مطالعه ای تطبیقی در سنجش نقش دوسوتوانی سازمانی در عملکرد بنگاه‌های تولیدی و خدماتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

با تشدید رقابت و شتاب گرفتن سرعت تحولات، دوسوتوانی سازمانی عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار داده و به‌وسیله تلاش همزمان سازمان‌ها در بهره‌برداری و اکتشاف از فرصت‌های موجود، در محیط‌های پویا به‌دست می‌آید. دوسوتوانی سازمانی به‌عنوان توانایی برای هم‌ترازی و موفقیت در مدیریت تقاضاهای تجاری امروز و همزمان با آن، سازگاری با تغییرات محیطی، مطرح است. در این مقاله، تاثیر ابعاد دوسوتوانی سازمانی بر عملکرد در صنایع تولیدی و خدماتی بررسی شده است و همچنین نقش تعدیل‌گری پویایی‌های محیطی در رابطه بین ابعاد دوسوتوانی سازمانی و عملکرد در این دو صنعت مورد بررسی قرار گرفته است. داده‌های پژوهش، در بخش تولید از شرکت‌های تولیدی شهر صنعتی رشت و در بخش خدمات از فروشگاه‌های خرده فروشی شهر رشت گردآوری شده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است که اطلاعات از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری شده و برای تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری و الگوریتم حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش، نشان می‌دهند که در صنایع تولیدی و خدمات خرده‌فروشی، ابعاد دوسوتوانی سازمانی بر روی عملکرد تاثیرگذار هستند و پویایی‌های محیطی در رابطه بین ابعاد دوسوتوانی سازمانی و عملکرد در شرکت‌های تولیدی، نمی تواند نقش تعدیل‌گر را ایفا کند، اما رابـطه بین بعد اکتشاف و عملکرد را در شرکت‌های خرده‌فروشی تعدیل می-کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study to Evaluate the Role of Organizational Ambidexterity on Firms Performance in Production and Service Sector

نویسندگان [English]

  • Yaghoob Mombeini 1
  • Mahmood Moradi 2
  • Mostafa Ebrahimpour 3
1 MSc in Industrial Management, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran.
چکیده [English]

 With intensifying competition and accelerating changes speed, the organizational ambidexterity influenced firm performance and by the simultaneously efforts of organizations to exploit and explore the opportunities available in a dynamic environment is obtained. Organizational ambidexterity as is defined as the ability to align with business demands and at the same time being consistent with environmental changes. Exploration and exploitation are two dimensions of organizational ambidexterity. In this paper, the effect of organizational ambidexterity on the performance in the two manufacturing and services industry has been investigated. Furthermore, moderating role of environmental dynamics in the relationship between the organizational ambidexterity and performance has been addressed. Research data has been collected in the manufacturing sector from the Rasht Industrial Zone and in the services sector from the retail stores in Rasht. Data was collected through questionnaires and analyzed by structural equation modeling and partial least squares algorithm. Findings show that in the two manufacturing and services industry organizational ambidexterity dimensions influence on performance. Moreover, environmental dynamics cannot moderate the relationship between organizational ambidexterity and performance in manufacturing companies; however relationship between exploration and performance at retail companies was moderated by environmental dynamics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Ambidexterity
  • Exploitation
  • Exploration
  • Firm Performance
  • Environmental Dynamics