شناخت الگوهای ذهنی خبرگان دستگاه های اجرایی کشور: ارتقا یا عدم ارتقای بهره وری منابع انسانی بخش دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

کلید بهره‌وری منابع انسانی، شناسایی، استخدام و حفظ کارکنان تعالی یافته است که برای رسیدن به هدف ارتقای بهره‌وری، ارزش خود را به‌عنوان شریک راهبردی سازمان به اثبات رسانده‌اند. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناخت و درک دیدگاه‌ها و الگوهای ذهنی خبرگان دستگاه‌های اجرایی کشور درباره عوامل اثرگذار در بهره‌وری منابع انسانی است. دیدگاه‌ها و برداشت‌های متکثر و متفاوت از جایگاه بهره-وری منابع انسانی و عوامل اثرگذار در ارتقای آن و به‌خصوص نبود تعریف و دسته‌بندی جامع و دقیق از عوامل اثرگذار از نظر خبرگان دستگاه‌های اجرایی کشور، سبب شده است تا از روش ترکیبی کیو، برای شناخت و درک دقیق تر دیدگاه‌ها و نگرش‌ها و نیز تبیین جامع‌تر استفاده شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد از بُعد نظری، یازده الگوی ذهنی کشف شده، گونه‌های متمایز الگوهای تفکر و ادراکات خبرگان سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور درباره عوامل اثرگذار در بهره‌وری منابع انسانی است. پیشنهادهای پژوهش نیز در دو حیطه کاربردی و پژوهشی با هدف ارایه راهبردهایی برای ایجاد سیاست‌های توافقی و برای هماهنگی بهتر و اقدام عملی‌تر و کارآمدتر در عرصه ارتقای بهره‌وری منابع انسانی کشور ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cognition Mind Patterns of Expert in Public Organisation of the Country: Promotion or Lack of Promotion of Human Resource Productivity of Public Sector

نویسندگان [English]

  • Samaneh Lajevardi 1
  • Fariborz Rahiminiya 2
  • Saeed Mortazavi 2
  • Asadollah Kordnaeij 3
1 PhD candidate of Human Resource Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Professor, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
3 Professor, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The key to productivity of human resources, is identify, recruit and retain the employee excellent. The personnel or human capitals to achieve the goal of improving productivity, its value as a strategic partner organization have proved. In this regard, the first key factor, attitudes, views and mind patterns of managers and employees. The aim of this study is to identify and better understand the perspectives and mind patterns governmental organizations about the factors affecting the productivity of human resources and for their dominant mental model of these factors. Theoretically, eleven paradigms discovered a distinctive species thought patterns, perceptions and mind patterns of shows participants that the two well perspective of the productivity of human resources policy at the executive agencies and the device has been accessed. Among them, the first and second perspective, as well as the productivity of the organization's human resources policy and administrative instruments shows. According to the interprent criteria Q, and based on the representation of views content, to the naming and interpret every action paradigm and also provided research recommendations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Subjective Patterns
  • Productivity Human Resources
  • Ministry Headquarters
  • Strategies
  • Interpretation
  • Q Methodology