بررسی تاثیر قابلیت تشریک مساعی بر عملکرد طراحی و توسعه محصول مشترک جدید در صنایع هوافضا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت فرهنگی و رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

چکیده

با توجه به پیچیدگی محصولات صنایع هوافضایی توسعه آنها نیازمند استفاده از تیم‌های مختلف طراحی، تخصص‌های متعدد علمی و منابع گسترده می‌باشد. لذا شرکت‌ها لازم دارند با توجه به محدودیت منابع خود، به منابع نهفته در شرکت‌های بیرونی برای بهبود عملکرد مراجعه کنند. بر این اساس شرکت‌ها اقدام به همکاری با یکدیگر می‌کنند. ورود به شراکت نیازمند برخورداری از قابلیت‌های تشریک مساعی بوده تا شراکت با خطر مواجه نگردد. لذا مسئله پیش روی شرکت‌ها درک، شناخت قابلیت‌های تشریک مساعی و تاثیر آن بر عملکرد مشترک می‌باشد. این پژوهش چندین قابلیت را بررسی می کند که شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا از آنها به عنوان ابزاری برای ترکیب دانش و تخصص در یک شراکت، استفاده نموده و عملکرد خود را افزایش دهند.
در چارچوب دیدگاه قابلیت پوبا، «قابلیت اشتراک‌گذاری منابع»، «قابلیت برنامه‌ریزی مشترک»، «قابلیت حل مسئله و ارزیابی عملکرد مشترک» و «قابلیت فرهنگی تشریک مساعی» به عنوان قابلیت‌های تشریک مساعی شناسایی شده‌اند و سپس با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری اثرات آنها بر عملکرد طراحی و توسعه محصول مشترک در صنایع هوافضای کشور بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد قابلیت‌های بیان شده تاثیر مثبتی بر عملکرد طراحی و توسعه محصول مشترک دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Collaborative Capability on the Performance of New Joint Product Design and Development in the Aerospace Industry

نویسندگان [English]

  • Majid Karimifard 1
  • Gholam Reza Hashemzadeh Khorasgani 2
  • AbdulReza Sobhani 3
1 PhD candidate of Technology Management, Faculty of Management, Islamic Azad University South Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Management, Islamic Azad University South Tehran Branch, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Management, Islamic Azad University South Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Due to the complexity of aerospace industry products, their development requires the use of different design teams, numerous scientific specialties and extensive resources. Therefore, companies need to refer to the resources hidden in external companies to improve performance due to their limited resources. Based on this, companies cooperate with each other. Entering a partnership requires the ability to work together so that the partnership is not compromised. Therefore, the problem facing companies is understanding, recognizing the capabilities of joint efforts and its impact on joint performance.
This study examines several capabilities that enable companies to use them as a tool to combine knowledge and expertise in a partnership and increase their performance.
In the context of the dynamic capability perspective, "resource sharing capability", "joint planning capability", "problem solving capability and joint performance appraisal" and "joint venture cultural capability" have been identified as collaborate capabilities and then using structural equation modeling of effects They have studied the performance of joint product design and development in the country's aerospace industry. The results show that the stated capabilities have a positive effect on the design performance and development of the joint product.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collaborative Capability
  • 'Cultural Capability'
  • 'Resource Sharing Capability'
  • 'Joint Planning Capability'
  • 'Joint Problem Solving and Performance Measurement Capability'
  • 'Joint Product Design and Development'
الیاسی، مهدی؛ کزازی، ابوالفضل؛ و محمدی، مهدی. (1390). "بررسی تأثیر تنظیم محیط نهادی بر اثربخشی همکاری‌های فناورانه در صنایع هوافضایی کشور با تاکید بر نقش سازمان‌های میانجی"، بهبود مدیریت، سال پنجم، شماره 3، صص 158- 139.
حبیبی، آرش. (1397). آموزش کاربردی SPSS. تهران: نشر الکترونیک پارس مدیر.
سروپور، حسین؛ فیضی، کامران؛ طبائیان، سید کمال. (1392). "بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر سازوکار به‌کارگیری رویکرد نوآوریِ باز در صنعت هوایی ایران"، مدیریت نوآوری، سال دوم، شماره 4، صص 26-1.
