طراحی الگوی چابکی استراتژیک در رابطه با رونق پایدار تولید بر مبنای نظریه پردازی داده بنیاد (مورد مطالعه: صنایع خودروسازی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تدوین مدلی برای چابکی استراتژیک در رابطه با رونق پایدار تولید در صنایع خودروسازی انجام شده است. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد می‌باشد. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته استفاده شده است. تجزیه‌و‌تحلیل اطلاعات به روش استراوس و-کوربین انجام شده است. نمونه‌گیری به روش نمونه‌گیری نظری و با بهره‌گیری از تکنیک‌های هدفمند_ قضاوتی و گلوله‌برفی انجام شده است. در طی این پژوهش با 14 نفر از خبرگان در صنعت خودروسازی مصاحبه صورت گرفته است. نتایج تحلیل‌های به دست آمده از مصاحبه‌ها، طی فرآیند کدگذاری باز، محوری و انتخابی به ارائه الگوی چابکی استراتژیک بر مبنای نظریه‌پردازی داده بنیاد که شامل 6 مقوله و 17 مفهوم منجر شده است. براساس مدل چابکی استراتژیک، عوامل موثر بر چابکی استراتژیک در صنعت خودروسازی «عوامل درون سازمانی»، «عوامل تولیدی»، «عوامل فردی» می باشند. شرایط زمینه ای از قبیل «عوامل اقتصادی»، «عوامل سیاسی»، «ذینفعان»، شرایط مداخله گر از قبیل «الزامات قانونی»، «ویژگی های مدیریتی»، «زیرساخت ها» همچنین راهبردهای «بهره گیری از تکنولوژی نوین»، «تغییرات ساختاری»، « تغییرات استراتژیک»، «اصلاح زیرساخت ها»، «تغییرات در زنجیره تامین» و «چابک سازی منابع انسانی» و پیامدهای حاصل از بکارگیری چابکی استراتژیک در صنعت خودروسازی شامل «پیامدهای درون سازمانی» و «پیامدهای برون سازمانی» می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing Strategic Agility Model for Sustainable Manufacturing Boom Based on Grounded Theory(Case Study: Automotive Industry)

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Vishlaghi 1
  • Azim Zarei 2
  • Davood Feiz 3
1 PhD candidate of Public Administration, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.
3 Professor, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to develop a model for strategic agility in relation to sustainable production boom in automotive industry. The present study seeks to increase the flexibility of industries and enhance accountability in a turbulent environment. The research method is qualitative and is based on the theory of grand theory. Semi-structured interviews were used to collect data. Data analysis was performed by Strauss and Corbin method. The sampling was done by theoretical sampling and using purposeful-judgment techniques and snowball. The study involved 14 experts in the automotive industry. The results of the analysis of the interviews resulted in an open, axial, and selective coding process to provide a model of strategic agility based on data theorization of the foundation that included 6 categories and 17 concepts. According to the strategic agility model, the factors affecting the strategic agility in the automotive industry are "intra-organizational factors", "manufacturing factors", "individual factors". Contextual conditions such as "economic factors", "political factors", "stakeholders", intervening conditions such as "legal requirements", "management features", "infrastructure formulation" as well as strategies "utilizing new technology", "Structural change", "Strategic change", "Infrastructure reform", "Supply chain change" and "Human resource agility" and the implications of strategic agility in the automotive industry include "intra-organizational outcomes" and "extracurricular outcomes".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agility
  • Strategic Agility
  • Sustainable Manufacturing Boom
  • Automotive Industry
انجمن خودروسازان ایران، http://ivma.ir
انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، http://iapma.ir
تفیو، ریچارد. 2018. هنر تحریم‌ها، نگاهی از درون میدان، ترجمه کاظم جلالی. 1397. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
دانایی‌فرد، حسن؛ مظفری، زینب. (1387). "ارتقاء روایی و پایایی در پژوهش‌های کیفی مدیریتی: تأملی بر استراتژی‌های ممیزی پژوهشی"، پژوهش‌های مدیریت، سال اول، شماره 1، صص 162-131.
صندوق بین‌المللی پول                           
طاهری، علی؛ رضایی‌منش، بهروز؛ حسین‌پور، داوود؛ قربانی‌زاده، وجه‌الله. (1397). "بررسی تمایزهای میان بخش دولتی و خصوصی و تاثیر آن بر مدیریت استراتژیک در بخش دولتی"، پژوهش‌های مدیریت راهبردی، سال بیست و چهارم، شماره 71، صص 30-9.
اژدی، علی‌اصغر؛ شجاعی، سعید. «آسیب شناسی صنعت خودروی کشور و ارائه راهکارهای برون‌رفت از چالش‌های موجود در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی». تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن، معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی، 1394.
منطقی، منوچهر؛ جعفری، مهرنوش. (1390). به سوی جهانی شدن در صنعت خودرو. تهران: نشر اطلاعات.
معادی رودسری، محمددحسن؛ طباطباییان، سیدحبیب‌الله؛ رادفر، رضا. (1398). "الزامات خودروسازشدن در عرصه جهانی؛ نگاهی به وضعیت صنعت خودروسازی ایران"، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست‌وششم، شماره 98، صص 147-194.
معظمی، منصور. (1396). "زنجیره تامین رقابت‌پذیر و محوریت مواد اولیه، قطعه‌سازی و لجستیک"، پنجمین همایش صنعت خودرو کشور، تهران، 24 و 25 بهمن‌ماه، صص 23-1.
منظور، داود؛ مصطفی‌پور، منوچهر. (1392). "بازخوانی تحریم‌های ناعادلانه: ویژگی ها، اهداف و اقدامات"، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، سال یکم، شماره 2، صص 42-21.
