سناریونویسی بهای نفت خام بر اساس شناسایی عوامل کلیدی و تجزیه و تحلیل فعل و انفعالات بازیگران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه بین رشته ای فناوری، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری آینده پژوهی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

مقاله حاضر می‌کوشد با شناسایی عوامل کلیدی مؤثر در مقیاس جهانی، زمینه تهیه سناریوهای ممکن و محتمل در سال‌های آینده برای بهای نفت خام تا افق 1410 را فراهم آورد. داده‌های این مقاله شامل 68 عامل است که با روش ترکیبی مصاحبه با نخبگان و روش دلفی به­دست آمده است و طی دو مرحله عوامل اصلی مشخص، پالایش یا ترکیب شده‌اند. در نهایت نیز 40 عامل و روند اصلی مشخص و از طریق پرسشنامه‌هایی، تأثیرات متقابل آن‌ها جمع‌آوری و با نرم‌افزار میک‌مک داده‌ها تحلیل شده است. سرانجام 6 عامل به­عنوان رویدادهای کلیدی و پیشران که بیشترین تاثیر را بر بهای آتی نفت خام دارند، شناسایی شد و نهایتاً 24 وضعیت محتمل برای 6 عامل تعریف گردید. با توجه به وسعت ماتریس و ابعاد آن به اندازه (24×24)، نرم‌افزار سناریوویزارد، 3375 سناریوی ترکیبی را بر اساس داده‌های وارد شده پرسشنامه تحلیل و تعداد 11 سناریوی قوی یا محتمل، 29 سناریو با سازگاری بالا (سناریوهای باورکردنی) و 39 سناریو ضعیف (سناریوهای ممکن) را گزارش داد که در نهایت پس از پس از صحه‌گذاری و اعتبارسنجی توسط خبرگان چهارسناریو با عناوین، نهنگ آبی، طوفان ال‌نینو، سرزمین الدورادو و افسانه سه برادر به صورت توصیفی نام‌گذاری گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crude Oil Price Scenario Based on Identifying Key Factors and Analyzing the Actors' Interactions

نویسندگان [English]

  • Farhad Rahbar 1
  • Amirali Saifoddin-e Asl 2
  • Mohammadali shahhoseini 3
  • Eesa Niazi 4
1 Professor, Faculty of Economics, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of New Sciences and Technologies, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 PhD candidate of Futures Studies, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present paper seeks to provide possible scenarios for future oil prices up to the horizon of 1410 by identifying key global effective factors on a global scale. The data of this paper include 68 factors that are obtained by combining Elite interview and Delphi method. In two stages, the main factors are identified, refined or combined. Finally, 40 factors and main trends were identified and collected through questionnaires, their interactions, and analyzed using the microarray software. Finally, six factors are identified as key events and impacts that have the most impact on future crude oil prices. Finally, 24 possible states were defined for 6 factors. Due to the size of the matrix and its dimensions (24*24), the scenario planner, 3375 combined scenarios based on the data entered in the analysis questionnaire and 11 strong or probable scenarios, 29 scenarios with high adaptability (incredible scenarios) and 39 scenarios Poor (possible scenarios) reported. Which was finally descriptively named after the certification and validation by Chaosanario's experts with titles, the Blue Whale, the Ellenino Storm, the Al-Dawraudo Land, and the legendary Three Brothers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scenario Analysis
  • Cross-Impact Analysis
  • Scenario Software