طراحی مدل نقشه شناخت فازی عوامل مؤثر بر سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری در منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

4 استادیارگروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

5 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

چکیده

شاخص‌های سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری برای فراهم‌آوردن اطلاعات لازم جهت پشتیبانی از سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد و همچنین فراهم‌ساختن امکانات نظارت و ارزیابی موثر بر سیاست‌ها حائز اهمیت هستند. همچنین بـه دلیل پیچیدگی زیادی که نظام علم، فناوری و نوآوری دارد، طراحـی مدلی جـامع بـرای سیاست‌گذاری این حوزه، یکی از دغدغه‌های مهم سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیـران اسـت. هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل ارتباط‌دهنده میان عوامل اثرگذار بر سیاست‌گذاری مناسب پدیده علم، فناوری و نوآوری و همچنین نحوه اثرگذاری عوامل است. با بررسی جامع پیشینه تحقیق، چارچوبی مفهومی از عوامل مؤثر و شکل‌دهنده سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری استخراج گردید. وضعیت موجود و اهمیت این عوامل با استفاده از پرسشنامه‌ 56 سؤالی مورد سوال قرارگرفت. با استفاده از داده‌های به دست آمده از پرسشنامه و نرم‌افزار SPSS، ماتریس همبستگی ساده پیرسون استخراج و به عنوان ورودی نرم‌افزار FCMapper مورد استفاده قرار گرفت. سپس با واردکردن خروجی نرم‌افزار FCMapper در نرم‌افزار Pajek به رسم نقشه شناختی فازی پرداخته شده است. با توجه به نتایج به دست آمده عامل اشتغال در حوزه سیاست‌گذاری به عنوان مهم‌ترین عامل در بین سایر عوامل شناسایی گردید. در انتها مهم‌ترین سناریوهای روبه‌جلو و روبه عقب برای سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری در منطقه ویژه علم و فناوری استان یزد مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Fuzzy Cognition Map Model of Factors Affecting Science, Technology and Innovation Policy-Making in Yazd Science and Technology Corridor

نویسندگان [English]

  • Habib Zare Ahmadabadi 1
  • Ali Saffari Darberazi 2
  • Davood Andalib Ardakani 3
  • Seyed Reza Salami 4
  • Pooria Malekinejad 5
1 Assistant Professor, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran.
2 PhD in Industrial Management, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran.
4 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
5 PhD candidate of Industrial Management, Faculty of Economics, Management and Accounting, Yazd University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

