سنجش و بهبود سطح هوش رقابتی در شرکت های خودروسازی با استفاده از الگوی QFD

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

مهم ترین چالش برای سازمان های امروز، رقابت در فضای جهانی شده می باشد و کم ترین چشم داشت برای رقابت در چنین میدانی، دانستن این موضوع است که (دیگران) به چه کاری می پردازند که این امر همان اساس هوش رقابتی را تشکیل می دهد. از این رو در این تحقیق که در یک شرکت خودروسازی انجام گرفته است، وضعیت هوش رقابتی با استفاده از پرسشنامه ای هفت بعدی و توزیع آن در بین 82 نفر از مدیران این شرکت بررسی شده و شاخص هایی را که دارای اهمیت بالا و از نظر عملکردی ضعیف بوده است را به عنوان شاخص های بحرانی وارد خانه کیفیت کرده و با استفاده از نظرات خبرگان و متخصصّان، شاخص هایی را به منظور بهبود آنها ارایه نموده است که مهم ترین این شاخص ها عبارتند از: تجمیع صنایع قطعه سازی و مشارکت با قطعه سازان بزرگ خارجی برای تولید و عرضه قطعات، آموزش کارکنان با توجه به استانداردهای تولید جهانی، بکارگیری فناوری های کمی و کیفی شبکه های تولید انعطاف پذیر، استفاده از راهبرد همکاری راهبردی با شرکت های معتبر جهانی، ارائه خدمات فنی و آزمایشگاهی به تأمین کنندگان و غیره. لازم به ذکر است که شرکت مذکور در بسیاری از شاخص های هوش رقابتی در مقایسه با رقبای خود دارای عملکرد ضعیفی بوده است. از این رو پژوهشگران امیدوارند که این شرکت با عمل به شاخص های استخراج شده از خانه کیفیت، در سال های آتی از رشد مناسبی در سطح هوش رقابتی برخوردار گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation & Improvement of Competitive Intelligence in Automotive Industries Using QFD Model

نویسندگان [English]

  • Asghar Moshabaki Esfahani 1
  • Mohammad Reza Rezvanianzadeh 2
  • Samaneh Sadat Khorramgah 3
1 Professor, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 PhD candidate of Strategic Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 MSc student of Management, Faculty of Management, Islamic Azad University Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Competition is not a force to be taken lightly in the business world. In fact, companies face competition every day. The need for information about this force has been named "competitive information," "corporate intelligence," "corporate information" and "business intelligence.” Recently, most business people refer to this gathering of information as "competitive intelligence". The purpose of CI includes enhancing a firm's competitiveness while eroding the competitive advantage of its rivals. CI seeks information about the competition while protecting the firm's proprietary information from outsiders. This study aims to appear the situation of CI factors in auto industries of Iran and improve these indicators by using quality function deployment model. We found that there are seven dimension of CI in auto industries and can improved using 10 key elements as output of QFD model. In addition a competitive matrix was developed in this case.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive Intelligence
  • Automotive Industry
  • Quality Function Deployment