دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 38، اسفند 1396، صفحه 1-188 
قابلیت‌های محوری نظام اکتساب سلاح و تجهیزات دفاعی

صفحه 1-32

10.22034/jmi.2018.59770

قاسم فولادی؛ حسین دهقانی پوده؛ محمد مهدی نژاد نوری؛ امیر حاتمی


الگوی حکمرانی شبکه‌ای با تأکید بر توسعه فرآیندهای نوآوری باز در نهادهای تحقیقاتی امنیت ‌سایبری

صفحه 33-56

محمدمهدی قوچانی؛ داود حسین پور؛ ابراهیم محمودزاده؛ سید مهدی الوانی؛ سید ابوالحسن فیروزآبادی


تبیین مؤلفه های مؤثر بر ساختاردهی زنجیره ارزش صنایع خلاق در ایران

صفحه 161-188

مهدی محمدی؛ مهرداد مدهوشی؛ عبدالحمید صفائی قادیکلایی؛ حسنعلی آقاجانی