ارائه چارچوبی مفهومی برای همپایی فناورانه موتورهای توربوفن تجاری در ایران با بهره گیری از رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران ،ایران.

2 استاد گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری آینده پژوهی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

سامانه هواپیما و زیر سیستم‌های آن از جمله موتور، جزء محصولات و سامانه‌های پیچیده محسوب می‌شوند که کالاهایی با فناوری سطح بالا و نیازمند سرمایه‌گذاری سطح بالا هستند. هدف این پژوهش، ارایه مدلی به منظور تبیین عوامل موثر بر همپای فناورانه موتورهای توربوفن تجاری در ایران – به عنوان یک محصول پیچیده - با تکیه بر الگوگیری از تجارب جهانی در این زمینه است. روش پژوهش در این مطالعه، کیفی و از نوع متاترکیب است. برای گـردآوری داده‌ها از روش کتابخانـهای، برای تحلیل دادهها از فرایند هفت‌مرحله‌ای فرا ترکیب ساندلوسکی و باروس و برای صحت سنجی و نهایی سازی یافته ها از پنل خبرگان بهره‌گیری شده است. جمعیت مورد مطالعه‌ی پژوهش را تمامی مقاله‌های مرتبط با موضوع پژوهش شامل می شود. بدین منظور، پس از طراحی سؤالات پژوهش، جستجویی نظاممند بر اساس کلیدواژههای مرتبط- همپایی فناورانه، محصولات پیچیده، موتور توربوفن تجاری- در پایگـاههـای داده Scopus ،SID ،ISC ،IEEE ،Science Direct و هــمچنــین با کمک موتور جستجوی های Elmnet, Googlescholar از میان مقالات انتشاریافته بین سالهای 1980 تا 2018 صورت گرفته است.
با بررسی 31 مقاله از 172 مقاله‌ی اولیه، پژوهشگران 11 بعد و 92 مؤلفه را به عنوان عوامل مؤثر بـر همپایی فناورانه موتورهای توربوفن تجاری کـه در پـژوهش‌های مختلف داخلی و خارجی به آن اشاره شده است، شناسایی کردند. بـر اسـاس ایـن عوامـل، چارچوبی جامع برای همپایی فناورانه موتورهای توربوفن تجاری در ایران، ارایه و اعتبارسنجی شده است. چارچوب پیشنهادی، می‌تواند به عنوان مبنایی برای سیاستگذاری کلان و نیز الگویی برای یادگیری در صنعت ذیربط، مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A conceptual framework for technological catch up of commercial turbofan engines in Iran based on Meta Synthesis approach

نویسندگان [English]

 • Ali Heidari 1
 • Manochehr Manteghi 2
 • Fakhredin Naderi 3
 • Mohammadreza Esmaili Givi 4
1 Assistant Professor, Faculty of management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
3 PhD candidate of Futures Studies, Faculty of New Sciences and Technologies, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aircraft system and its sub-systems, including the engine, are components of complex product systems that highly costly and technology-intensive. The purpose of this research is to provide a general model for explaining the factors affecting the Technological catch up of turbofan engines in Iran - as a complex product system- based on benchmarking the global experiences in this field. The research method in this study is qualitative Meta Synthesis. It was used the library method to collect the data, the Seventh-Step Process of Sandlouki and Barus Meta Synthesis approach to analyze the data and the Panel of Experts to validate and finalize the findings. The research population of the study includes all articles related to the topic of research. To do this, after designing research questions, a systematic search based on the related keywords - technology catch up, complex product systems, commercial turbofan engines – has been done Among the articles published between 1370 and 1397 on scientific databases such as Scopus, SIDs, IRANDOCs, ISCs, IEEEs, Science Direct, and also with the help of the Elmnet and Google scholar search engines.
