کلیدواژه‌ها = روش دلفی
شناسایی عوامل توان مندسازچابکی نیروی انسانی به روش دلفی درصنایع الکترونیک

دوره 6، شماره 4، دی 1391، صفحه 129-153

ابوالفضل خسروی؛ سید حسین ابطحی؛ رضا احمدی؛ حسین سلیمی