تأثیر عوامل ساختاری بر توسعه محصول جدید در سطح صنعت فضایی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

2 استاد گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

4 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

چکیده

رشد روزافزون دستاوردهای فضایی حاصل از توسعه محصولات جدید و افزایش سطح بهره‌برداری از یافته‌های آن، باعث شده تا حوزه فضایی نقش مؤثری در توسعه اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی کشورها داشته باشد. بررسی‌ پیشینه تحقیق بیانگر تأثیر عوامل سه سطح صنعت(بالاترین سطح)، بنگاه (سطح میانی) و فرآیند(سطح عملیاتی) در تحقق محصول جدید است و صنعت فضایی نیز تابع این دسته‌بندی می‌باشد. کُنش‌های ساختاری سطوح حوزه فضایی طی دهه اخیر، مشکلاتی در حوزه پرتابه‌ها و ماهواره‌ها ایجاد کرده است که به عنوان یک دغدغه در این حوزه قابل تأمل است. در این تحقیق با تمرکز بر سطح صنعت فضایی، ابتدا شناسایی موقعیت مسأله‌زا از روش اظهاری و اسنادی انجام و صحه‌گذاری نتایج با ایجاد گروه کانونی، توسط خبرگان صورت گرفت. با بررسی پیشینه تحقیق، 34 عامل مرتبط با توسعه محصول جدید این سطح شناسایی و در ارزیابی میزان تأثیر آنها در تحقق اهداف فضایی کشور با روش وزن‌دهی ساده از تصمیم‌گیری چند معیاره، پنج عامل مؤثر بر توسعه محصول جدید به عنوان پیشران انتخاب شد. سپس ارزیابی تأثیرمتقابل عوامل با نرم‌افزار میک‌مک انجام و در تحلیل ساختاری عوامل، روابط بین عوامل اولویت‌بندی گردید و مشخص شد عامل ساختار و روابط سازمانی در این سطح، تأثیر مستقیم بر تعیین زمان ورود محصول جدید به بازار دارد که نیاز است حاکمان حوزه فضایی توجه ویژه‌ای به آنها داشته باشند. در نهایت، اولویت‌ها، الزامات و پیشنهادات بهبود تصمیمات در این سطح برای توسعه محصول جدید ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Structural Factors of the Country's Space Industry on the NPD

نویسندگان [English]

