هوش معنوی، ابزار تحول آفرینی رهبران سازمان (مطالعه موردی در شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

هزاره سوم فصل جدیدی را پیش روی مدیران گشوده و بقای سازمان ها به میزان زیادی در گرو هوشمندی مدیران قرار گرفته است. چالش ها و بحران های جهانی، تغییرات سریع فناورانه، پیچیدگی ها و تنوع روزافزون جمعیت شناختی نیروی کار و مسایلی از این-قبیل که از ویژگی های این قرن هستند، ذهن مدیران را بیش از پیش به چالش کشیده است. در این میان، روانشناسان بر این عقیده اند که انسان های هوشمند بهتر از دیگران می توانند راه خود را در موقعیت های پیچیده پیدا کنند. برای هوشمندی به عنوان یک مفهوم کلی، سازه های متعددی مطرح است. نویسندگان این مقاله تلاش نموده اند تا سازه ای جدید را با عنوان «هوش معنوی» معرفی و تاثیر آن را بر تحول آفرینی مدیران، از دید پیروانشان بررسی کنند. دو سازمان یکی در بخش دولتی و دیگری در بخش خصوصی صنعت نفت، بر اساس تمایل مدیرانشان برای شرکت در این تحقیق انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته اند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه چند عاملی رهبری، MLQ و پرسشنامه هوش معنوی(SQ)، می باشد. داده ها با استفاده از دستگاه معادلات ساختاری و با روش PLS، تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهند که در هر دو بخش خصوصی و دولتی رابطه ای قوی میان مولفه های هوش معنوی و رهبری تحول آفرین وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spiritual Intelligence as a Transformational Tool for Organizational Leaders A Case Study of National Iranian Oil Company

نویسندگان [English]

  • Bahareh Abedin 1
  • Asghar Moshabaki Esfahani 2
1 PhD candidate of Strategic Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Professor, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Since environmental dilemmas have become more complicated in the third millennium, organizations' survival has depended more on leadership skills and distinctive competencies. Global challenges, rapid changes of technology, complexities and social demographic varieties are some of Indicators of this century that managers are involved in them. Herein, psychologists believe that smart people can find their way better than others. The purpose of this paper is to introduce a new construct of intelligence, Spiritual Intelligence (SQ), as a Transformational Tool for Organizational Leaders. This study empirically has investigated the relationship between SI Indicators and transformational leadership. In addition, the impact of demographic attributions on SI has been assessed. Two types of questionnaires distributed in a large Iranian petroleum organization. Descriptive and inferential statistical techniques such as are PLS method of structural equation models are used for analyzing the data. The results of the study show that there are a meaningful relationship between SQ and transformational leadership.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transformational Leadership
  • Spiritual Intelligence
  • National Iranian Oil