By reviewing 31 articles from 172 primary articles, researchers identified 11 dimensions and 92 components as key factors affecting the technological catch up of commercial turbofan engines. Based on these factors, a comprehensive framework for the technological catch up of turbofan engines in Iran has been presented and validated.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Technological Catch up"
 • "Complex Products and Systems"
 • "Commercial Turbofan Engines"
 • "Meta Synthesis"
 • " Expert Panel"
 1. سقائی، محسن (1388). چالشهای صنعت حمل و نقل هوایی ایران. فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
 2. کمالی، یحیی (1396) روش‌‌شناسی فراترکیب و کاربرد آن در سیاست‌گذاری عمومی، فصلنامه سیاست، دوره 47، شماره 3، ص721-736
 3. وزیری، محمدعلی؛ حسینی سید جمال و عالی مهر شاهرخ (1386). براورد تعداد هواپیماهای مسافربری مورد نیاز کشور در افق 1400. هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران دانشگاه شریف
 4. برزگر سمیرا (1395). تحلیل سطح نوآوری فناوری در صنعت موتورهای توربینی ایران) مطالعه موردی: موتورهای توربینی هوایی (. پایانامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
 5. صفدری رنجبر, قیدرخلجانی, طهماسبی و توکلی. (2016). قابلیت های کلیدی برای نوآوری و توسعه محصولات و سامانه های پیچیده دفاعی. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری, 4(1), 133-158.‎
 6. Alshaigi, Homoud & Al-Ashaab, Ahmed (2015) The Evolving Issue Of Aerospace Knowledge Transfer To The Developing Countries, 13th International Conference On Manufacturing Research, Bath, United Kingdom
 7. Beck j. (2002) Mthering multiples: A meta-synthesis of the qualitative research. MCN. Teh American Journal of Maternal/child Nursing, 2002; 93.
 8. Bell, M., Figuieredo, P.N., 2012. Building innovative capabilities in latecomer firms: some key issues. In: Amann, E., Cantwell, J. (Eds.), Innovative Firms in Emerging Market Countries. Oxford University Press
 9. Bonaccorsi, A., Giuri, P., & Pierotti, F. (2002). Technological strategies and market success. Evidence from the aero-engine Industry. Journal of Business Ven-turing, 17, 24-40.
 10. Carriço, A. (2011). The aviation industry corporation of China (AVIC) and the reaserch and development programme of the J-20. JANUS. NET, 2(2), 96-109
 11. Choung, J. -Y. , Hwang, H. -R. , & Song, W. (2014). Transitions of innovation activities in latecomer countries: an exploratory case study of South Korea. World Development, 54, 156–167.
 12. Choung, J. Y., & Hwang, H. R. (2007). Developing the complex system in Korea: the case study of TDX and CDMA telecom system. International Journal of Technological Learning, Innovation and Development, 1(2), 204-225.‏
 13. Davies, A. (1997). The life cycle of a complex product system. International Journal of Innovation Management, 1(03), 229-256.‏
 14. Davies, A., & Brady, T. (1998). Policies for a complex product system. Futures, 30(4), 293-304.‏
 15. Davies, A., & Brady, T. (2000). Organizational capabilities and learning in complex product systems: towards repeatable solutions. Research policy, 29(7-8), 931-953.‏
 16. Davies, A., and M. Hobday.2005. The Business of Projects (Managing Innovation in Complex Product Systems). New York: Cambridge University Press.
 17. Dedehayir, D., Nokelainen, T., Makinen, S., 2014. Disruptive innovations in complex product systems industries: a case study. J. Eng. Technol. Manage. 33, 174–192, Routledge.
 18. Dussauge, P., & Garrette, B. (1995). Determinants of success in international strategic alliances: Evidence from the global aerospace industry. Journal of International Business Studies, 26(3), 505-530.
 19. Erwin, Patrick M. (2011) Corporate Codes of Conduct: The Effects of Code Content and Quality on Ethical Performance, Journal of Business Ethics, April 2011, Volume 99, Issue 4, pp 535–548
 20. Figueiredo, P. N. (2014). Beyond technological catch-up: An empirical investigation of further innovative capability accumulation outcomes in latecomer firms with evidence from Brazil. Journal of Engineering and Technology Management, 31, 73-102.‏
 21. Finfgeld D. L. (2003) “Meta synthesis: The state of the art—so far”. Qualitative Health Research, 2003; 13: 893-904
 22. Gu, S. , & Steinmueller, W. E. (1997). China’s national innovation system approach to participating in information technology: The innovative recombination of technological capability. United nations university. Institute of new technologies.
 23. Gudmundsson, S. (2014). Thriving on Strategic Alliances: The competitive positioning of MTU in the aircraft engine business.
