ارایه راهکارهای ارتقای عملکرد در بخش دولتی با رویکرد BSC ،ANP فازی و VIKOR (مطالعه موردی در اداره کل تعاون استان یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، گروه حسابداری و مدیریت، مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی یزد، یزد، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

چکیده

وجود نظام های دقیق، جامع و معتبر مدیریت عملکرد، به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی سازمان ها و جوامع، مرهون و نیازمند فراهم سازی زیر ساخت ها و الزامات ویژه ای است که خصوصا در سطح دستگاه های دولتی، ایجاد و حفظ و گسترش آن ها محتاج برنامه ریزی، عزم و حمایتی گسترده می باشد. با توجه به اهمیت تغییر نگرش در برنامه های بخش دولتی و لزوم بازنگری در فرآیندهای اجرایی این بخش ها، محدودیت هایی برای پیاده سازی یک نظام جامع ارزیابی وجود دارد. هدف از این پژوهش ارایه یک رویکرد ترکیبی FANP، VIKOR و کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد در بخش دولتی می باشد. حوزه مورد مطالعه این پژوهش اداره کل تعاون استان یزد است که مشتمل بر 10 شعبه شهرستانی می باشد. بر این اساس، شاخص های ارزیابی بر مبنای الگو کارت امتیازی متوازن در چهار جنبه؛ مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری استخراج شدند و سپس با استفاده از تکنیک FANP وزن دار گردیدند. در مرحله بعد اوزان بدست آمده از شاخص ها، در داده های مربوط به آن ها در هر شعبه ادغام، و از تکنیک VIKOR به منظور رتبه بندی شعب ادارات تعاون استان یزد استفاده شد. بر اساس نتایج تکنیک FANP، بعد مالی با وزنی معادل 312/0 به عنوان مهمترین بعد، و بر اساس نتایج تکنیک VIKOR شعبه شهرستان یزد، بهترین عملکرد را در بین شعب اداره کل تعاون استان یزد دارا می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentations Strategies of Performance Improvement in the Public Sector Using BSC, FANP & VIKOR a Case Study of Cooperative Department of Yazd Province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Tahari Mehrjardi 1
  • Seyyed Habibollah Mir Ghofoori 2
  • Fatemeh Shakeri 1
  • Hamid Babaei Meibodi 3
1 MSc in Industrial Management, Accounting and Management Department, Higher Education Institution of Yazd, Yazd, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran.
3 MSc in Industrial Management, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Existence of accurate systems, comprehensive and credible of performance management, as one of the indicators of development organizations and communities, needs to provide infrastructure and special requirements that especially in the public system, creating, maintaining and expanding of that requires planning, determination and support. Considering the importance of attitude changes in public sector programs and necessary revisions in the administrative processes of this section, there are the limitations for implementing a comprehensive system of assessment. The purpose of this study provides a combined approach of FANP, VIKOR and balanced scored card to assess performance in the public sector. This study was conducted in cooperative Department of Yazd Province that covers 10 branches. Accordingly, the evaluation indicators based on balanced scored card model in four aspects; financial, customer, internal processes and learning and growth were extracted and then were weighted by using technique FANP. Then weights allocated to each index, was merged into the data of each branch and VIKOR technique was used to ranking of cooperative department branches of Yazd Province. Based on the results of FANP, the financial perspective with weighing 0.312 as the perspective important, and based on results VIKOR technique, Branch J, have the best performance among the branches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Evaluation
  • Balanced Scorecard Card
  • FANP
  • VIKOR
  • Cooperative Department of Yazd Province