مسیر شکل گیری و توسعه توانمندی نوآوری فناورانه در شرکت های نوپای فناور بخش تجهیزات پزشکی استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشیارگروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

نوآوری فناورانه ستون فقرات شکل‌دهنده شرکت‌های نوپای فناور و یکی از عوامل اصلی بقا و کسب مزیت رقابتی برای این شرکت‌هاست. ایجاد جریان مداومی از نوآوری‌ها در این شرکت‌ها مستلزم شکل‌گیری توانمندی نوآوری است. این پژوهش با مطالعه عمیق هشت شرکت نوپای فناور بخش تجهیزات پزشکی استان فارس با رهیافتی تاریخی با هدف کشف مسیر شکل‌گیری و توسعه این توانمندی در این شرکت‌ها انجام شده است. با استفاده از مصاحبه‌های ساختاریافته و مشاهده و مطالعه اسناد و مدارک موجود، داده‌های مورد نیاز جمع‌آوری شده و با استفاده از روش تحلیل تماتیک، عبارات معنایی در قالب کدهای مفهومی و سپس تم‌های فرعی و اصلی طبقه بندی شده و در نهایت نقشه تماتیک پژوهش ترسیم شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد مسیر شکل‌گیری توانمندی نوآوری فناورانه در این شرکت‌ها شامل چهار مرحله تمرکز بر راه‌حل یابی برای حل مساله مشتری، دانش فنی و مهندسی، تنظیم کارکردهای مدیریتی و ایجاد انضباط درونی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formation and Development of Technological Innovation Capability in New Technology Base Firms in the Medical Equipment Sector of Fars Province

نویسندگان [English]

  • Seyed Reza Salami 1
  • Jahanyar Bamdadsoofi 2
  • Seyyed Mohammad Ali Khatami Firouz Abadi 3
  • Mehrdad Shafiee 4
1 Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
3 Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
4 PhD candidate of Technology Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Technological innovation is the backbone of New Technology Based companies and one of the main factors for survival and gaining a competitive advantage for these companies. Creating a continuous flow of innovations in these companies requires the formation of innovation capabilities. This research has been done with an in-depth study of eight new technology based companies in the medical equipment sector of Fars province with a historical approach with the aim of discovering the path of formation and development of this capability in these companies. Using structured interviews and observing and studying the available documents, the required data were collected and using thematic analysis method, semantic expressions were classified in the form of conceptual codes and then sub-main and main themes. Finally, the thematic map of the research is drawn. The results show that the path of formation of technological innovation capability in these companies includes four stages of focusing on finding solutions to solve customer problems, technical and engineering knowledge, regulating management functions and creating internal discipline.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technological Innovation
  • Innovation Capability
  • Medical Equipment
  • Thematic Analysis
بامدادصوفی, جهانیار, مهدی گودرزی, و مقصود امیری. "الگوی فرایند تجاری سازی فناوری در موسسات تحقیقات دولتی ایران." سیاست علم و فناوری سال 4 شماره 2 (1390): 56-41.
سلطان زاده, جواد, مهدی الیاسی, جهانیار بامداد صوفی, و ابوالفضل کزازی. "شناسایی خردبنیان های توانمندی نوآوری در شرکت های تولید داروی کشور؛ مطالعه چند موردی." بهبود مدیریت سال 11 شماره 1(1396): 206-163.
کارایانیس, الیاس, الپیدا سامارا, و یانیس باکاروس. نوآوری و نوآفرینی. با ترجمه مصطفی صفدری رنجبر, کامیار غفوریان و مهرداد شفیعی. تهران: اشراقی. 1398.
نوناکا, ایکوجیرو. شرکت دانش آفرین. با ترجمه امید مهدیه. تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.1394.
Acosta-Prado, Julio Cesar, Juan Fernando Franco Navarrete and Arnold Alejandro Tafur Mendoza. "Relationship between conditions of knowledge management and innovation capability in new technology-based firms." International Journal of Innovation Managemen 24,no.1 (2020):20-46.
Akman, Gulsen, Cengiz Yilmaz. "Innovative Capability,Innovation strategy And Market Orientation: An Empirical Analysis In Turkish Software Industry." International Journal of Innovation Management12,no.1 (2008):69-111.