  • Hosein Esbati 1
  • Reza Radfar 2
  • Seyyed Habibollah Tabatabaeian 3
  • Abbas Tolouei Ashlaghi 4
1 PhD candidate of Technology Management, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran.
2 Professor, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
4 Professor, Faculty of Management and Economics, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The increasing growth of space achievements, which is the result of the NPD and the increase in the level of exploitation of its findings, has made the space sector an effective role in economic development and increasing GDP and the space industry is also subject to this category. Structural actions in space have created problems in the field of rockets and satellites as a concern in space over the past decade. A review of the research background reveals the impact of three levels of industry, firm and process on NPD. In this research, the problematic situation in the space industry was identified, through interviews and documentation, and the results were validated by creating a focus group. 34 factors related to NPD at this level were identified by reviewing the research background. The extent of their impact on achieving the country's space goals was assessed by the SAW method of MADM and five factors affecting NPD were selected. Then, the interaction of factors was evaluated with Micmac software. Relationships between factors were prioritized by structural analysis of factors. It was found that the factor of structure and organizational relationships at the level of the space industry has a direct impact on the time of new product entry into the market. Therefore, the rulers of the space sector should pay special attention to them. Finally, priorities and suggestions for improving decisions for NPD were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multilevel Analysis
  • New Product Development
  • Cross Impact Analysis
  • Structural Analysis
ابراهیم پور ازبری, مصطفی؛ مرادی, محمود؛ میرفلاح دموچالی, رضوانه. (1397). " "تأثیر قابلیت فناوری اطلاعات و قابلیت یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد توسعه محصول جدید: نقش تعدی‌گری ظرفیت جذب دانش"، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری, سال ششم، شماره 2، صص 136-109.
پژوهشگاه هوافضا. (1398, 9 25). بازیابی در 9 25, 1398، از پژوهشگاه هوافضا: http://www.ari.ac.ir/index.php/fa/2016-02-17-05-57-20
ترک زاده, جعفر؛ صباغیان, زهراء. (1385). "توسعه سازمانی در شرایط امروز مفهوم، ماهیت و قلمرو"، چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، سال ششم، شماره 1، پیام مدیریت, صص 133-112.
مهرگان، محمدرضا؛ دهقان نیری، محمود؛ اخوان اتوری، محمدرضا؛ رئیسی‌فر، کامیار، مترجم، 1393. یادگیری برای عمل (شرح جامع و کوتاه بر متدولوژی سیستم های نرم(SSM))، نوشته پیتر چکلند و جان پولتر، 2014. تهران: موسسه کتاب مهربان نشر.
فعالیت‌های فضایی ایران از آغاز تا انحلال پژوهشگاه فضایی، مشرق، سیزدهم بهمن ماه 1393، https://www.mashreghnews.ir/news/383515/
مرکز ملی فضایی منحل شد؟! مشرق، بیست‌وهفتم آذرماه 1397، https://www.mashreghnews.ir/news/920868/
پارسیان، علی؛ اعرابی، سیدمحمد، 1376. مبانی تئوری و طراحی سازمان، نوشته ریچاردال دفت، 1997. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
سازمان فضایی ایران. (1398, 9 25). بازیابی در 9 25, 1398، از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: https://www.isa.ir/fa/general_content/41505-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87.html
فضایی، تحلیل وضعیت فضایی کشور گذشته، حال و آینده- گزارش شماره 4 پایش بخش فضایی سند جامع توسعه هوافضا. تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1396.  
کارگروه تلفیق و ارزیابی، تراز منطقه ای حال حاضر و آینده کشور در حوزه فضایی. تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1397.
کارگروه فضایی. (1397). تاریخچه ساختار فضایی کشور. تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
محمودزاده, ابراهیم؛ باقری، ابوالفضل؛ دهقان‌پیر، علی. (1394). "تأثیر ابعاد فناوری برتر بر عملکرد بازار محصولات جدید. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری", سال سوم، شماره 2، صص62-31.
معینی آقکاریز، محمد. (1387). مدیریت پیچیدگی در پروژه های طراحی و توسعه محصولات و سیستم های پیچیده جدید. تهران: دانشگاه صنعتی شریف.
نقی‌زاده، محمد؛ منطقی، منوچهر؛ نوری، فاطمه. (1397). "تبیین عوامل مؤثر بر موفقیت همکاری‌های مشترک در پروژه های طراحی و تجار یسازی محصول جدید در صنعت هوایی"، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری, سال ششم، شماره4، صص 54-31.
میز تخصصی فضایی، ساختار فضایی کشور و موضوعات مرتبط. تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی، 1398.
هوافضا, س. ت.، سند جامع توسعه هوافضای کشور. تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی، 1391.
Brown, Shona L., and Kathleen M. Eisenhardt. "Product development: Past research, present findings, and future directions." Academy of management review 20, no. 2 (1995): 343-378.
Bhattacharya, Sanjay, and K. Momaya. "Interpretive structural modeling of growth enablers in construction companies." Singapore Management Review 31, no. 1 (2009): 73-97.
Carey, Michael J., David J. DeWitt, Goetz Graefe, David M. Haight, Joel E. Richardson, Daniel T. Schuh, Eugene J. Shekita, and Scott L. Vandenberg. "The EXODUS extensible DBMS project: An overview." (1988).
Carter, Don E. “Evaluating commercial projects.” Research Management, 1982: Vol. 25, No. 6.
 