 24. Harm, J.S. & Hans, h. (2007) Technology transfer and catch-up: Lessons from the commercial aircraft industry, Int. J. Technology Transfer and Commercialization, Vol. 6, Nos. 2/3/4, 2007
 25. Harvey, D. J. and Holdsworth, R. (2005), "Knowledge management in the aerospace industry", Professional Communication Conference, 2005. IPCC 2005. Proceedings. International, pp. 237.
 26. Hobday, M. (1995). East Asian latecomer firms: learning the technology of electronics. World development, 23(7), 1171-1193
 27. Hobday, M., & Rush, H. (1999). Technology management in complex product systems (CoPS)-ten questions answered. International Journal of Technology Management, 17(6), 618-638.‏
 28. http://iatdh.isti.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=19&pageid=13721
 29. http://www.iust.ac.ir/index.php?site=gt-rti
 30. https://www.flightglobal.com/news/articles/flightglobals-2018-commercial-engines-report-449802
 31. Jiang, B., Zhu, F. and Li, P. (2008), "External technology acquisition and enterprise technological development - A view of the tacit knowledge", 2008 International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing, WiCOM 2008, .
 32. Khan, Z., & Nicholson, J. D. (2015). Technological catch-up by component suppliers in the Pakistani automotive industry: A four-dimensional analysis. Industrial Marketing Management, 50, 40-50.‏
 33. Kiamehr, M., Hobday, M., & Hamedi, M. (2015). Latecomer firm strategies in complex product systems (CoPS): The case of Iran’s thermal electricity generation systems. Research Policy, 44(6), 1240-1251.‏
 34. Kim, L. (1999). Building technological capability for industrialization: analytical frameworks and Korea’s experience. Industrial and Corporate Change, 8 (1) , 111–136.
 35. Kristinsson, K., & Rao, R. (2008). Interactive learning or technology transfer as a way to catch‐up? Analysing the wind energy industry in Denmark and India. Industry and innovation, 15(3), 297-320.‏
 36. Landini, F., Lee, K., & Malerba, F. (2017). A history-friendly model of the successive changes in industrial leadership and the catch-up by latecomers. Research Policy, 46(2), 431-446.‏
 37. Lee, J. & Kim, Y. (2001). A stage model of organizational knowledge management: A latent content analysis. Expert Systems with Application, 20(4): 299–311.
 38. Lee, J. J., & Yoon, H. (2015). A comparative study of technological learning and organizational capability development in complex products systems: Distinctive paths of three latecomers in military aircraft industry. Research Policy, 44(7), 1296-1313.‏
 39. Lee, K. (2005). Making a Technological Catch‐up: Barriers and opportunities. Asian Journal of Technology Innovation, 13(2), 97-131.‏
 40. Lee, K., & Ki, J. H. (2017). Rise of latecomers and catch-up cycles in the world steel industry. Research Policy, 46(2), 365-375.‏
 41. Lee, K., & Lim, C. (2001). Technological regimes, catching-up and leapfrogging: findings from the Korean industries. Research policy, 30(3), 459-483.‏
 42. Lee, K., & Malerba, F. (2017). Catch-up cycles and changes in industrial leadership: Windows of opportunity and responses of firms and countries in the evolution of sectoral systems. Research Policy, 46(2), 338-351.‏
 43. Lee, K., Lim, C., & Song, W. (2005). Emerging digital technology as a window of opportunity and technological leapfrogging: catch-up in digital TV by the Korean firms. International Journal of Technology Management, 29(1-2), 40-63.‏
 44. Lozano, A., & Eriksson, S. (2015). The commercial aircraft industry in Russia and Ukraine,”. The Global Commercial Aviation Industry, 297.
 45. Magnusson, T., & Johansson, G. (2008). Managing internal technology transfer in complex product development. European Journal of Innovation Management, 11(3), 349-365.‏
 46. Majidpour, M. (2016). Technological catch-up in complex product systems1. Journal of Engineering and Technology Management, 41, 92-105.‏
 47. Mathews, J. A. (2006). Catch-up strategies and the latecomer effect in industrial development. New political economy, 11(3), 313-335.‏
 48. May, M. , & Hill, S. B. (2002). Unpacking Aviation Travel Futures--An Application of Causal Layered Analysis. Journal of Futures Studies.
 49. McKendrick, D. (1992). Obstacles to ‘catch-up’: the case of the Indonesian aircraft industry. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 28(1), 39-66.‏
 50. Miglietta, J. P. (2002). American Alliance Policy in the Middle East, 1945-1992: Iran, Israel, and Saudi Arabia. Lexington Books
 51. Mowery, D. (1990). 4 International collaboration in the commercial aircraft industry. Strategic Partnerships: States, Firms, and International Competition, 78.