شفقت، ابوطالب؛ الیاسی، مهدی؛ طباطبائیان، سیدحبیب الله؛ بامداد صوفی، جهانیار. (1394). "گونه‌شناسی فرایندهای موفق نوآوری دفاعی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران"، مدیریت نوآوری، سال چهارم، شماره 4، صص 154-131.
محسنین، شهریار؛ اسفیدانی، محمدرحیم. (1393). معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم‌افزارSmart-PLS (آموزشی و کاربردی). تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.
وزیری، جواد؛ قاضی نوری، سید سپهر؛ قانعی راد، محمدامین؛ فرتوک‌زاده، حمیدرضا. (1394). "فهم سه وجهی از گذار در صنعت دفاعی ایران؛ با تأکید بر صنعت موشکی"، بهبود مدیریت، سال نهم، شماره 2، صص 54-31.
Abreu, Antonio, Patricia Macedo, and L. M. Camarinha-Matos. "Elements of a methodology to assess the alignment of core-values in collaborative networks." International Journal of Production Research 47, no. 17 (2009): 4907-4934.
Allred, Chad R., Stanley E. Fawcett, Cynthia Wallin, and Gregory M. Magnan. "A dynamic collaboration capability as a source of competitive advantage." Decision sciences 42, no. 1 (2011): 129-161.
Anbanandam, R., D. K. Banwet, and Ravi Shankar. "Evaluation of supply chain collaboration: a case of apparel retail industry in India." International Journal of productivity and Performance management (2011).
Ancona, Deborah Gladstein, and David F. Caldwell. "Demography and design: Predictors of new product team performance." Organization science 3, no. 3 (1992): 321-341.
Anbanandam, R., D. K. Banwet, and Ravi Shankar. "Evaluation of supply chain collaboration: a case of apparel retail industry in India." International Journal of productivity and Performance management (2011).
Barratt, Mark. "Understanding the meaning of collaboration in the supply chain." Supply Chain Management: an international journal (2004).
Brayfield, Arthur H., and Harold F. Rothe. "An index of job satisfaction." Journal of applied psychology 35, no. 5 (1951): 307.
Claro, Danny Pimentel, Geoffrey Hagelaar, and Onno Omta. "The determinants of relational governance and performance: how to manage business relationships?." Industrial Marketing Management 32, no. 8 (2003): 703-716.
Daugherty, Patricia J., R. Glenn Richey, Anthony S. Roath, Soonhong Min, Haozhe Chen, Aaron D. Arndt, and Stefan E. Genchev. "Is collaboration paying off for firms?." Business horizons 49, no. 1 (2006): 61-70.
Détienne, Françoise. "Collaborative design: Managing task interdependencies and multiple perspectives." Interacting with computers 18, no. 1 (2006): 1-20.
Deng, P. S., and E. G. Tsacle. "A market-based computational approach to collaborative organizational learning." Journal of the Operational Research Society 54, no. 9 (2003): 924-935.
Droge, Cornelia, Shawnee K. Vickery, and Mark A. Jacobs. "Does supply chain integration mediate the relationships between product/process strategy and service performance? An empirical study." International Journal of Production Economics 137, no. 2 (2012): 250-262.
Dyer, Jeffrey H., and Nile W. Hatch. "Relation‐specific capabilities and barriers to knowledge transfers: creating advantage through network relationships." Strategic management journal 27, no. 8 (2006): 701-719.
Dyer, J. H., & Nobeoka, K. (2000). Creating and managing a high‐performance knowledge‐sharing network: the Toyota case. Strategic management journal21(3), 345-367.
Dyer, Jeffrey H., and Harbir Singh. "The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage." Academy of management review 23, no. 4 (1998): 660-679.
Ellinger, Alexander E. "Improving marketing/logistics cross-functional collaboration in the supply chain." Industrial marketing management 29, no. 1 (2000): 85-96.
Fan, Zhi-Ping, Bo Feng, and Wei-Lan Suo. "A fuzzy linguistic method for evaluating collaboration satisfaction of NPD team using mutual-evaluation information." International Journal of Production Economics 122, no. 2 (2009): 547-557.
