ارایه الگویی برای رتبه بندی طرح های سرمایه گذاری با استفاده از الگوی ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی - ویکور (FDAHP- VIKOR) (مطالعه موردی: صندوق حمایت از توسعه فن آوری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

در فرآیند اعطای تسهیلات، تصمیم­گیری به‌عنوان اساسی­ترین فعالیت سازمان به شمار   می­رود. انتخاب یک پروژه مطمئن و با ریسک پایین برای سرمایه­گذاری یکی از عوامل مهم در موفقیت صندوق­های حمایتی در بخش تخصیص منابع محسوب می­شود. بر این اساس، استفاده مطلوب از عامل سرمایه در پروژه­های سرمایه­گذاری، مستلزم تجزیه ‌و تحلیل و ارزیابی دقیق و کامل طرح­های تجاری است. در این پژوهش، که در صندوق توسعه فن­آوری انجام‌شده است، نخست مهم‌ترین معیارهای مؤثر بر ارزیابی پروژه­های سرمایه­گذاری با استفاده از مطالعات کتابخانه­ای و مصاحبه با خبرگان حوزه ارزیابی شناسایی شدند. سپس برای جمع­آوری نظرات خبرگان از دو پرسشنامه بهره گرفته‌شده است. در پرسشنامه اول، میزان اهمیت معیارهای شناسایی‌شده بر اساس روش دلفی فازی، غربال­گری و وزن­های نسبی هر یک از معیارها مورد محاسبه قرار گرفت. در پرسشنامه دوم، 10 طرح صندوق توسعه فن­آوری بر اساس معیارهای تعیین‌شده امتیازدهی شدند. در نهایت با تشکیل جدول تصمیم حاصل از نتایج دو پرسشنامه، طرح­های سرمایه­گذاری با استفاده از روش ویکور رتبه­بندی شدند. نتایج پژوهش نشان می­دهد که در اولویت­بندی مولفه­ها، مولفه وضعیت رقبای اصلی بنگاه، رتبه اول و مولفه نرخ بازدهی و سوابق اعتباری شرکت به ترتیب رتبه­های دوم تا سوم را کسب می­نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a Template for Ranking of Investment Projects Using Mixed Model Analysis of Hierarchical FDAHP - VIKOR (Case Study: Technology Development Fund)

نویسندگان [English]

  • Farzad Tarhani 1
  • Hamed Maboudi 2
1 Assistant Professor, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
2 MSc in Economics, Faculty of Economics and Accounting, Islamic Azad University Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In the process of lending, decision-making as the core activities is the organization. Choose a reliable and low-risk projects to investors one of the most important factors in the success of hedge fund investing involves analyzing and evaluating business plans are accurate and complete.
The study was conducted at the Technology Development Fund, first affecting the most important criteria for evaluation of investment projects using library studies and interviews with experts of the evaluation were identified. The questionnaire was used to collect the opinions executives of the two. The first questionnaire, the criteria of identification based on Fuzzy Delphi method, screening and the relative weight of each criterion was calculated.
The second questionnaire, 10 Technology Development Fund projects were scored based on specified criteria. Finally formed by the decision of the results of two questionnaires investment projects were ranked using VIKOR.
The results show that the prioritization of components, the components of the firm's main competitors, first and component yields and corporate credit records are respectively ranked second and third.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation of Investment Projects
  • Hedge Fund
  • Delphi Method
  • Fuzzy Delphi Analytical Hierarchy Process
  • Vikor Method