وزارت صنعت، معدن و تجارت . 1398.
Abu-Radi, Samer, and Kamel Mohammad Al-Hawajreh. Strategic agility and its impact on the operations competitive capabilities in Jordanian private hospitals. Jordan: Middle East University, 2013.
Ahammad, Mohammad F., Keith W. Glaister, and Emanuel Gomes. "Strategic agility and human resource management." Human Resource Management Review 30, no. 1 (2020): 100700. doi:10.1016/j.hrmr.2019.100700.
Al _Zu`bi, H. "Examining the impact of strategic agility on strategic renewal." International Journal of Business Excellence 1, no. 1 (2020), 1. doi:10.1504/ijbex.2020.10029676.
Ali, M., and W. Qun. "Strategic management practices and performance of the sme S in Bangladesh." International Journal of Advanced Research 7, no. 1 (2019), 69-78. doi:10.21474/ijar01/8298.
Ansari, H. Strategic management. 2020.
Chatwani, N. Organisational agility: Exploring the impact of identity on knowledge management. Springer Books (2019).
Chiang, Chung‐Yean, Canan Kocabasoglu‐Hillmer, and Nallan Suresh. "An empirical investigation of the impact of strategic sourcing and flexibility on firm's supply chain agility." International Journal of Operations & Production Management 32, no. 1 (2012), 49-78. doi:10.1108/01443571211195736.
Creswell, John W. Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2002.
Lengnick-Hall, Cynthia A., and Tammy E. Beck. Resilience capacity and strategic agility: Prerequisites for thriving in a dynamic environment. San Antonio, TX: UTSA, College of Business, 2009.
Doz, Y., and M. Kosonen. Fast strategy: How strategic agility will help you stay ahead of the game (Paperback). Financial Times/Prentice Hall, 2017.
Eisenhardt, K. M., and S. L. Brown. "Competing on the edge: Strategy as structured chaos." Long Range Planning 31, no. 5 (1998), 786-789. doi:10.1016/s0024-6301(98)00092-2.
Fink, K., and C. Ploder. "Knowledge management toolkit for SMEs." International Journal of Knowledge Management 5, no. 1 (2009), 46-60. doi:10.4018/jkm.2009010104.
Ghemawat, P., and P. Del Sol. "Commitment versus flexibility?" California Management Review 40, no. 4 (1998), 26-42. doi:10.2307/41165963.
Hamel, G. & Välikangas, L. The Quest for Resilience, Harvard Business Review, (2003). 81(9), pp52-63.
Jackson, M., and C. Johansson. "An agility analysis from a production system perspective." Integrated Manufacturing Systems 14, no. 6 (2003), 482-488. doi:10.1108/09576060310491342.
Johnson, William HA. Managing Global Strategy: Developing an Effective Strategy in International Business. Routledge, 2020. doi:10.4324/9781003031529.
Kale, E., A. Aknar, and Ö. Başar. "Absorptive capacity and firm performance: The mediating role of strategic agility." International Journal of Hospitality Management 78 (2019), 276-283. doi:10.1016/j.ijhm.2018.09.010.
Kettunen, P. "Adopting key lessons from Agile manufacturing to Agile software product development—A comparative study." Technovation 29, no. 6-7 (2009), 408-422. doi:10.1016/j.technovation.2008.10.003.
Khoshnood, Nikoo Tabe, and Sina Nematizadeh. "Strategic agility and its impact on the competitive capabilities in Iranian private banks." International Journal of Business and Management 12, no. 2 (2017): 220-229.
McFadzean, E. Developing a Proposal: A Nine Step Process. 2007.
Nafei, Wageeh A. "Organizational agility: The key to improve organizational performance." International Business Research 9, no. 3 (2016): 97-111. doi:10.5539/ibr.v9n3p97.
Nkuda, Matthias O. "Strategic agility and competitive advantage: Exploration of the ontological, epistemological and theoretical underpinnings." Journal of Economics, Management and Trade (2017): 1-13. doi:10.9734/bjemt/2017/30979.
Ojha, Divesh. "Impact of strategic agility on competitive capabilities and financial performance." PhD diss., Clemson University, 2008.
Phillips, Paul, and Luiz Moutinho. Contemporary issues in strategic management. Routledge, 2018: 159-177. doi:10.4324/9781315674827-8.
Rahimi, G., and A. M. Mansouri. "The relation between the organizational intelligence and organizational agility (Case study: Employees of municipality of Tabriz." International Academic Journal of Organizational Behavior and Human Resource Management 05, no. 01 (2018), 133-139. doi:10.9756/iajobhrm/v5i1/1810010.
Roth, Aleda V., and William E. Jackson III. "Strategic determinants of service quality and performance: Evidence from the banking industry." Management science 41, no. 11 (1995): 1720-1733. doi:10.1287/mnsc.41.11.1720.
Santala, Maarit. "Strategic agility in a small knowledge intensive business services company: Case Swot Consulting." (2009).
Thompson.A. Crafting and executing Strategy: The quest for competitive advantage (Special Indian edition). Tata McGraw-Hill Education, 2006.
Valcik, Nicolas A. Strategic planning and decision-making for public and non-profit organizations. Routledge, 2016. doi:10.4324/9781315640686.
Weber, Y. "y Tarba, SY (2014). Strategic agility: A state of the art." California Management Review 56, no. 3: 5-12. doi:10.1525/cmr.2014.56.3.5.
Weill, Peter, Mani Subramani, and Marianne Broadbent. "IT infrastructure for strategic agility." Available at SSRN 317307 (2002).doi:10.2139/ssrn.317307.