Balan, Peter, Noel, Lindsay. "Innovation capability: exploring the factors that make up this construct in the services sector." AGSE International Entrepreneurship Research Exchange . Queensland: University of the Sunshine Coast2010..
Bell,Martin, Paulo Figueiredo. "Innovation capability building and learning mechanisms in latecomer firms: recent empirical contributions and implications for research." Canadian Journal of Development Studies33,no.1 (2010):14-41.
Bessant, John, Allen Alexander, Tsekouras, George Howard Rush and Richard Lamming. "Developing innovation capability through learning networks." Journal of Economic Geography 12,no.5 (2012):1087-1112.
Börjesson, Sofia, Maria Elmquist. "Aiming at innovation: a case study of innovation capabilities in the Swedish defence industry." International Journal of Business Innovation and Research6,no.2 (2012):149-176.
Burger‐Helmchen, Thierry. "Capabilities in small high‐tech firms: a case of plural‐entrepreneurship." Journal of Small Business and Enterprise Development 16,no.3 (2009):391-405
Caloghirou, Yannis, Ioanna Kastelli, Aggelos Tsakanikas. "Internal capabilities and external knowledge sources: complements or substitutes for innovative performance"? Technovation24,no.1 (2004):29-39.
Camisón-Haba, Sergio, Jose Clemente-Almendros, Tomas Gonzalez-Cruz. "How technology-based firms become also highly innovative firms?The role of knowledge, technological and managerial capabilities, and entrepreneurs’ background." Journal of Innovation & Knowledge4,no.3 (2019):162-170.
Damanpour, Fariborz, and Deepa Aravind. "Product and process innovations: A review of organizational and environmental determinants." Innovation, science, and industrial change: A research handbook (2006): 38-66.
DianaCorsatea, Teodora. "Technological capabilities for innovation activities across Europe: Evidence from wind, solar and bioenergy technologies." Renewable and Sustainable Energy Reviews 37,no.1 (2014):469-479.
Figueiredo, Paulo. "Discontinuous innovation capability accumulation in latecomer natural resource-processing firms." Technological Forecasting and Social Change77,no.7 (2010):1090-1108
Forsman, Helena. "Innovation capacity and innovation development in small enterprises. A comparison between the manufacturing and service sectors." Research Policy40,no.5 (2011):739-750.
Greve, Alva, Henrich, Taylor. "Superman or the fantastic four? Knowledge combination and experience in innovative teams." Academy of Management Journal 49,no.4 (2006):723-740
Guan, J, N Ma. "Innovative capability and export performance of Chinese firms." Technovation23,no.9 (2003):737-747.
Guan, Jian Cheng, Richard Yam, Chiu Kam Mok, Ning Ma. "A study of the relationship between competitiveness and technological innovation capability based on DEA models." European Journal of Operational Research 170,no.3 (2006):971-986.
Hansen, Nina, Alexander Martin. "On the Nature and Relationship of Routines, Capabilities and Knowledge: An Action-Based Approach4." th International Conference on Organizational Learning, Knowledge and Capabilities. Amsterdam: OLKC (2009):150-167.
Intarakumnerd, Patarapong, Akira Gotob. "Role of public research institutes in national innovation systems in industrialized countries: The cases of Fraunhofer, NIST, CSIRO, AIST, and ITRI." Research Policy47,no.7 (2018):1309-1320.
Jensen, Søren, Flemming Poulfelt, sascha Kraus. "Managerial routines in professional service firms: transforming knowledge into competitive advantages." The Service Industries Journal 30,no.12 (2010):2045-2062.
Kim, Moon-Koo, Jong-Hyun Park, Jong-Hyun Paik. "Factors influencing innovation capability of small and medium-sized enterprises in Korean manufacturing sector: facilitators, barriers and moderators." International Journal of Technology Management 76,no.3-4 (2018):214-235.
Lawson, Daniel Alexander, Benn Samson. "Developing Innovation Capability in Organisations: A Dynamic Capabilities Approach." International Journal of Innovation Management5,no.3 (2001):377-400.
Liu, Xielin, Steven White. "Comparing innovation systems: a framework and application to China’s transitional context." Research Policy30,no.7 (2001):1091-1144.