Fawcett, Stanley E., Gregory M. Magnan, and Matthew W. McCarter. "A three‐stage implementation model for supply chain collaboration." Journal of Business Logistics 29, no. 1 (2008): 93-112.
Fawcett, Stanley E., Gregory M. Magnan, and J. A. Ogden. "Achieving world-class supply chain collaboration: Managing the transformation." Center for Advanced Purchasing Studies (2007).
Flynn, Barbara B., Baofeng Huo, and Xiande Zhao. "The impact of supply chain integration on performance: A contingency and configuration approach." Journal of operations management 28, no. 1 (2010): 58-71.
Foerstl, Kai, Evi Hartmann, Finn Wynstra, and Roger Moser. "Cross‐functional integration and functional coordination in purchasing and supply management: Antecedents and effects on purchasing and firm performance." International Journal of Operations & Production Management (2013).
Frankort, Hans TW. "When does knowledge acquisition in R&D alliances increase new product development? The moderating roles of technological relatedness and product-market competition." Research Policy 45, no. 1 (2016): 291-302.
Friedli, Thomas, M. A. Kurr, and Robert C. Camp. "Success factors for collaboration management in manufacturing companies." International Journal of Services and Operations Management 2, no. 3 (2006): 203-221.
Gunasekaran, Angappa, Nachiappan Subramanian, and Shams Rahman. "Improving supply chain performance through management capabilities." (2017): 473-477.
Hadaya, Pierre, and Luc Cassivi. "The role of joint collaboration planning actions in a demand‐driven supply chain." Industrial Management & Data Systems (2007).
Han, Shuihua, Chao-Hsien Chu, and Shuangyuan Yang. "Developing a collaborative supply chain reference model: a case study in China." In 2007 IEEE International Conference on Service Operations and Logistics, and Informatics, pp. 1-6. IEEE, 2007.
Heide, Jan B., and George John. "Do norms matter in marketing relationships?." Journal of marketing 56, no. 2 (1992): 32-44.
Helfat, Constance E., and Margaret A. Peteraf. "Managerial cognitive capabilities and the microfoundations of dynamic capabilities." Strategic management journal 36, no. 6 (2015): 831-850.
Hodgkinson, Gerard P., and Mark P. Healey. "Psychological foundations of dynamic capabilities: Reflexion and reflection in strategic management." Strategic management journal 32, no. 13 (2011): 1500-1516.
Krause, Daniel R., Robert B. Handfield, and Beverly B. Tyler. "The relationships between supplier development, commitment, social capital accumulation and performance improvement." Journal of operations management 25, no. 2 (2007): 528-545.
Kumar, Gopal, and Ravindra Nath Banerjee. "Collaboration in supply chain: An assessment of hierarchical model using partial least squares (PLS)." International Journal of Productivity and Performance Management (2012).
Kumar, Gopal, R. N. Banerjee, P. L. Meena, and Kunal K. Ganguly. "Joint planning and problem solving roles in supply chain collaboration." IIMB management review 29, no. 1 (2017): 45-57.
Lambe, C. Jay, Robert E. Spekman, and Shelby D. Hunt. "Alliance competence, resources, and alliance success: conceptualization, measurement, and initial test." Journal of the academy of Marketing Science 30, no. 2 (2002): 141-158.
Lawson, Benn, Kenneth J. Petersen, Paul D. Cousins, and Robert B. Handfield. "Knowledge sharing in interorganizational product development teams: The effect of formal and informal socialization mechanisms." Journal of Product Innovation Management 26, no. 2 (2009): 156-172.
Loch, Christoph H., and UA Staffan Tapper. "Implementing a strategy‐driven performance measurement system for an applied research group." Journal of Product Innovation Management: AN INTERNATIONAL PUBLICATION OF THE PRODUCT DEVELOPMENT & MANAGEMENT ASSOCIATION 19, no. 3 (2002): 185-198.
Loermans, Jozef. "Synergizing the learning organization and knowledge management." Journal of Knowledge Management (2002).
