ارائه مدل توسعه فناوری صنعت خودروسازی ایران مبتنی بر شبکه های همکاری مشترک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

2 استاد گروه مدیریت تکنولوژی ، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع ، صنعتی مالک اشتر، تهران ، ایران.

3 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران.

4 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

تخصصی شدن و افزایش روزافزون پیچیدگی فناوری‌ها، کاهش دوره عمر فناوری و افزایش هزینه و ریسک توسعه از مهمترین دلایلی هستند که بنگاه‌ها را ملزم به بهره‌گیری از روش‌های همکاری در توسعه فناوری‌ها می‌نماید. در دهه‌های اخیر طراحی شبکه‌ای اثربخش و کارآمد از همکاران در فرآیندهای مختلف صنعتی، به چالشی جدی تبدیل شده است. همانطور که همکاری موجب کاهش ریسک در نوآوری و توسعه فناوری می‌گردد، ریسک‌هایی نیز در خود همکاری فناورانه نهفته است که در نتیجه آن بر اساس مطالعات انجام گرفته درصد قابل توجهی از همکاری‌ها با شکست یا عدم موفقیت کافی همکاری مواجه می‌گردند .
در این پژوهش مدل پیشنهادی با تلفیق مدل توسعه تکنولوژی و مدل همکاری مشترک، در صنعت خودروسازی طراحی شده است. ابعاد مدل پیشنهادی عبارتند از: تحلیل راهبردی همکاری مشترک ، شناسایی سازمان همکار ، طرح‌ریزی همکاری مشترک ، مدیریت و اجرای همکاری ، تحقیق و توسعه و آمادگی توسعه فناوری، طراحی محصول و تصدیق فناوری، یکپارچه‌سازی و اجرا ، پشتیبانی و توسعه فناوری جدید
نتایج این تحلیل حاکی از تایید ابعاد 8 گانه به همراه شاخص‌های آنان بود. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که بهره گیری از همکاری مشترک به ویژه در فناوری‌های پیشرفته در صنعت خودرو می‌تواند سبب ایجاد مزیت رقابتی و رفع موانع تولید و ارتقا توانمندی دانش فنی اکتساب شده در سازمانهای تحقیق و توسعه خواهد بود. هچنین توسعه فناوری نیازمند هماهنگی بین کنشگران اصلی در فرایند توسعه فناوری می‌باشد تا علاوه بر ایجاد زیرساخت، آموزش، کاربرد، شرایط خدمات پس از فروش را در کلیه زنجیره تامین فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explainig and Designing of the Technology Development Model of the Automotive Industry in Iran Based on Collaborative Management

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Zeinali Moghanlo 1
  • Manoochehr Manteghi 2
  • Mahmoud Modiri 3
  • Asghar Moshabaki Esfahani 4
1 1- PhD candidate of Technology Management, Faculty of Management, Islamic Azad University South Tehran Branch, Tehran, Iran.
2 Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University South Tehran Branch, Tehran, Iran.
4 Professor at the Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The specialization and increasing complexity of technologies, the reduced technology life-cycle and increased cost, as well as the development risk, are among the most significant reasons that firms are obligated to collaborate in the development of technologies. Nonetheless, the challenge of building an effective and useful network among colleagues in different industrial processes has become much more serious over the past few decades. It has been documented that even though collaboration reduces risks in innovations and technological development, it also incorporates technological collaboration, resulting in a significant percentage of failed or inadequately successful collaborations.

By combining the models of technology development and collaborative management in the automotive industry, the proposed model has been designed in the current study. The dimensions of the proposed model are strategic analysis of collaborative management, identification of partner organizations collaborative management planning, management and implementation of cooperation, research and development and preparation of technology development, product design and technology verification, integration and implementation, as well as support and development of new technology.

