تحلیل عوامل مؤثر بر همکاری فناورانه شرکت‌های بزرگ و شرکت‌‌های فناور در حوزه‌های فناوری زیستی و نانو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه سیاستگذاری علم و فناوری، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به‌دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر همکاری فناورانه بین شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های فناور1 می-باشد. در این راستا با استفاده از روش مطالعه چندموردی، 9 همکاری در بازه زمانی 1385 تا 1395 بین 3 شرکت‌ بزرگ و 9 شرکت فناور در حوزه فناوری نانو و زیست فناوری در ایران مورد بررسی قرار گرفته و گردآوری داده‌ها‌ از پاییز 1395 تا بهار 1396 با 19 مصاحبه‌ نیمه‌ساختار یافته با افراد کلیدی شرکت‌های بزرگ و فناور درگیر در تجربه‌های همکاری انجام شده است. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل محتوا به روش کدگذاری‌ محوری استفاده شده است. بر اساس نتایج، عوامل مؤثر بر همکاری‌ها به‌تفکیک چالش‌ها و پیشران‌‌های خاص برای شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های فناور و نیز حوزه فناوری بیان شده‌اند. از جمله عوامل چالشی‌ در همکاری‌ها می‌توان به رویه‌های پیچیده اداری شرکت‌های بزرگ و عدم آشنایی شرکت‌های فناور با قواعد کسب و کار اشاره کرد. تسلط شرکت‌های فناور بر دانش فنی و دسترسی شرکت‌های بزرگ به بازار نیز از پیشران‌های اصلی همکاری‌ها بوده‌اند. این عوامل می‌تواند به سیاست‌گذاران و شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های فناور در مرتفع کردن چالش‌ها و تقویت پیشران‌های همکاری کمک شایانی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Influential Factors in Technological Collaboration Between Large and Small Technology-Driven Firms in Bio and Nano Technology

نویسندگان [English]

  • Kiarash Fartash 1
  • Mostafa Mohseni Kiasari 2
  • Elnaz Mesma Khosroshahi 3
  • Ali Asghar Sadabadi 1
1 Assistant Professor, Institute for Science and Technology Studies, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran.
3 MSc in Technology Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehrann, Iran.
چکیده [English]

The present study aims to identify the factors affecting technological collaboration between large and technology-based firms (KBFs). In this regard, using multi-case study method, 9 collaborations cases in the period 2006 to 2016 between 3 large firms and 9 KBFs in the field of nanotechnology and biotechnology in Iran have been studied. Data gathering tool is 19 semi-structured interviews with key people of large and KBFs involved in collaborative experiences and has been done from autumn to spring 2016. the method of data analysis is through content analysis and axial codin. Based on the results, the factors affecting the collaborations are presented separately for specific challenges and drivers for large and KBFs, as well as in the field of technology. Based on the results, the factors affecting collaborations are divided into two types of specific challenges and drivers. Challenging factors include the complex procedures of large firms and the unfamiliarity of KBFs with business rules. The dominance of KBFs over technical knowledge and the access of large firms to the market have also been the main drivers of collaborations. These factors can help policymakers, large firms and KBFs to overcome challenges and strengthen the collaboration drivers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Small Technology-Based Firm
  • Large Firms
  • Collaboration
  • Technological Collaboration
  • Factors Affecting Technological Collaboration
اسدی­فرد، رضا و خالدی، آرمان. (1398). "چالش­های همکاری فناورانه نامتقارن شرکت­های بزرگ با شرکت­های کوچک فناوری­محور نانو"، فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال یازدهم، شماره 3، صص 15-30.
افتخاری، حسین؛ ثقفی، فاطمه و اصلانی، علیرضا. (1395). "تجزیه و تحلیل راهبردهای مناسب همکاری­های فناورانه در راستای تجاری­سازی دستاوردهای پژوهشی با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه­ای فازی (مورد مطالعه: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات)" فصلنامه بهبود مدیریت، سال دهم، شماره 2، صص 54-33.
الهی، شعبان؛ خالدی، آرمان؛ مجیدپور، مهدی و اسدی­فرد، رضا. (1398). "عوامل ضروری برای موفقیت همکاری فناورانه نامتقارن بین شرکت­های بزرگ و کوچک در بخش نانو فناوری ایران"، شانزدهمین کنفرانس بین­المللی مدیریت (علمی- ­پژوهشی)، تهران.
ایمان، محمد تقی و نوشادی، محمود رضا. (1390). "تحلیل محتوای کیفی"، پژوهش، سال سوم، شماره 2، صص 44-15.
تولایی، روح الله و محمد زاده علمداری، مهرداد. (1396). فنون و ابزارهای روش تحقیق در مدیریت. تهران: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر.
