مطالعه تاریخی صنعت فولاد در ایران؛ کاربرد چارچوب همپایی فناورانه در محصولات و سامانه‌های پیچیده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت پروژه، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه علوم و فنون مازندران، بابل، ایران.

2 دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه علوم و فنون مازندران، بابل، ایران.

3 دکترای مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

در بیش از نیم قرن گذشته، به منظور افزایش توان تولیدی کشور با تکیه بر منابع طبیعی طیف گسترده‌ای از انتقال فناوری در صنعت فولاد تحقق یافته است. هر چند هدف غالب آن‌ها افزایش ظرفیت تولید بوده اما دستاوردهای مهمی در زمینه ارتقا و توسعه فناوری نیز داشته است. مروری تاریخی بر مسیر طی شده و نظر افکندن بر تجربیات موفق و ناموفق می‌تواند درس‌هایی برای آینده به همراه داشته باشد. بدین جهت این مطالعه با وام‌گیری از مفهوم همپایی فناورانه تلاش دارد نکات برجسته این تجربه را شفاف سازد. برای این منظور مطالعه حاضر، با انجام پژوهشی کیفی و با استفاده از روایت‌پژوهی و مصاحبه با متولیان و خبرگان فعال در پروژه‌های انتقال فناوری صنعت فولاد، پنج موج توسعه صنعت فولاد در کشور را معرفی کرده است. نتایج نشان می‌دهد احداث پلنت‌های فولادسازی که به عنوان محصولات و سامانه‌های پیچیده در نظر گرفته شده است، عامل اصلی ارتقا توانمندی و توسعه بخش فولاد بوده است. با توجه به مکانیزم متفاوت همپایی فناورانه در محصولات و سامانه‌های پیچیده همپایی فناورانه در توسعه صنعت فولاد به صورت مرحله‌ای انجام شده است. در هر پنج موج توسعه پنجره‌های فرصت متفاوت ایجاد شده و نوع مکانیزم یادگیری مختلف و نحوه تلاش در جهت توسعه این بخش از صنعت متفاوت بوده است. روند تاریخی صنعت فولاد حکایت از آن دارد که همکاری بین‌المللی علاوه بر ایجاد ظرفیت تولیدی به ارتقای توانمندی فناورانه منجر شده که کانون انباشت آن شرکت‌های فنی-مهندسی صنعت فولادسازی در کشور بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical Review of the Iran's steel industry; Application of the technological Catch-Up in Complex Product Systems

نویسندگان [English]

