الگوی حکمرانی شبکه‌ای با تأکید بر توسعه فرآیندهای نوآوری باز در نهادهای تحقیقاتی امنیت ‌سایبری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری سیاستگذاری عمومی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 دانشیار، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

4 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران.

5 دکتری مدیریت استراتژیک، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران.

چکیده

حکومت‌ها به فراخور فضای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نوع حکمرانی خود را تغییر می‌دهند. تغییر و تحولات سریع در حوزه فناوری، افزایش هزینه‌های نوآوری و رقابت روزافزون در محصولات و خدمات جدید منجر به افزایش نیاز سازمان به تعامل با محیط و ذینفعان خارجی‌شان شده است که از این طریق سبب باز شدن مرزهای سازمان و استفاده از پارادایم نوآوری باز در توسعه روندهای داخلی نوآوری و گسترش بازار برای استفاده خارجی از نوآوری شده است. از پرتغییرترین فناوری‌های روز، فناوری‌های مربوط به فضای سایبری و امنیت آن است؛ حفظ امنیت در این فضا از مسائل مهم در امنیت ملی کشور محسوب می‌شود. به علت پراکندگی،‌ عدم همسویی و عدم هم‌افزایی نهادهای تحقیقاتی امنیت سایبری در ایران، بهره‌مندی از مدلی برای حکمرانی این فضا جهت استفاده متناسب از تمام ظرفیت‌ها برای تولید محصول بومی، راه‌حل مناسبی برای حاکمیت محسوب می‌شود. این مقاله باهدف دستیابی به مدل حکمرانی شبکه‌ای و با تأکید بر توسعه فرآیندهای نوآوری باز در نهادهای تحقیقاتی امنیت سایبری به دنبال شناسایی عناصر حکمرانی و عوامل توسعه فرآیندهای نوآوری باز با توجه به شرایط محیطی حاکم بر آن در ایران است. این عوامل با استفاده از روش نظریه داده‌بنیاد شناسایی‌شده­اند. بدین منظور، 16 مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان این موضوع صورت گرفته است. تحلیل داده‌ها در فرآیند کدگذاری باز با کمک نرم‌افزار MAXQDA10 منجر به تولید 16 مقوله فرعی در قالب 4 مقولۀ اصلی شده است. مدل ارائه‌شده در این مقاله با رویکرد خودظهور به‌دست ‌آمده است و نتایج آن به‌صورت گزاره‌های نظری تبیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Network Governance Model with Emphasis on Development of Open Innovation Processes at Security Research Institutions

نویسندگان [English]

  • Mohammadmehdi Ghuchani Khorasani 1
  • Davood Hosseinpour 2
  • Ibrahim Mahmudzaeh 3
  • Seyed Mahdi Alvani 4
  • Seyed Abolhasan Firoozabadi 5
1 PhD in Public Policy, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
4 Professor, Faculty of Management and Accounting, Qazvin Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
5 PhD in Strategic Management, Supreme National Defense University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Governments change their governance models based on social, political and economic situations. Rapid technological change, increasing innovation cost and drastic competition in new products and services have caused organizations to interact with external environment and stakeholders. Opening boundaries of organization, using open innovation paradigm for internal development and expansion of market to enjoy external innovations are the most significant consequences of this interaction. Cyber security technology is one the most changeable today's technologies, which is a momentous key in national security. Proposing a governance pattern in this case would help the government to deal with problems, such as dispersion and incoordination between organizations. This pattern suggests methods for using all capacities to produce native products. This paper is going to identify governance elements and open innovation development factors, by considering the environmental conditions in Iran, to achieve a network governance pattern for cyber security research organizations. These factors have been recognized by using Grounded theory. For this purpose, 16 semi-structured interviews have been done. Analyzing data in open-coded process by using MAXQDA 10 software has led  to produce 16 subcategories in the form of 4 main categories. The model presented in this article is based on Emerging design approach and the results have been explained as theoretical propositions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Network Governance
  • Open Innovation
  • Research Institutions
  • Cyber Security