Lo, Andrew, Gary Pisano. "Lessons from Hollywood: A new approach to funding R&D." MIT Sloan Management Review 57,no.2 (2016):46-58.
Mohannak, Kavoos. "Innovation networks and capability building in the Australian high‐technology SMEs." European Journal of Innovation Management 10,no.2 (2007):236-251.
Mothe, Caroline, Thuc Uyen Nguyen Thi. "The link between non‐technological innovations and technological innovation." European Journal of Innovation Management13,no.3 (2101):313-332.
Nieto, Mariano. "Basic propositions for the study of the technological innovation process in the firm." European Journal of Innovation Management 17,no.4 (2004):314-324.
O'Connor, Allan, Goran Roos, Tony Vickers-Willis. "Evaluating an Australian public policy organization's innovation capacity." European Journal of Innovation Management 10,no.4 (2007):532-558.
Ponta, Linda, Gloria Puliga, Luca Oneto, Raffaella Manzini. "Identifying the Determinants of Innovation Capability With Machine Learning and Patents." IEEE Transactions on Engineering Management in Press (2021).
Rahab, Yanto. "The Role of Market Orientation and Learning Orientation in Improving Innovativeness and Performance of Small and Medium Enterprises." Asian Social Science8,no.1 (2012):134-145.
Razavi, Seyed Mohammad Hadi, Ghasem Ramezanpoor Nargesi, Hojatallah Hajihoseini, Morteza Akbari. "The impact of technological innovation capabilities on competitive performance of Iranian ICT firms." Iranian Journal of Management Studies 9,no.4 (2016):855-882.
Romijn, Henny, Manuel Albaladejo. "Determinants of Innovation Capability in Small Electronics and Software Firms in Southeast England." Research Policy 31,no.7(2002):1053-1067 .
Rydehell, Hanna. 2019. "Stakeholder Roles in Business Model Development in New Technology-Based Firms." International Journal of Innovation Management 1,no.4 (2019):24-39.
Saunila, Minna, Juhani Ukko, Hannu Rantanen. "Does Innovation Capability Really Matter for the Profitability of SMEs" ?Knowledge and Process Management 21 ,no.2 (2014):134-142.
Saunilla, Minna, Juhani Ukko. 2012. "A Coceptual Frame Work for The Measurement of Innovation Capability and its Effects." Baltic Journal of Management 7,no.4 (2012):355-375.
Shan, Juan, Dominique Jolly. 2013. "Technological innovation capabilities, product strategy, and firm performance: The electronics industry in China." Canadian Journal of Administrative Sciences 30,no.3 (2013):159-172.
Singh, Davinder, JS Khamba, Tarun Nanda. "Influence of technological innovation on performance of small manufacturing companies." International Journal of Productivity and Performance Management66,no.7 (2017):838-856.
Tucket, Anthony. "Applying thematic analysis theory to practice: a researcher’s." Contemporary Nurse 19,no.1-2 (2005):75-87.
Wang, Xinchun, Mayukh Dass. "Building innovation capability: The role of top management innovativeness and relative-exploration orientation." Journal of Business Research76,no.1 (2017):127-135.
Weber, Benjamin, Sven Heidenreich. "When and with whom to cooperate? Investigating effects of cooperation stage and type on innovation capabilities and success." Long Range Planning 51,no.2 (2018):334-350.
Zawislak, Paulo Antônio, ndré Cherubini Alves, Jorge Tello-Gamarra, Denise Barbieux, Fernanda Maciel Reichert. 2012. "Innovation Capability: From Technology Development to Transaction Capability." Journal of technology management & innovation 7,no.2 (2012):73-86.
Zhao, Hongxin, Xuesong Tong, Poh Kam Wong, و Jishan Zhu. "Types of technology sourcing and innovative capability: An exploratory study of Singapore manufacturing firms." Journal of High Technology Management Research 16,no.2 (2005):209-224.
Zheng, Yanfeng, Jing Liu, Gerard George. "The dynamic impact of innovative capability and inter-firm network on firm valuation: A longitudinal study of biotechnology start-ups." Journal of Business Venturing25,no.6 (2010):593-609.
Zollo, Marin, Sydney Winter. "Deliberate learning and the evolution of dynamic capabilities." Organization Science 13,no.2 (2002):339-352.