Lusch, Robert F., and James R. Brown. "Interdependency, contracting, and relational behavior in marketing channels." Journal of marketing 60, no. 4 (1996): 19-38.
Martini, Antonella, Paolo Neirotti, and Francesco Paolo Appio. "Knowledge searching, integrating and performing: always a tuned trio for innovation?." Long Range Planning 50, no. 2 (2017): 200-220.
Mathuramaytha, Chonticha. "Supply chain collaboration–what’s an outcome?: a theoretical model." In International Conference on Financial Management and Economics IPEDR, IACSIT Press, Singapore, vol. 11, pp. 102-108. 2011.
Doukidis, Georgios I., A. Matopoulos, M. Vlachopoulou, V. Manthou, and B. Manos. "A conceptual framework for supply chain collaboration: empirical evidence from the agri‐food industry." Supply Chain Management: an international journal (2007).
Le Meunier-FitzHugh, Ken, and Nigel F. Piercy. "Does collaboration between sales and marketing affect business performance?." Journal of Personal Selling & Sales Management 27, no. 3 (2007): 207-220.
Meyer, Christopher. "How the right measures help teams excel." Harvard business review 72, no. 3 (1994): 95-101.
Min, Soonhong, Anthony S. Roath, Patricia J. Daugherty, Stefan E. Genchev, Haozhe Chen, Aaron D. Arndt, and R. Glenn Richey. "Supply chain collaboration: what's happening?." The international journal of logistics management (2005).
Müller, Martin, and Sonja Gaudig. "An empirical investigation of antecedents to information exchange in supply chains." International Journal of Production Research 49, no. 6 (2011): 1531-1555.
Nyaga, Gilbert N., Judith M. Whipple, and Daniel F. Lynch. "Examining supply chain relationships: do buyer and supplier perspectives on collaborative relationships differ?." Journal of operations management 28, no. 2 (2010): 101-114.
Olson, Eric M., Orville C. Walker Jr, and Robert W. Ruekert. "Organizing for effective new product development: The moderating role of product innovativeness." Journal of marketing 59, no. 1 (1995): 48-62.
Parung, Joniarto, and Umit S. Bititci. "A metric for collaborative networks." Business Process Management Journal (2008).
Pinto, Mary Beth, Jeffrey K. Pinto, and John E. Prescott. "Antecedents and consequences of project team cross-functional cooperation." Management science 39, no. 10 (1993): 1281-1297.
Prange, Christiane, Teck‐Yong Eng, and Jun Li. "Collaborative new product alliances: A review of the literature and research perspectives." Strategic Change 24, no. 4 (2015): 351-371.
Rothaermel, Frank T., and David L. Deeds. "Alliance type, alliance experience and alliance management capability in high-technology ventures." Journal of business venturing 21, no. 4 (2006): 429-460.
Salam, Mohammad Asif. "The mediating role of supply chain collaboration on the relationship between technology, trust and operational performance." Benchmarking: An International Journal (2017).
Samaddar, Subhashish, Satish Nargundkar, and Marcia Daley. "Inter-organizational information sharing: The role of supply network configuration and partner goal congruence." European journal of operational research 174, no. 2 (2006): 744-765.
Sarin, Shikhar, and Vijay Mahajan. "The effect of reward structures on the performance of cross-functional product development teams." Journal of marketing 65, no. 2 (2001): 35-53.
Schreiner, Melanie, Prashant Kale, and Daniel Corsten. "What really is alliance management capability and how does it impact alliance outcomes and success?." Strategic management journal 30, no. 13 (2009): 1395-1419.
Simatupang, Togar M., and Ramaswami Sridharan. "Benchmarking supply chain collaboration." Benchmarking: An International Journal (2004).
Simatupang, Togar M., and Ramaswami Sridharan. "The collaboration index: a measure for supply chain collaboration." International Journal of Physical Distribution & Logistics Management (2005).
Singh, Harjit, Rajiv Kumar Garg, and Anish Sachdeva. "Framework to precede collaboration in supply chain." Benchmarking: An International Journal (2018).
Singh, Prakash J., and Damien Power. "The nature and effectiveness of collaboration between firms, their customers and suppliers: a supply chain perspective." Supply Chain Management: An International Journal (2009).