Checkland, Peter, and Sue Holwell. Information, systems, and information systems. Chichester: John Wiley & Sons, 1998.
Cummings, Thomas G., and Christopher G. Worley. Organization development and change. Cengage learning, 2014.
Davies, Andrew, and Tim Brady. "Organisational capabilities and learning in complex product systems: towards repeatable solutions." Research policy 29, no. 7-8 (2000): 931-953.
Deszca, Gene, Cynthia Ingols, and Tupper F. Cawsey. Organizational change: An action-oriented toolkit. Sage Publications, 2019.
Godet, M. "Creating Futures: Scenario Planning as a strategic management tool (pp. 280). Washington, DC: Economica." Economica Brookings diffusion (2006)..
Arcade, Jacques, Michel Godet, Francis Meunier, and Fabrice Roubelat. "Structural analysis with the MICMAC method & Actor's strategy with MACTOR method." Futures Research Methodology, American Council for the United Nations University: The Millennium Project 2010 (1999).
Gompers, Paul, Josh Lerner, and David Scharfstein. "Entrepreneurial spawning: Public corporations and the genesis of new ventures, 1986 to 1999." The journal of Finance 60, no. 2 (2005): 577-614.
Loch, Christoph, and Stylianos Kavadias. Handbook of new product development management. Routledge, 2008.
Hobday, Mike. "The project-based organisation: an ideal form for managing complex products and systems?." Research policy 29, no. 7-8 (2000): 871-893.
Hobday, Mike. "Product complexity, innovation and industrial organisation." Research policy 26, no. 6 (1998): 689-710.
Hobday, Michael, Howard Rush, and Tidd Joe. "Innovation in complex products and systems." Research policy 29, no. 7-8 (2000): 793-804.
Hurriyet, Hilal. "An organic approach for designing the factory of the future." PhD diss., University of Western Sydney (Australia), 2010.
Ismail, Kamariah, Y. R. Leow, C. Y. Yong, I. Abdul-Majid, W. D. Thwala, and M. A. Ajagbe. "Critical success factors of new product development in technology based firms: A case study." African Journal of Business Management 6, no. 33 (2012): 9442-9451.
Link, Peter L. "Keys to new product success and failure." Industrial Marketing Management 16, no. 2 (1987): 109-118. 
Lu, Weisheng. "Improved SWOT approach for conducting strategic planning in the construction industry." Journal of Construction Engineering and Management 136, no. 12 (2010): 1317-1328.
Maidique, Modesto A., and Billie Jo Zirger. "A study of success and failure in product innovation: the case of the US electronics industry." IEEE Transactions on engineering management 4 (1984): 192-203.
Merrifield, D. Bruce. "Planning Tools for Effective Research Management in the'80s: Selecting Projects for Commercial Success." Research Management 24, no. 6 (1981): 13-18.
Oakland, John S., and Stephen Tanner. "Successful change management." Total quality management & business excellence 18, no. 1-2 (2007): 1-19.
O'Sullivan, Mary. "Contests for corporate control: Corporate governance and economic performance in the United States and Germany." OUP Catalogue (2001).
Oakland, John S., and Stephen Tanner. "Successful change management." Total quality management & business excellence 18, no. 1-2 (2007): 1-19.
O'Sullivan, Mary. "Contests for corporate control: Corporate governance and economic performance in the United States and Germany." OUP Catalogue (2001).
Pinto, Jeffrey K., and Dennis P. Slevin. "Critical factors in successful project implementation." IEEE transactions on engineering management 1 (1987): 22-27.
Rubenstein, Albert H., Alok K. Chakrabarti, Robert D. O'Keefe, William E. Souder, and H. C. Young. "Factors influencing innovation success at the project level." Research management 19, no. 3 (1976): 15-20.
Ren, Yingtao, and Khim Teck Yeo. "Risk management capability maturity and performance of Complex Product and System (CoPS) projects with an Asian perspective." Journal of Engineering, Project, and Production Management 4, no. 2 (2014): 81-98.
Riedl, R. (2000). Structures of complexity - A morphology of knowing and telling. Berlin, Germany: Springer.
Saynisch, Manfred. "Mastering complexity and changes in projects, economy, and society via project management second order (PM-2)." Project Management Journal 41, no. 5 (2010): 4-20.
Tirole, Jean, and Tirole Jean. The theory of industrial organization. MIT press, 1988.
Ulrich, K. T., S. D. Eppinger, and A. Goyal. "Product design and development (vol. 2) New York." (2011).
Wheelwright, Steven C., and Kim B. Clark. Revolutionizing product development: quantum leaps in speed, efficiency, and quality. Simon and Schuster, 1992.
Ren, Ying-Tao, and Khim-Teck Yeo. "Research challenges on complex product systems (CoPS) innovation." Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers 23, no. 6 (2006): 519-529.
Yoon, Eunsang, and Gary L. Lilien. "New industrial product performance: The effects of market characteristics and strategy." Journal of Product Innovation Management 2, no. 3 (1985): 134-144.