 52. Naghizadeh, M., Manteghi, M., Ranga, M., & Naghizadeh, R. (2017). Managing integration in complex product systems: The experience of the IR-150 aircraft design program. Technological Forecasting and Social Change, 122, 253-261.‏
 53. Nolan, P., & Zhang, J. (2002). The challenge of globalization for large Chinese firms. World Development, 30(12), 2089-2107.
 54. Park, K. H., & Lee, K. (2006). Linking the technological regime to the technological catch-up: analyzing Korea and Taiwan using the US patent data. Industrial and corporate change, 15(4), 715-753.‏
 55. Park, T. Y. (2012). How a latecomer succeeded in a complex product system industry: three case studies in the Korean telecommunication systems. Industrial and corporate change, 22(2), 363-396.‏
 56. Patterson B, Thorne C. Jillings C. Meta- study of qualitative health research: a practical guide to meta-analysis and meta-synthesis. California Sage, 2001; 7: 31-8.
 57. Powell, W. W. , White, D. R. , Koput, K. W. , & Owen-Smith, J. (2005). Network dynamics and field evolution: The growth of interorganizational collaboration in the life sciences. American Journal of Sociology, 110 (4) , 1132–1205.
 58. Prencipe, A. (1997). Technological competencies and product's evolutionary dynamics a case study from the aero-engine industry. Research policy, 25(8), 1261-1276.‏
 59. Prencipe, A. (2000). Breadth and depth of technological capabilities in CoPS: the case of the aircraft engine control system. Research policy, 29(7-8), 895-911.‏
 60. Radosevic, S. (1999). International technology transfer and catch-up in economic development. Edward Elgar Publishing.
 61. Ren, Y.T., Yeo, K.T., 2006. Research challenges on complex product systems (CoPS) innovation. J. Chin. Inst. Ind. Eng. 23 (6), 519–529.
 62. Sandelowski M, Barros J. Handbook for synthesizing qualitative research, Springer publishing company Inc, 2007.
 63. Sohn, E. , Chang, S. Y. , & Song, J. (2009). Technological catching-up and latecomer strategy: A case study of the Asian shipbuilding industry.
 64. Sokolowski, J.A. & Banks, C. (2010) Modeling And Simulation Fundamentals Theoretical Underpinnings And Practical Domains, Jon Willy And Sons Inc Pub.
 65. Song, J. , Almeida, P. , & Wu, G. (2001). Mobility of engineers and cross-border knowledge building: The technological catching-up case of Korean and Taiwanese semiconductor firms. In Comparative Studies of Technological Evolution (pp. 59–84). Emerald Group Publishing Limited.
 66. Steenhuis, H. J., De Bruijn, E. J., & Heerkens, H. (2007). Technology transfer and catch-up; Lessons from the commercial aircraft industry. International journal of technology transfer and commercialisation, 6(2-4), 250-278.
 67. Vértesy, D. (2017). Preconditions, windows of opportunity and innovation strategies: Successive leadership changes in the regional jet industry. Research Policy, 46(2), 388-403.‏
 68. Wong, C. Y., & Goh, K. L. (2015). Catch-up models of science and technology: a theorization of the Asian experience from bi-logistic growth trajectories. Technological Forecasting and Social Change, 95, 312-327.‏
 69. Wong, P. K. (1999, June). National innovation systems for rapid technological catch-up: An analytical framework and a comparative analysis of Korea, Taiwan and Singapore. In DRUID Summer Conference on National Innovation Systems, Industrial Dynamics and Innovation Policy (pp. 9-12).‏
 70. Xiao, Y., Tylecote, A., & Liu, J. (2013). Why not greater catch-up by Chinese firms? The impact of IPR, corporate governance and technology intensity on late-comer strategies. Research Policy, 42(3), 749-764.‏
 71. ZaheerKhan & Nicholson John D. (2017) Technological catch-up by component suppliers in the Pakistani automotive industry: A four-dimensional analysis, Industrial Marketing Management, Volume 50, October 2015, Pages 40-50
 72. Zimmer L. (2006) "Qualitative meta-synthesis: a question of dialoguing with texts". Journal of Advanced Nursing, 2006; 53: 311–318.