ارائه چارچوبی برای سنجش نوآوری باز در صنایع دفاعی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

3 کارشناسی فیزیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

شواهد متعددی از تشدید نیاز صنایع دفاعی برای حرکت به سمت نوآوری باز وجود دارد که افزایش پراکندگی دانش و کاهش بودجه نظامی از مهم‌ترین آنهاست. صنایع دفاعی کشورمان نیز برای پاسخ به این چالش‌های نوآوری باید بتوانند به الزامات نوآوری باز پاسخ دهند اما در حال حاضر الگو‌های نوآوری باز برای بخش دفاعی توسعه نیافته و بنابراین مدلی برای کمک به آنها در طی این مسیر وجود ندارد. هدف این تحقیق ارائه چارچوبی برای سنجش میزان باز بودن نوآوری در صنایع دفاعی است تا جایگاه این صنایع در نوآوری باز را مشخص و به آنها کمک کند که میزان رشد حرکت خود به سمت نوآوری باز را تصویر کنند. نتیجه این تحقیق چارچوبی سه‌بُعدی شامل "عمق همکاری نوآورانه"، "گستره همکاری نوآورانه" و "عمق دانشی" است که می‌توان از آن برای اندازه‌گیری میزان باز بودن نوآوری بخش دفاعی در سطح پروژه استفاده نمود. این چارچوب در وهله اول از طریق مطالعه پیشینه و سپس اصلاح آن با توجه به نظرات خبرگان بخش دفاعی توسعه یافته است و می‌تواند الگویی را برای اندازه‌گیری میزان باز بودن پروژه‌های دفاعی ترسیم نماید. مندرجات و یافته‌های آن در انتها مورد بحث قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a framework for measuring open innovation in defense industry

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Sozanchi Kashani 1
  • Hossein Arjini 2
  • Mehdi Moghayadnia 3
1 Assistant Professor, Faculty of Management and Economics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.
2 MSc in Business Administration, Faculty of Management and Economics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.
3 BSc in Physics, Faculty of Natural Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Evidence in defense industry including knowledge dispersion and budget cuts demonstrate increasingly necessity of moving toward open innovation as defense industry in united states of America, England, and many other countries are opening their innovation activities. Our country's defense industry inevitably has to step in this road to confront the rising challenges. But there is no trace of an open innovation model for the defense industry in academic literature. Based on innovation literature and experts’ experiences, the present study was designed to develop a framework to measure innovation openness in the defense industry. This framework can be used to map defense industry innovation projects onto openness spectrum in three dimensions, thus may help us to draw the way to more openness. first, a preliminary framework based on innovation literature was presented to defense industry experts, and their critics and suggestions were captured during interviews. Then using experts’ opinions and by reviewing the literature again, the final framework, accepted by experts and consistent with the literature, was developed. The final result is a three-dimension framework which measures open innovation “depth” and “breadth”, and “knowledge depth” of defense innovation at project or organization level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • Open Innovation
  • Defense Innovation
  • Measuring Open Innovation