طراحی الگوی اولویت‌گذاری پابرجا در صنایع راهبردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آینده پژوهی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دکتری آینده پژوهی، پژوهشکده آینده پژوهی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، تهران، ایران.

چکیده

روش مرسوم اولویت‌گذاری در آینده‌پژوهی، روش فن آوری‌های کلیدی است. در این روش با دو معیار جذابیت و امکان‌پذیری و در فرآیندی خبره‌محور، گزینه‌هایی که از اولویت بیشتری برخوردار باشند، از یکدیگر تمیز داده می‌شوند. آن‌چه که نیاز به ابداع روشی نو را آشکار می‌کند، ابهام در میزان اثربخشی گزینه‌های برگزیده در مواجهه با «آینده‌های بدیل» است. به‌همین منظور، در این مقاله، با عنایت به این مهم، الگوی نوینی برای اولویت‌گذاری معرفی می‌شود. دستاورد این پژوهش، یک الگوی نوین اولویت‌گذاری به نام «اولویت‌گذاری پابرجا» است و روش‌شناسی پژوهش، روش‌شناسی ابداع یک الگوی جدید است. اولویت‌گذاری پابرجا، بر روش‌ها و مفاهیم آینده‌پژوهی، بنا نهاده شده است. اولویت‌گذاری پابرجا، عرصه‌ی نوآوری است و در نهایت آن، سبدی از گزینه‌ها معرفی می‌شود که در شرایط مختلف به کمک سازمان بیاید. بر اساس این الگو، فرآیند پژوهش، نسبت به زمان و منابع آن تعدیل می‌شود. هم‌چنین، اولویت‌گذاری پابرجا، ترکیبـی از تحلیل کمی و کیفی است. بنـابراین، با اولویـت‌گذاری پابرجا و در پرتو درک چندگانه از آینده، ارزش راه‌کارها و سیاست‌های مختلف نمایان می‌شود. الگوی اولویت‌گذاری پابرجا، شامل نُه گام اساسی است که با مشارکت صاحب‌نظران و ذی‌نفعان مختلف پدید آمده و تکامل یافته است. مهم‌ترین یافته‌ی پژوهش، بهینه‌سازی و ارتقای کیفی این الگو، از طریق اجرای آن در میدان عمل و در یک صنعت راهبردی در حوزه‌ی دفاعی و در مورد سامانه‌های ضد بالگرد آزموده شده و به نتیجه‌ی مطلوب دست یافته است.

کلیدواژه‌ها