 • Iman Khalili 1
 • Babak Shirazi 2
 • Javad Soltanzadeh 3
1 MSc in Project Management, Faculty of Industrial Engineering and Management, Mazandaran University of Science and Technology, Babol, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Industrial Engineering and Management, Mazandaran University of Science and Technology, Babol, Iran.
3 PhD in Information Technology Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Over the past half century, in order to increase the country's productive capacity; relying on natural resources, a wide range of technology transfer has been realized in the steel industry. Although their main goal was to increase production capacity, but also they had important achievements in technology upgrades and development. A historical review of the path that traversed and consideration of successful and unsuccessful experiences can provide lessons for the future. For this purpose, five waves of the development of the steel industry have been introduced through qualitative research and interviews with custodians and experts working on Iran’s steel technology transfer projects using narrative analysis. The results show that in five waves of steel industry development, different windows of opportunity have been created and various type of learning and the absorption capacity has been experienced. The historical trend in the Iran’s steel industry has shown that international cooperation, in addition to building production capacity, has led to the enhancement of technological capability that the core of the accumulation is technical-engineering companies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Technological Catch-Up
 • Technology Transfer
 • Steel Industry
 • Iran
 1. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران. اخبار ایمیدرو؛ https://www.imidro.gov.ir/News.
 2. عطارپور، محمدرضا و همکاران. (1397). مدل ارتقاء یادگیری فناورانه برای توسعه نوآوری دوسوتوان؛ مطالعهموردی صنعت فولاد کشور. فصلنامه علمی-پژوهشی بهبود مدیریت. دوره 12، شماره 3.
 3. کیامهر، مهدی. (1392). توانمندی‌های فناورانه عرضه کالاهای سرمایه‌ای پیچیده در کشورهای در حال توسعه: مطالعه موردی یک شرکت در صنعت برقابی ایران. فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست علم و فناوری سال 6، شماره 1.
 4. مطالعات طرح جامع فولاد ایران، شرکت فولاد تکنیک، پایش اسفند 1396 (تاریخ انتشار خرداد 1397). https://www.fooladtechnic.ir/fa/web/ebook/view/post/1/2
 5. Abbott, H. (2002). “The Cambridge Introduction to Narrative”. Cambridge, Cambridge.
 6. Abramovitz, Moses. (1986). “Catching up, Forging Ahead, and Falling Behind”. The Journal of Economic History 46 (2), 385-406.
 7. Bell, M., Pavitt, K. (1993). “Technological Accumulation and Industrial Growth: Contrasts between Developed and Developing Countries”. Ind. Corp. Chang. 2 (2), 157–210.
 8. Braga, H., Willmore, L. (1991). “Technological Imports and Technological Effort: An Analysis of Their Determinants in Brazilian Firms”. J. Ind. Econ. 39 (4), 421–432.
 9. Caloghirou, Y., & Kastelli, I., & Tsakanikas, A. (2004). “Internal Capabilities and External Knowledge Sources: Complements or Substitutes for Innovative Performance”. Technovation, 24, 29–39.
 10. Carmen L. & Edmund C. (1985). “Curriculum Professors’ Specialized Knowledge”. University Press of American.
 11. Carter, K. (1993). “The Place of Story in the Study of Teaching and Teacher Education. Educational Researcher”. 22 (1), 5-12، 18.
 12. Chan, E. Y. M. (2012). “The Transforming Power of Narrative in Teacher Education”. Australian Journal of Teacher Education، 37 (3), 9.
 13. Chudnovsky, D., M. Nagao, S. Jacobsson, & F. Pinter. (1983). “Capital Goods Production in the Third World”. London: Palgrave Macmillan.
 14. Clandinin, D. & Rosiek, J. (2007). “Mapping a Landscape of Narrative Inquiry; Borderland Spaces and Tensions”. In D. Jean.
 15. Cohen, W., & Levinthal, D., (1989). “Innovation and Learning: Two Faces of R&D”. Econ. J. 99 (397), 659–596
 16. Cohen, W., & Levinthal, D. (1990). “Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation”. Administrative Science Quarterly, 35 (1), 128-152.
 17. Davies, A., & Hobday, M. (2005). “The Business of Projects (Managing Innovation in Complex Product Systems)”. New York: Cambridge University Press.
 18. Eisner, Elliot, W. (1988). “The Role of Discipline-based Art in America's Schools”. Los Angeles, Calif.
 19. Fagerberg, J., & Godinho, M. (2004). “Innovation and catching up”. In J. Fagerberg, D. Mowery, & R. Nelson (Eds.), Oxford handbook of innovation, 514–542.
 20. Freeman, C. (1989). “New Technology and Catching up”. The European Journal of Development Research, 1 (1), 85-99.
 21. Freeman, C., & Soete, L. (1997). “The Economics of Industrial Innovation”. Psychology Press.
 22. Geels, F. W. (2010). “Ontologies, Socio-technical Transitions (To Sustainability), and The Multi-level Prspective”. Research Policy, 39 (4), 495-510
