ محمدحسین رحمتی؛ غلامرضا جندقی


بررسی راهبردهای همپایی شرکت‌های نوظهور در صنعت هوایی و دلالت‌هایی برای صنعت هوایی ایران

صفحه 118-136

مهدی الیاسی؛ منوچهر منطقی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ سید محمد میرباقری