بحرینی زارج، محمد علی؛ مبینی دهکردی، علی و میگون پوری، محمدرضا. (1397). "بررسی ابزارهای سیاستی مورد نیاز برای همکاری بنگاه­های جدید فناوری نانو و شرکت­های صنعتی"، فصلنامه سیاست­گذاری عمومی، دوره چهارم، شماره 3، صص 86-67.
خالدی، آرمان؛ الهی، شعبان؛ مجیدپور، مهدی و اسدی­فرد، رضا. (1399). "عوامل ضروری برای موفقیت همکاری فناورانه نامتقارن بین شرکت­های بزرگ و کوچک در بخش نانو فناوری ایران"، فصلنامه مدیریت نوآوری، سال نهم، شماره 1، صص 168-139.
خیاطیان، محمد صادق؛ طباطبائیان، سید حبیب­الله؛ امیری، مقصود و الیاسی، مهدی. (1394). "تحلیل محتوای ویژگی‌های شرکت­های دانش­بنیان"، فصلنامه پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، سال پنجم، شماره 2. صص 47-21.
دهقانی سانیج، امرالله و حسینی، هادی. (1396). "موانع و چالش­های اجرایی در فرایند همکاری­های فناورانه (مطالعه موردی: حوزه فناوری نانو)"، دو فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، سال پانزدهم، شماره 30، صص 59-64.
رحیم­زاده، علیرضا و گودرزی، غلامرضا. (1393). "طراحی الگوی مفهومی رشد شبکه همکاران؛ مطالعه موردی، سازمان هوا فضا"، اندیشه مدیریت راهبردی، سال دهم، شماره 20، صص 127- 162.
ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. (1396). سند گسترش کاربرد فناوری نانو در افق 1404، مصوب هیات وزیران، در جلسه مورخ 23/٠۷/1396، تاریخ ابلاغ 29/٠۹/1396 شماره ١٢١٣٣٢
صالحی یزدی، فاطمه؛ سپهری، محمد مهدی و بحرینی، محمد علی. (1390). "مطالعه فضای همکاری­های علمی-فنی شرکت­های نانو در ایران با استفاده از نظریه شبکه­های اجتماعی و رجوع به خبرگان"، فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال سوم، شماره 3، صص 60-49.
صمیمی، علی؛ قاضی نوری، سید سروش؛ معزز، هاشم و کشمیری، مهدی. (1397). "بررسی قابلیت­های شرکت­های کوچک و متوسط فناور در شکل­گیری و تداوم همکاری­های فناورانه: مطالعه­ای چندموردی"، فصلنامه مدیریت نوآوری، سال هفتم، شماره 4، صص 25-1.
صنیع اجلال، مریم و حسینی مقدم، محمد (1399). "نقش و جایگاه بین­المللی شدن در آینده توسعه فناوری نانو در ایران"، دو فصلنامه آینده­پژوهی ایران، سال پنجم، شماره 1، صص 48-25.
طباطبایی، امیر؛ حسنی، پرخیده؛ مرتضوی، حامد و طباطبایی چهر، محبوبه. (1392). " راهبردهایی برای ارتقاء دقت علمی در تحقیقات کیفی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، سال پنجم، شماره 3. صص 670-663.
عباس­زاده، محمد. (1391). "تأملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی"، فصلنامه جامعه­شناسی کاربردی، دوره بیست و سوم، شماره 1، صص 34-19.
قاسم شربیانی، میترا؛ رادفر، رضا و عابدی، زهرا. (1389). "الگوی مناسب تجاری­سازی زیست­فناوری در حوزه محیط زیست در ایران"، چهارمین کنفرانس ملی مدیریت تکنولوژی ایران، صص 1-9.
آراستی، محمدرضا؛ مدرس یزدی، محمد و دلاوری، مهدی. (1387). "ارائه مدلی جامع برای انتخاب روش مناسب انتقال فناوری"، شریف، دوره بیست و چهارم، شماره 43، صص 153-145.
مرادی، مرتضی. (1394). "ارزیابی وضعیت بازار جهانی زیست­فناوری"، ستاد توسعه زیست­فناوری، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. http://biodc.isti.ir/uploads/14/old/bio_market_study.pdf
ناخدا، بابک و زین­العابدینی، مهرشاد. (1391). "زیست­فناوری برای توسعه پایدار"، مجله ایمنی زیستی، سال‌ پنجم، شماره 2، صص 125- 136.
نقدی، یزدان؛ کاغذیان، سهیلا؛ محسنی­فخر، نیکی و پرهیزی گشتی، هادی. (1392). "اثرات گسترش فناوری نانو تکنولوژی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب"، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال هفتم، شماره 1، صص 185- 99.
نقی­زاده، محمد؛ بامداد صوفی، جهانیار و میرافشار، مریم. (1393). "شناسایی و اولویت­بندی ریسک­های پروژه­های همکاری فناوری (حوزه زیست­فناوری)"، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، دوره دوم، شماره 3، 33-9.
