فرآیند تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته (مطالعه موردی در هواپیماهای تجاری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

چکیده

این تحقیق به بررسی ادبیات نوآوری و فرآیند تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته پرداخته است. همچنین تعیین عوامل موثر بر این فرآیند و طراحی یک الگوی مفهومی مناسب برای تجاری سازی محصولات با فناوری پیشرفته بررسی شده است. این الگو شامل کلیه مؤسسات درگیر در فرآیند تجاری سازی و با تاکید بر فناوری نرم می باشد. با انجام مطالعات میدانی و مصاحبه با خبرگان، این الگو در صنعت هوایی ایران مورد بررسی و پیاده سازی قرار گرفته است. در نهایت مهمترین چالش ها و پیشنهادات به همراه مناسب ترین فرآیند تجاری سازی محصولات در صنعت هوایی ایران ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Process of Commercialization of the Products with Advanced Technology _A Case Study of Civil Airplanes

نویسندگان [English]

  • Atieh Delavar 1
  • Mehdi Mohammadi 2
  • Seyyed Reza Salami 3
  • Manochehr Manteghi 4
1 MSc in Technology Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
2 PhD in Technology Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This research attempts to investigate and survey the innovative literature about commercialization procedure of products using advanced technology. Then tries to determine the factors influencing this process and design a suitable conceptual model of commercialization of the products with advanced technology. This model indicates all the institutions involved in the commercialization process with an emphasis on soft technology (The management process of organization). Having done field studies and interviews with experts, this model has been applied in the aviation industry in Iran. The strengths and weaknesses of the current process of commercialization of Iran's aviation industry will be investigated. Finally the most important challenges and some realistic suggestions with the most appropriate procedure of commercialization of the Iran's aviation industry will be offered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • The Commercialization Process of Advance Technology Products
  • Iran's Aviation Industry