Sivadas, Eugene, and F. Robert Dwyer. "An examination of organizational factors influencing new product success in internal and alliance-based processes." Journal of marketing 64, no. 1 (2000): 31-49.
Slone, Reuben E. "Leading a supply chain turnaround." Harvard Business Review 82, no. 10 (2004): 114-21.
Soosay, Claudine A., Paul W. Hyland, and Mario Ferrer. "Supply chain collaboration: capabilities for continuous innovation." Supply chain management: An international journal (2008).
Squire, Brian, Paul D. Cousins, Benn Lawson, and Steve Brown. "The effect of supplier manufacturing capabilities on buyer responsiveness." International Journal of Operations & Production Management (2009).
Teece, D. J. (2007). Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance. Strategic management journal28(13), 1319-1350.
Tracey, Michael, Jeen‐Su Lim, and Mark A. Vonderembse. "The impact of supply‐chain management capabilities on business performance." Supply Chain Management: An International Journal (2005).
Tuli, Prashant, and Ravi Shankar. "Collaborative and lean new product development approach: a case study in the automotive product design." International Journal of Production Research 53, no. 8 (2015): 2457-2471.
Tyler, Beverly B. "The complementarity of cooperative and technological competencies: a resource-based perspective." Journal of Engineering and technology management 18, no. 1 (2001): 1-27.
Vanpoucke, Evelyne, Ann Vereecke, and Martin Wetzels. "Developing supplier integration capabilities for sustainable competitive advantage: A dynamic capabilities approach." Journal of operations management 32, no. 7-8 (2014): 446-461.
Vieira, Jose, Hugo Yoshizaki, and Linda Ho. "Collaboration intensity in the Brazilian supermarket retail chain." Supply Chain Management: An International Journal (2009).
Jacobs, F. Robert, William L. Berry, D. Clay Whybark, and Thomas E. Vollmann. Manufacturing Planning and Control for Supply Chain Management: APICS/CPIM Certification Edition. McGraw-Hill Education, 2011.
vom Brocke, Jan, and Sonia Lippe. "Managing collaborative research projects: A synthesis of project management literature and directives for future research." International Journal of Project Management 33, no. 5 (2015): 1022-1039.
Wang, Guangping, Wenyu Dou, Weichun Zhu, and Nan Zhou. "The effects of firm capabilities on external collaboration and performance: The moderating role of market turbulence." Journal of Business Research 68, no. 9 (2015): 1928-1936.
Whipple, Judith M., and Dawn Russell. "Building supply chain collaboration: a typology of collaborative approaches." The international journal of logistics management (2007).
Winston, Evelyn, Charlene A. Dadzie, and Kofi Q. Dadzie. "How managers handle conflict in supply chain collaborative relationships in Ghana." Journal of African Business 10, no. 2 (2009): 203-217.
Zacharia, Zach G., Nancy W. Nix, and Robert F. Lusch. "An analysis of supply chain collaborations and their effect on performance outcomes." Journal of business logistics 30, no. 2 (2009): 101-123.
Zacharia, Zach G., Nancy W. Nix, and Robert F. Lusch. "Capabilities that enhance outcomes of an episodic supply chain collaboration." Journal of operations Management 29, no. 6 (2011): 591-603.
Zaheer, Akbar, Bill McEvily, and Vincenzo Perrone. "Does trust matter? Exploring the effects of interorganizational and interpersonal trust on performance." Organization science 9, no. 2 (1998): 141-159.
Zhang, Chenyan, Hongyan Yu, and Zhongying Liu. "Logistics collaboration supported by electronic logistics marketplaces." In 2008 IEEE Symposium on Advanced Management of Information for Globalized Enterprises (AMIGE), pp. 1-5. IEEE, 2008.
Zhang, Feng, and Lei Zhu. "Firm collaborative capability and new product development performance: the mediating role of heterogeneous knowledge acquisition." International Journal of Emerging Markets (2020).
Zhou, Honggeng, and W. C. Benton Jr. "Supply chain practice and information sharing." Journal of Operations management 25, no. 6 (2007): 1348-1365.