Policy, science, and innovation policy indicators are important to provide the information needed to support evidence-based policy, as well as to provide effective monitoring and evaluation capabilities for policies. Also, due to the great complexity of the system of science, technology and innovation, designing a comprehensive model for policy-making in this area is one of the major concerns of policy makers and decision makers. The main purpose of this study is to design a linking model between the factors affecting the appropriate policy-making of the phenomenon of science, technology and innovation, as well as how the factors affect. By comprehensively reviewing the research background, a conceptual framework was extracted from the effective and shaping factors of science, technology and innovation policy. The current status and importance of these factors were questioned using a 56-item questionnaire. Using the data obtained from the questionnaire and SPSS software, Pearson simple correlation matrix was extracted and used as input of FCMapper software. Then, by entering the output of FCMapper software in Pajek software, a fuzzy cognitive map is drawn. According to the obtained results, the employment factor in the field of policy-making was identified as the most important factor among other factors. Finally, the most important forward and backward scenarios for science, technology and innovation policy-making in the science and technology corridor of Yazd province are examined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science
  • Technology and Innovation Policy
  • Yazd Science and Technology Corridor
  • Fuzzy Cognitive Map
  • Scenario
شهنازی، روح الله، موذن جمشیدی، هما، اکبری، نعمت الله، (1392). نقش و جایگاه اقتصاد دانش محور بر شکل گیری مناطق ویژه علم و فناوری؛ مطالعه موردی اقتصاد ایران، فصلنامه رشد فناوری، دوره 9، شماره 36، ۲.
گزارش سازمان عامل استقرار و توسعه منطقه ویژه علم و فناوری یزد، (1399)، برگرفته از لینک https://www.atf.gov.ir/Content/media/filepool3/2021/2/298.pdf?t=637494077223925781
نوری, مینا, طهوری, حمیدرضا, جلیلی, پرستو. (1391). مقایسه وضعیت علم و فناوری ایران با کشورهای منطقه با استفاده از شاخص های منتخب. فصلنامه رهیافت، دوره 22، شماره 52.
Albert, Mathieu, and Suzanne Laberge. "The legitimation and dissemination processes of the innovation system approach: The case of the Canadian and Québec science and technology policy." Science, Technology, & Human Values 32, no. 2 (2007): 221-249.
Amankwah-Amoah, Joseph. "The evolution of science, technology and innovation policies: A review of the Ghanaian experience." Technological Forecasting and Social Change 110 (2016): 134-142.
Bellavista, Joan, and Luis Sanz. "Science and technology parks: habitats of innovation: introduction to special section." Science and Public Policy 36, no. 7 (2009): 499-510.
Bhutto, Arabella, Pir Irfanullah Rashdi, and Qazi Moinuddin Abro. "Indicators for science and technology policy in Pakistan: Entering the science, technology and innovation paradigm." Science and Public Policy 39, no. 1 (2012): 1-12.
Bottazzi, Laura, and Giovanni Peri. "Innovation and spillovers in regions: Evidence from European patent data." European economic review 47, no. 4 (2003): 687-710.
Brännback, Malin, and Alan Carsrud. "Cognitive maps in entrepreneurship: Researching sense making and action." In Understanding the entrepreneurial mind, pp. 75-96. Springer, New York, NY, 2009.
Cho, Arthur K., Emma Di Stefano, Ying You, Chester E. Rodriguez, Debra A. Schmitz, Yoshito Kumagai, Antonio H. Miguel et al. "Determination of four quinones in diesel exhaust particles, SRM 1649a, and atmospheric PM2. 5 special issue of aerosol science and technology on findings from the fine particulate matter supersites program." Aerosol Science and Technology 38, no. S1 (2004): 68-81.
Organisation for Economic Co-operation and Development Staff. Education at a glance: OECD indicators 2002. Paris: OECD, 2002.
Doloreux, David, and Saeed Parto. "Regional innovation systems: Current discourse and unresolved issues." Technology in society 27, no. 2 (2005): 133-153.
Dosi, Giovanni, Patrick Llerena, and Mauro Sylos Labini. "The relationships between science, technologies and their industrial exploitation: An illustration through the myths and realities of the so-called ‘European Paradox’." Research policy 35, no. 10 (2006): 1450-1464.
Edquist, Charles, and Leif Hommen. "Systems of innovation: theory and policy for the demand side." Technology in society 21, no. 1 (1999): 63-79.
Etzkowitz, Henry, and Loet Leydesdorff. "The dynamics of innovation: from National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university–industry–government relations." Research policy 29, no. 2 (2000): 109-123.
