نوع شناسی علل پدیده پافشاری بر تصمیمات در بخش دولتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

تصمیم گیرندگان سازمانی گاهی دچار رفتاری می گردند که در آن علیرغم دریافت بازخوردهای منفی حاصل از تصمیمات گذشته شان بر این تصمیمات پافشاری و آن را ادامه می دهند. علل مختلفی در رابطه با این پدیده سازمانی بیان شده و دسته بندی هایی برای آنها ارائه گردیده است که به علت نگاه تک بعدی و قدیمی بودن، جامع و دربرگیرنده تمامی علل این پدیده نمی باشند. در مطالعه حاضر با مروری جامع بر ادبیات تحقیق این پدیده، علل توجیه کننده آن شناسایی گردید و سعی شد به منظور ارایه نوع شناسی علل شناسایی شده پرسشنامه ای طراحی شود و سپس به روش تحلیل عاملی تاییدی فرضیه های تبیین شده مورد آزمون قرار گیرد. یافته های تحقیق نشان دهنده هفت نوع علت برای این پدیده بود که مشتمل بر عوامل روانی، ترس و نگرانی، اجتماعی، نظارت سازمانی، کارگزاری، پروژه ای و عوامل محیطی بودند که البته برای عامل کارگزاری شواهد تجربی کافی یافت نشد. در پایان نیز محدودیتهای تحقیق برشمرده و پیشنهاداتی برای پژوهشهای آتی آورده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Typology for Causes of Escalation of Commitment Phenomenon in Governmental Sector

نویسندگان [English]

  • Alireza Pooya 1
  • Qasem Eslami 2
  • Hosnieh Tabatabaei 2
1 Assistant Professor, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 MSc student of Business Management, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Sometimes in the real world, decision makers escalate on their commitment and decisions, despite of the negative feedbacks. Several factors and classifications have been proposed for this organizational phenomenon, but they only considered classical perspectives and do not represented comprehensive outlook. In this study, we designed a questionnaire which contains the related factors and then by analyzing the obtained data and using the confirmatory factor analysis, the assumptions given were examined. So, we recognized 7 causes of this phenomenon such as: psychological, social, environmental, and project factors, fear and concerns, organizational supervision, and agent. It should be noted that, we were not able to elicit experimental evidence for agent factor. Finally, we proposed the limitations of this study and represented some suggestions for future studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Escalation of Commitment
  • Decision-Making
  • Escalation Causes
  • Confirmatory Factor Analysis