تبیین مؤلفه های مؤثر بر ساختاردهی زنجیره ارزش صنایع خلاق در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

مفهوم اقتصاد خلاق در اسناد خط­مشی و سیاست­های کلان کشورهای اروپایی ازجمله سیاست­های اتحادیه­ی اروپا، برنامه­ی عمران ملل متحد و استراتژی­های دیگر سازمان­های بین­المللی به‌وضوح قابل‌مشاهده است. تاکنون مفهوم خلاقیت در صنایع فرهنگی، اقتصاد خلاق و به‌طور ویژه صنایع خلاق در ایران، موردتوجه تعداد اندکی از اندیشمندان و پژوهشگران بوده است. نگاهی به اثرات توجه دیگر کشورها به این مفاهیم و درک پیامدهای آن منجر به تحولات عمیق در تفکر و نوع نگرش سیاست‌گذاران کلان فرهنگی و اقتصادی خواهد شد. هدف این پژوهش، نگاهی ساختاری به صنایع خلاق و استخراج و تبیین مؤلفه­های مؤثر در ساختاردهی زنجیره­ی ارزش صنایع خلاق در ایران است. با توجه به موقعیت ویژه­ی جمهوری اسلامی ایران ازنظر فرهنگی و لزوم توجه به این مسئله، مؤلفه­های مؤثر بر ساختاردهی زنجیره ارزش با استفاده از مصاحبه با خبرگان و به‌کارگیری روش تحلیل مضمون استخراج شده­اند و با کاربرد روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری به بررسی نحوه­ی تأثیرگذاری این مؤلفه­ها بر یکدیگر پرداخته شده است. درنهایت، نتایج پژوهش در قالب دو مدل ساختاری تفسیری و بر روی 15 مؤلفه­ی مؤثر در ساختاردهی زنجیره­ی ارزش صنایع خلاق، در دو بعد فعالیت­های اصلی و پشتیبان، ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Components Effective on the Structuring Value Chain of Creative Industries in Iran

نویسندگان [English]

  • Mahdi Mohammadi 1
  • Mehrdad Madhoshi 2
  • Abdolhamid Safaei Ghadikolaei 3
  • Hasanali Aghajani 3
1 PhD candidate of Industrial Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran.
2 Professor, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran.
3 Associate Professor, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran.
چکیده [English]

Creative economy is clearly visible in European policy documents and policies, including European Union policies, United Nations' programs and strategies in other international organizations. The concept of creativity in the cultural industries, the creative economy, and particularly, the creative industries in Iran has so far attracted a few scholars and thinkers. However, looking at the effects of other countries' attitudes toward these concepts and their implications would lead to profound changes in the thinking and attitude of macroeconomic policymakers.
The purpose of this research is to look at the creative industries as well as to extract and explain the effective components in structuring the value chain of creative industries in Iran. Considering the special situation of the Islamic Republic of Iran in terms of culture and the need to pay attention to this issue in shaping the value chain of creative industries based on the Iranian's Islamic culture, components affeting structuring of value chain have been extracted by interviewing with experts and using of thematic analysis. Expert opinion analysis and interpretive structural modeling method was used to examine the effect of these components on each other. Finally, results are presented in the form of two interpretive structural models and fifteen components affecting value chain structuring of creative industries in two dimensions of main and supporting activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creative Industry
  • Cultural Industry
  • Creative Economy
  • Value Chain
  • Interpretive Structural Modeling