الگوی توسعه صنعتی در صنعت قطعه‌سازی خودرو: بینش‌هایی برای درک واقعیت کنونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

4 استاد گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر روایتی تاریخی با تمرکز بر دورانی مشخص بین سال‌های آغازین دهه 70 تا میانه‌های دهه 90 شمسی در صنعت قطعه‌سازی خودروست. در این بازه زمانی تحولاتی در این صنعت رخ داده است که از دوران پیش و پس از آن متمایز است. تکوین و توسعه صنعت قطعه‌سازی خودرو در این دوره تاریخی نمونه‌ای از جریان‌های تکوین و توسعه در صنایع ایران است که فارغ از پیامدهای مرادی و نامرادی آن، نیازمند تحلیلی واقعی است تا زمینه‌ای برای درک مشترک فراهم شود. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه روایتی از توسعه صنعتی در صنعت قطعه‌سازی خودرو می‌توان به دست داد که منطبق بر واقعیت باشد و آموزه‌های برآمده از این روایت چیست؟ به همین منظور با انجام مطالعه‌ای اکتشافی به دنبال ارائه روایتِ تکوین و توسعه این صنعت هستیم. روندهای اساسی تکوینی صنعت قطعه‌سازی خودرو با انجام مصاحبه‌های عمیق استخراج شده است. در تحلیل نهایی استدلال شد که شناخت امور واقع اجتماعی فارغ از نگاه‌های سیاسی و روزمره، درکی عمیق‌تر و جامع‌تر در اختیار قرار می‌دهد و به مثابه سدی در برابر توصیف‌های برآمده از نگاه کوتاه‌مدت و روزمره که ناپیوستاری اجتماعی هسته اصلی آنهاست، عمل می‌کند. آفت‌های نگاه کوتاه‌مدت مانند تیشه به ریشه زدن است و تلاش‌های وسیع در این صنعت را نادیده می‌انگارد. بر همین مبنا گفتمانی جایگزین پیشنهاد شده است تا صنعت قطعه‌سازی خودروهر آن گونه که هست توصیف شود تا در این مقطع زمانی محرکی برای رشد دوباره این صنعت باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Pattern of Industrial Development in Iran’s Auto Parts Industry: Insights into Understanding the Current Reality

نویسندگان [English]

 • Ahmad Esmaeili 1
 • Soroush Ghazinoori 2
 • Mohammad Naqizade 3
 • Jahanyar Bamdadsoofi 2
 • Manochehr Manteghi 4
1 PhD candidate of Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
4 Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This study is a historical narrative focusing on a specific period between the early 1970s to the present day in the automotive parts industry of Iran. During this period, there have been changes in this industry which can be marked as changing contexts and texts. The development of the auto parts industry in this period is an example of the processes of development in Iranian industries, which, regardless of its intended and unintended consequences, requires a real analysis to provide a basis for common understanding. This research seeks to answer the question of what narrative of industrial development in the automotive parts industry of Iran can be yielded and what are the lessons learned from this narrative. To this purpose, by conducting an exploratory study, we seek to provide a narrative of the evolution and development of this industry. The basic evolutionary trends of the automotive parts industry have been extracted through in-depth interviews. In the final analysis, it was argued that cognition of social reality, regardless of political views, provides a deeper and more comprehensive understanding and acts as a barrier to descriptions derived from the short-term and everyday perspectives that are discontinuous in social terms. The scourge of this kind of look is like an ax to the root and ignores the vast efforts in this industry. Accordingly, an alternative discourse has been proposed to describe the industry as it is, in order to be a stimulus for re-growth of this industry.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Auto-Parts Industry
 • Historical Approach
 • Industrial Development
 • Production System Crisis
 • Industrial Growth Pattern
 • Political Attitudes
فرتوک‌زاده، حمیدرضا، و طهماسبی، سیامک. «حلقه مفقوده سیاستگذاری صنعتی در صنعت خودروسازان ایران: تاملی دوباره در خصوص مشکلات خودروسازی». فصلنامه بهبود مدیریت دوره 14، شماره 3 (پیاپی 49)، پاییز (1399).
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی. (دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن). «گزارش آسیب‌شناسی صنعت خودروی کشور و ارائه راهکارهای برون‌رفت از چالش‌های موجود در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی». (1394) شماره مسلسل 114635.
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی. (دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن)، «دورنمای صنعت خودروسازی جهان در افق 2030 (درس‌هایی برای صنعت خودرو)»، (1396). شماره مسلسل 15494.
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی. (دفتر مطالعات برنامه و بودجه)، «ارزیابی کلی برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب»، (1389). شماره مسلسل 10299.
معادی رودسری، محمدحسن؛ طباطباییان، سیدحبیب‌الله و رادفر، رضا. «الزامات خودروساز شدن در عرصه جهانی؛ نگاهی به وضعیت صنعت خودروسازی ایران»، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست و ششم، شماره 98، تابستان (1398).
مودودی, محمدرضا. «ناگفته‌های پلتفرم مشترک»، تهران، نشر مکث، (1383).
مودودی، محمدرضا، «راه ساپکو: الگوی مدیریت ایرانی در فرآیند رشد و تکامل صنعت قطعه‌سازی ایران»، تهران، نشر مکث، (1384).
چو، چول؛ کیم، کیونگ‌یو؛ کیم، مینجی. «الگوی کره جنوبی در صنعت خودروسازی: الگوسازی تجربه کره جنوبی در زمینه توسعه صنعت خودروسازی.» مترجم محمد سردارنیا، تهران شرکت چاپ و نشر بازرگانی، (1397).
محمدی، مهدی، و بهمن حاجی‌پور. «شناسایی الگوی همکاری رقابت در صنعت خودروسازی ایران براساس رویکرد سیستمی: مورد مطالعه شرکت ایران خودرو». پژوهش‌های مدیریت عمومی 13، شماره 47، (1399): 275-306.
Rentz, Kathryn C. "Book Reviews: Reflexive Methodology: New Vistas for Qualitative Research By Mats Alvesson and Kaj Sköldberg. London: Sage, 2000. 319 pages." The Journal of Business Communication (1973) 39, no. 1 (2002): 149-156.
Atkinson, Thomas R., Susan G. Ezrati, and James J. Flynn. "The Experience of the Automotive Industry in Industrial Policies of Selected Governments." Mich. YBI Legal Stud. 6 (1984): 265.
Creswell, John W. “Editorial: Mapping the Field of Mixed Methods Research.”. Journal of Mixed Methods Research 3, no. 2 (2009): 95–108. https://doi.org/10.1177/1558689808330883.
Latouche, Serge. The westernization of the world: The significance, scope and limits of the drive towards global uniformity. Polity Press, 1996.
Lee, Keun, and Franco Malerba. "Catch-up cycles and changes in industrial leadership: Windows of opportunity and responses of firms and countries in the evolution of sectoral systems." Research Policy 46, no. 2 (2017): 338-351.
Meredith, Jack. “Building Operations Management Theory through Case and Field Research.”. Journal of Operations Management 16, no. 4 (1998): 441–54. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0272-6963(98)00023-0.
Natsuda, Kaoru, and John Thoburn. "Industrial policy and the development of the automotive industry in Thailand." Journal of the Asia Pacific Economy 18, no. 3 (2013): 413-437. https://doi.org/10.1080/13547860.2012.742690.
Yin, Robert K. Case study research and applications: Design and methods. Sage publications, 2017.