The results of this analysis confirmed the eight dimensions and their indicators. Results showed that using collaborative management, especially in advanced technologies in the automotive industry, can improve the capability of technical knowledge acquired in research and development organizations and provide a competitive advantage. Moreover, technology development requires coordination among the primary actors during the technology development process to not only create infrastructure but also provide education, application, and after-sales service conditions throughout the supply chain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • collaborative management
  • technology development model
  • automotive industry
  • inter-firm cooperation
منطقی, منوچهر, اسدی, سیما. " نگرشی جامع بر مدل‌های همکاری فناورانه" . تهران: انتشارات سبزان، (1397).
کریمی کاشانی, امیر حسین, سید اصفهانی، میر مهدی. " طراحی و تبین توسعه تکنولوژی صنعت خودرو در ایران با تاکید بر استراتژی صادرات". پژوهش های مدیریت در ایران ، (1384) 29-58.
مرکز پژوهش های مجلس. " آسیب شناسی صنعت خودرو و ارایه راهکارهای برون رفت از چالش های موجود" طرح پژوهشی (1394).
اسمعیلی پور, الهام, افشاری مفرد, مسعود, پیروز, الهام, بشیری, میثم و سایر همکاران. " تدوین نقشه راه ارتقای رقابت پذیری و توسعه صنعت خودرو"، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ،  (1399).
سرمد, زهره, بازرگان, عباس, حجاری, الهه. "روش‌های تحقیق در علوم رفتاری"، تهران : انتشارات آگاه ، (1389).
علی احمدی, علیرضا." روش تحقیق و راهنمای پایان نامه نویسی"، تهران : انتشارات تولید دانش ، چاپ دوم .(1392).
بندریان، رضا ." راهبردهای اجرای طرح‌های توسعه و تجاری‌سازی فناوری در پژوهشگاه صنعت نفت" ، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری ، شماره 2، (1392) 87-110.
عزیزی، مجتبی و مقدم ، عادله، "طراحی الگویی برای مدیریت پروژه های توسعه فناوری در صنعت نفت و گاز ایرانمجله مدیریت نوآوری، سال پنجم شماره ۱ .(بهار ۱۳۹۵).
 
Chen, W. L., C. Y. Huang, and Y. C. Lai. “Multi-tier and Multi-site Collaborative Production: Illustrated by a Case Example of TFT-LCD Manufacturing.” Computer and Industrial Engineering 57, (2009): 61–72.
Cao, M., M. A. Vonderembse, Q. Zhang, and T. S. Ragu-Nathan. “Supply Chain Collaboration: Conceptualization and Instrument Development.” International Journal of Production Research 48 (22), (2010): 6613–6635.
Macke, J., R. V. Vallejos, and J. A. R. Sarate. “Collaborative Network Governance: Understanding Social Capital Dimensions.” In International Symposium on Collaborative Technologies and Systems, Baltimore, IEEE, (2009): 163–171.
Lehoux, N., S. D’amours, and A. Langevin. “Inter-firm Collaborations and Supply Chain Coordination: Review of Key Elements and Case Study.”Production Planning & Control: the Management of Operations 25 (10), (2014): 858–872.
Matook, S., and M. Indulska. “Improving the Quality of Process Reference Models: A Quality Function Deployment-based Approach.” Decision Support Systems 47, (2009):  60–71.
Meherjerdi, Y. Z. “The Collaborative Supply Chain.” Assembly Automotion 29 (2), (2009):127–136.
Thomé, A. M. T., L. F. Scavarda, S. R. I. Pires, P. Ceryno, and K. Klingebiel.“A Multi-tier Study on Supply Chain Flexibility in the Automotive Industry.”International Journal of Production Economics 158, (2014): 91–105.
Hernandez, J. E., A. C. Lyons, J. Mula, R. Poler, and H. Ismail. “Supporting the Collaborative Decision-making Process in an Automotive Supply Chain with a Multi-agent System.” Production Planning & Control: The Management of Operations 25 (8), (2014): 662–678.
Lockstr m, M., N. Harrison, R. Moser, and M. J. Malhotra. “Antecedents to Supplier Integration in the Automotive Industry: A Multiple-case Study of Foreign Subsidiaries in China.” Journal of Operations Management 28 (3),  (2010): 240–256.
Fábio Müller Guerrini & Cristina Cury Pellegrinotti. “Reference model for collaborative management in the automotive industry.”The Management of Operations,Volume 27. Issue 3, (2016):183-197
Hoffmann, Werner H. and Schlosser, Roman, ” Success Factors of Strategic Alliances in Small and Medium-sized Enterprises—an Empirical Survey”, Long Range Planning, (June 2001)  34(3):357-381
Marxt, Christian and Link, Patrick, ” Success factors for cooperative ventures in innovation and production systems”, International Journal of Production Economics, ( June 2002)  77(3):219-229
Michael Bitzer , Michael Vielhaber, Fabio Dohr, " From Product Development to Technology Development". Procedia CIRP, Volume 21,( 2014) : 247-251
Hamid Moradlou , Sam Roscoe , Abhijeet Ghadge, " Buyer–supplier collaboration during emerging technology development", Production Planning & Control, (2020) : 159-174
Creveling, M., "Design for Six Sigma: in technology and product development". 13th  Edition , USA: Prentice Hall Professional, 2003.
Hogman, U.," Processes and Platforms Aligned with Technology Development-The Perspective of a Supplier in the Aerospace Industry". Gِteborg: Chalmers University of Technology, 2011.