ارتقاء فرهنگ سازمانی: کاربرد الگوی تعالی سازمانی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت، تفت، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

چکیده

ارتقاء فرهنگ سازمانی در مؤسسات آموزش عالی مقوله ای بسیار مهم و در عین حال حصول به آن مستلزم برنامه ربزی و مدیریت مناسب می باشد. امروزه ثابت شده است که ارتقاء فرهنگ سازمانی تأثیری مستقیم بر ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی دارد. از این رو این پژوهش در صدد است با به کارگیری الگوی تعالی سازمانی ایران، که یکی از کاربردهای اصلی آن عارضه یابی سازمان می باشد، ابعاد فرهنگ سازمانی را در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت بررسی نماید. در این راستا از پرسشنامه ای که ابعاد فرهنگ سازمانی را در 10 بعد و 45 مؤلفه می سنجد استفاده شده است. برای پاسخگویی به سؤالات تحقیق از روش آنتروپی شانون و برای رتبه بندی ابعاد فرهنگ سازمانی از روش TOPSIS استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد هویت و ابتکار فردی در بین ابعاد از وضعیت مناسبی برخوردارند. در عین حال برخی از ابعاد فرهنگ سازمانی وضعیت مطلوبی ندارند. این تحقیق که منجر به شناسایی نقاط قوت و ضعف شاخصه های فرهنگ سازمانی در دانشگاه گردیده است، زمینه ساز گامی مهم جهت ارتقاء فرهنگ سازمانی و به تبع آن کیفیت خدمات آموزشی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Promotion of Organizational Culture: Application of Iranian Business Excellence Model

نویسندگان [English]

  • Ramezan Ali Salmaninezhad 1
  • Maryam Daneshvar 2
  • Seyed Heydar Mirfakhredini 3
1 Management Department, Islamic Azad University of Taft Branch, Taft, Iran.
2 PhD candidate of Production and Operation Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Promotion of organizational culture in higher education institutions is a very important issue and at the same time, the proper planning and management required to achieve it. Nowadays, it is proved that enhancement of organizational culture has a direct impact on the quality of educational services. The purpose of this research is the analyzing of cultural dimensions of organization using business excellence in Taft Branch of Islamic Azad University. In order to collect data we use a questionnaire that measures dimensions of organizational culture in 10 dimensions and 45 components. For analyzing data we use Shannon entropy and TOPSIS methods. Shannon entropy has been used for answering to research questions and TOPSIS method used for ranking the dimensions of organizational culture. However, the results showed that the identity and individual initiative have proper conditions but some of dimensions don't have good situations. Also in this research we identify the strengths and weaknesses of various indicators of organizational culture in Taft Branch and ultimately underlie an important step toward improving organizational culture and consequently the quality of educational services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • Business Excellence Model
  • EFQM