Falcone, Pasquale Marcello, Antonio Lopolito, and Edgardo Sica. "The networking dynamics of the Italian biofuel industry in time of crisis: Finding an effective instrument mix for fostering a sustainable energy transition." Energy Policy 112 (2018): 334-348.
Friedberg, A., and Aaron Kfir. "The Political Agenda and Policy-Making: The Case of Emigration from Israel." Intl Journal of Public Administration 31, no. 8 (2008): 819-844.
Guellec, Dominique, and Bruno Van Pottelsberghe de la Potterie. "From R&D to productivity growth: Do the institutional settings and the source of funds of R&D matter?." Oxford bulletin of economics and statistics 66, no. 3 (2004): 353-378.
Kivimaa, Paula, and Florian Kern. "Creative destruction or mere niche support? Innovation policy mixes for sustainability transitions." Research Policy 45, no. 1 (2016): 205-217.
Kosko, Bart. "Fuzzy cognitive maps." International journal of man-machine studies 24, no. 1 (1986): 65-75.
Kuhlmann, Stefan, and Jakob Edler. "Scenarios of technology and innovation policies in Europe: Investigating future governance." Technological Forecasting and Social Change 70, no. 7 (2003): 619-637.
Mastroeni, Michele, Joyce Tait, and Alessandro Rosiello. "Regional innovation policies in a globally connected environment." Science and Public Policy 40, no. 1 (2013): 8-16.
Niosi, Jorge. "Rethinking science, technology and innovation (STI) institutions in developing countries." Innovation 12, no. 3 (2010): 250-268.
OECD., K. OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2018. Paris: OECD Publishing, 2018.
Padilla-Pérez, Ramón, and Yannick Gaudin. "Science, technology and innovation policies in small and developing economies: The case of Central America." Research Policy 43, no. 4 (2014): 749-759.
OECD. Publishing. OECD Reviews of Regional Innovation, 15 Mexican States 2009. Organisation for Economic Co-operation and Development, 2009.
Rodríguez, José Carlos, and César L. Navarro-Chávez. "A system dynamics model of science, technology and innovation policy to sustain regional innovation systems in emerging economies." International Journal of Innovation and Regional Development 6, no. 1 (2015): 7-30.
Samara, Elpida, Patroklos Georgiadis, and Ioannis Bakouros. "The impact of innovation policies on the performance of national innovation systems: A system dynamics analysis." Technovation 32, no. 11 (2012): 624-638.
Sanz Menéndez, Luis, and Laura Cruz Castro. "Explaining the science and technology policies of regional governments." (2005).
Schaaper, Martin. "Measuring China's innovation system: National specificities and international comparisons." (2009).
Schot, Johan, and W. Edward Steinmueller. "Three frames for innovation policy: R&D, systems of innovation and transformative change." Research Policy 47, no. 9 (2018): 1554-1567.
Smahel, David, Hana Machackova, Giovanna Mascheroni, Lenka Dedkova, Elisabeth Staksrud, Kjartan Ólafsson, Sonia Livingstone, and Uwe Hasebrink. "EU Kids Online 2020: Survey results from 19 countries." (2020).
Surana, Kavita, Anuraag Singh, and Ambuj D. Sagar. "Strengthening science, technology, and innovation-based incubators to help achieve Sustainable Development Goals: Lessons from India." Technological Forecasting and Social Change 157 (2020): 120057.
Taylor, Ian, and Karen Smith. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Routledge, 2007.
Tomas, Walfrido M., Fabio de Oliveira Roque, Ronaldo G. Morato, Patricia Emilia Medici, Rafael M. Chiaravalloti, Fernando R. Tortato, Jerry MF Penha et al. "Sustainability agenda for the Pantanal Wetland: perspectives on a collaborative interface for science, policy, and decision-making." Tropical Conservation Science 12 (2019): 1940082919872634.
Wagner, Caroline, Edwin Horlings, and Arindam Dutta. "A Science and Technolo gy Capacity Index: Input for Decision Making." The Hague: Rand Corporation (2004).
David, A., Kristina Kshlerin, and Isobel Heller. "Clusters old and new: the transition to a knowledge economy in Canada's regions." (2003).
Zafar, Muhammad Wasif, Shah Saud, and Fujun Hou. "The impact of globalization and financial development on environmental quality: evidence from selected countries in the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)." Environmental Science and Pollution Research 26, no. 13 (2019): 13246-13262.
Ziervogel, Gina, Emma Archer van Garderen, and Penny Price. "Strengthening the knowledge–policy interface through co-production of a climate adaptation plan: leveraging opportunities in Bergrivier Municipality, South Africa." Environment and Urbanization 28, no. 2 (2016): 455-474.