نقی­زاده، محمد؛ خیاطی­فرد، حسین؛ قیدر خلجانی، جعفر و منطقی، منوچهر (1399). "چارچوب همکاری­های فناورانه میان مجموعه یکپارچه­ساز با سایر بازیگران شبکه­های نوآوری سامانه­های محصول پیچیده"، فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال دوازدهم، شماره 4، صص 48-37.
Abu Zeid, H., & Sye, T. (2019). Key Business Services within Open Innovation Collaboration between Startups and large established Firms: A multiple case study of the value offering of Swedish corporate accelerators and incubators from a startup perspective (Master’s Thesis, KTH Institute of Technology, Stockholm, Sweden). https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1371904.
Bannerjee, S,. Bielli. S., & Haley. C. (2016). Scalling together: overcoming barriers in corporation-startup collaboration. https://www.nesta.org.uk.
Berg. B, L. (2001). Qualitative research methods for the social sciences )4th. Edition). Boston: Pearson.
Cresweel, J. (2012). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (3th. ed.): SAGE Publications.
Flick, U. (2008). Designing qualitative research. Sage.
Hagedorn, S., & Thien, R. (2020). Corporate Accelerator-A study exploring CA program conditions to foster more successful startup and corporate engagement (Master’s Thesis, Jönköping University, Jönköping, Sweden). https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1438446.
Heratri, N., & klang, c. (2019). Collaboration between startups and corporations: A Startup perspective (Master’s Thesis, CHALMERS University of Technology, Gothenburg. Sweden).
Islam, N., Buxmann, P., & Eling, N. (2017). “Why should Incumbent Firms jump on the Start-up Bandwagon in the Digital Era? A Qualitative Study”. 13th International Conference on Wirtschaftsinformatik.1378-1392.
Jacobson, A., & Ramslov, P. (2017). Corporate Innovation Powered by Startups. https://www.teyi.se.
Karagiannaki, A., Trachana, T., & Doukidis, G. (2018). Leveraging Digital Entrepreneurship Through Collaboration Between Incumbent Firms and Entrepreneurial Ventures: An Inbound Open Innovation Perspective. Management6(5), 319-337.‏
Kohler, T. (2016). Corporate accelerators: Building bridges between corporations and startups. Business Horizons (2016) 59, 347-357.
Larkin, M., & O’Halloran, D. (2018). Collaboration between start-ups and corporates: A practical guide for nutual understanding. https://www.weforum.org.
Linna, E. (2017). Corporatre startup growth program. Aalto university, Master Thesis, Espoo and Helsink, Finland.
Livieratos, A. (2009). “Designing a Strategy Formulation Process for New, Technology-Based Firms: A Knowledge-based Approach”. Electronic Journal of Knowledge Management, 7(2), 245-254.
Matzler, k. (2017). Corporate Accelerators: Chances, Risks and Critical Success Factors for Corporates and Startups(Master’s Thesis, Innsbruck University, Vienna, Austria). https://diglib.uibk.ac.at/ulbtirolhs/content/titleinfo/2168299/full.pdf.
Minshall, T., Mortara, L,. Valli, R,. & Probert. D. (2010). “Making “Asymmetric” Partnerships Work”. Research-Technology Management, 53(3), 53-63.
Mohammadi, A., & Khashabi, P. (2020). “Patent disclosure and venture financing: The impact of the American Inventor's Protection Act on corporate venture capital investments”. Strategic Entrepreneurship Journal.
Mocker, V., Bielli, S., & Haley. C. (2015). Winning toghether: A guide to successful corporate-startup collaborations. https://www.nesta.org.uk.
Oxford Research. (2019). Corporate-startup collaboration report. https://www.nordicinnovation.org.
Saldaña, J. (2012). The coding manual for qualitative researchers (No. 14). Sage.
Slávik, Š. (2019). The Business model of start-up—Structure and consequences. Administrative Sciences9(3), 69.‏
Stefánsson, S., & Fridfinnsson, F. (2019). Startup Collaboration as a Part of Corporate Innovation: A Qualitative Study on Icelandic Corporations (Master’s Thesis, KTH Institute of Technology, Stockholm, Sweden). https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1328412.
Toivola, T. (2019). Value co-creation and co-production in startup-corporation relationships: understanding startup expectations(Master’s Thesis, VAASA University, vassa, Finland). https://osuva.uwasa.fi/handle/10024/9583.
Yin, R. (2014). Case Study Research (5th. ed.). Los Angeles: Sage Publications.
Yrttimaa, T. (2020). Reasons and methods for corporations to systematically engage with startups (Master’s Thesis, Aalto University, Espoo and Helsinki, Finland). https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/46053.