شناسایی، اولویت‌بندی و الگو‌سازی عوامل شکل‌گیری شبکه‌های دانش در سازمان‌های دانش‌محور با رویکرد ساختاری تفسیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

چکیده

با توجه به سرعت بالای رقابت در فضای کسب‌وکار و اثر آن بر عملکرد و توانایی سازمان‌ها در حفظ موجودیت سازمانی، نیاز است تا سازمان‌ها از ابزارهای نوین مدیریتی جهت افزایش سرعت جریان دانش به‌منظور افزایش تولید و بازتولید دانش استفاده نماید. به این منظور نیاز است تا از یک مدل مناسب برای شکل‌دهی شبکه‌های دانش استفاده شود. تحقیق حاضر با هدف مدل‌سازی ساختاری تفسیری مدل /شبکه‌‌ی دانش در سازمان‌های دانش‌محور (مرکز تحقیق و توسعه خودرو) انجام شده است. سؤالات این پژوهش این است که عوامل مؤثر در شکل‌گیری شبکه‌های دانش در سازمان‌های دانش‌محور کدامند و روابط بین این عوامل چگونه است؟ طرح تحقیق حاضر ترکیبی اکتشافی بوده و با ترکیبی از روش‌های کمّی و کیفی و با تکیه بر نظر خبرگان، عوامل مؤثر در شکل‌گیری شبکه‌های دانش و روابط بین آن‌ها در سازمان‌های دانش‌محور، شناسایی و رتبه‌بندی شده‌اند. جهت تجزیه‌وتحلیل اطلاعات، در مرحله کیفی از روش دلفی و در مرحله کمّی از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد، توسعه فرآیندهای مدیریتی بیشترین تأثیر را در شکل‌گیری شبکه‌های دانش دارند و تأثیرپذیرترین عامل‌ها نیز در سطح نخست از مدل قرار دارند که شامل نوع دانش، فرهنگ، ساختارهای سازمانی و سازوکارهای ارتباطی می‌شود. پیشنهاد می‌شود در حوزه پژوهش، فناوری و حتی در حوزه‌های عملیاتی دیگر نیز شبکه‌های دانش بین سازمانی با مدل طراحی‌شده در این تحقیق، جایگزین طرح‌ها و پروژه‌های پراکنده فعلی مدیریت دانش شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying, Prioritizing and Modeling Factors of Knowledge Networks Formation in Knowledge-Based Organizations

نویسندگان [English]

  • Ali Rezaeian 1
  • Rouhollah Bagheri 2
  • Hamidreza Fartoukzadeh 3
1 Professor, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 PhD candidate of System Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Due to increasing speed of competition in the business environment and its impact on the performance and ability of organizations to maintain organizational existence, organizations need to use modern management tools to increase the flow of knowledge to increase creation and regeneration of knowledge. For this purpose, it is necessary to use an appropriate model to form knowledge networks. The purpose of this study was to develop a model of knowledge network in knowledge-based organizations by Interpretive Structural Model approach. The research questions of this study were what are the effective factors in the formation of knowledge networks in knowledge-based organizations? And what is the relationship among these factors? The research methodology of this study was Exploratory Mixed Method, and by mixing quantitative and qualitative methods and relying on the experts' opinions, the factors influencing the formation of knowledge networks and the relationships among them, in knowledge-based organizations, were identified and ranked. In order to analyze the information, we have used Delphi method in the qualitative stage and strctural interpretation model in the quantitative stage. The results of this study showed that Development of Management Processes has the most impact on the formation of knowledge networks and the most influential factors are at the first level of the model, which includes Type of Knowledge, Culture, Organizational Structures and Communication Mechanisms. This paper suggests replacing inter-organizational knowledge networks, which are based on the developed model in this research, whith the current dispersal schemes of knowledge management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge-Based Organization
  • Knowledge Networks
  • Interpretive Structural Modeling
  • Delphi Study