کلیدواژه‌ها = صنعت خودروسازی
ارائه مدل توسعه فناوری صنعت خودروسازی ایران مبتنی بر شبکه های همکاری مشترک

دوره 16، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 65-95

10.22034/jmi.2022.311125.2677

محمدرضا زینالی مغانلو؛ منوچهر منطقی؛ محمود مدیری؛ اصغر مشبکی


سنجش و بهبود سطح هوش رقابتی در شرکت های خودروسازی با استفاده از الگوی QFD

دوره 5، شماره 4، دی 1390، صفحه 81-100

اصغر مشبکی؛ محمدرضا رضوانیان زاده؛ سمانه سادات خرمگاه