 23. Gerschenkron, Alexander. (1962). “Economic Backwardness in Historical Perspective: A Book of Essays”. Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, MA.
 24. Guennif, S., & Ramani, V. (2012). “Explaining Divergence in Catching-up in Pharmabetween India and Brazil Using the NSI Framework”. Research Policy, 41, 430–441.
 25. Hagedoorn, J., & Wang, N. (2012). “Is There Complementarity or Substitutability between Internal and External R&D Strategies?”. Research Policy, 41, 1072–1083.
 26. Heeley, M. (1997). “Appropriating Rents from External Knowledge: The Impact of Absorptive Capacity on Firm Sales Growth and Research Productivity”. Frontiers of Entrepreneurship Research, 17, 390-404.
 27. Hobday, M. (1995). “East Asian Latecomer Firms: Learning the Technology of Electrics”. World Development, 23, NO. 7, 1171-1193.
 28. Hobday, M. (1998). “Product Complexity, Innovation and Industrial Organisation”. Research Policy, 26 (6), 689–710.
 29. Hokeman, B., & Maskus, K., & Saggi, K. (2005). “Transfer of Technology to Developing Countries: Unilateral and Multilateral Policy Option”. World Development, 33, No. 10, 1587–1602.
 30. Katrak, H. (1997). “Developing Countries' Imports of Technology, In-house Technological Capabilities and Efforts: An Analysis of the Indian Experience”. Journal of Development Economics, 53, 67-83.
 31. Kedia, B., & Bhagat, R. (1988). “Cultural Constraints on Transfer of Technology across Nations: Implications for Reaserch in International and Comparative Management”. Academy of Management Review, 13, 559-571.
 32. Kelchtermans, G. (2014). “Narrative-Biographical Pedagogies in Teacher Education. In International Teacher Education: Promising Pedagogies (Part A)”. pp. 273-291.
 33. Kiamehr, M., M. Hobday., & M. Hamedi. (2015). “Latecomer Firm Strategies in Complex Product Systems (CoPS): The Case of Iran’s Thermal Electricity Generation Systems”. Research Policy, 44, 1240–1251.
 34. Kim, J., Park, T., & Lee, K. (2013). “Catch-up by Indigenous Firms in the Software Industry and the Role of the Government in China: A Sectoral System of Innovation (SSI) Perspective”. Eurasian Business Review, 3 (1), 100-20.
 35. Kim, L. (1997). “The Dynamics of Samsung's Technological Learning in Semiconductors”. California Management Review 39 (3), 86-100.
 36. Kim, L. (1998). “Crisis Construction and Organizational Learning: Capability Building in Catching-up at Hyundai Motor”. Organ. Sci. 9 (4), 506–521.
 37. Kim, L. (1999). “Building Technological Capability for Industrialization: Analytical Frameworks and Korea's Experience”. Industrial and corporate change, 8 (1), 111-136.
 38. Kim, L. (2001). “Absorptive Capacity, Co-opetition, and Knowledge Creation”. Knowledge Emergence: Social, Technical, and Evolutionary Dimensions of Knowledge Creation, 270.
 39. Kim, L., & Dahlman, C. (1991). “Technology Policy for Industrialization: An integrative framework and Korea’s experience”. Research Policy, 21 (1992), 437-452.
 40. Koch, T. (2006). “Establishing Rigour in Qualitative Research: The Decision Trail”. Journal of Advanced Nursing, 53 (1), 91-100.
 41. Koza, M., & Lewin, A. (1998). “The Co-evolution of Strategic Alliances”. Organization Science, 7, 502-518.
 42. Lall, S. (1984). “Exports of Technology by Newly-industrializing Countries: An Overview”. World Development, 12 (5/6), 471–480.
 43. Lall, S. (2001). “Competitiveness Technology and Skills. Chapter 7: Technological Change and Industrialization in the Asian Newly Industrializing Economies: Achievements and Challenges”. Edward Elgar Publushing.
 44. Lall, S. & Urata, S., (2003). “Competitiveness, FDI and Technological Activity in East Asia”. E. Elgar Pub.
 45. Lee, J. (1996). “Technology Imports and R&D Efforts of Korean Manufacturing Firms”. J. Dev. Econ. 50, 197–210Lee, K., (2005). “Making a Technological Catch-up: Barriers and Opportunities”. Asian J. Technol. Innov. 13 (2), 97–131.
 46. Lee, K., Lim, C., (2001). “Technological Regimes, Catching-up and Leapfrogging: the Findings from Korean Industries”. Research Policy, 30, 459–483.
 47. Lee, K., Malerba, F., (2017). “Catch-up Cycles and Changes in the Industry Leadership: Windows of Opportunity and Responses in the Evolution of Sectoral Systems”. Special Issue, Research Policy, 46, 338–351.
 48. Lee, K., Mathews, J. (2012). “South Korea and Taiwan. In: Amann, E., Cantwell, J. (Eds.), Innovative Firms in Emerging Market Countries”. Oxford UniversityPress, Oxford, 223–248.
 49. Lee, K., Park, T., Krishnan, R. (2014). “Catching-up or leapfrogging in the Indian IT Service Sector Windows of Opportunity, Path-creating and Moving up the Value-chains”. Dev. Policy Rev, 32, 495–518.
 50. Majidpour, M., (2013). “Promoting Industrial Competitiveness in Complex Product Systems: Iran Industrial Policy Case Study”. Economic Development: Industrial and Financial Policy (CHAPTER 1).
 51. Majidpour, M. (2016), (1). “International Technology Transfer and the Dynamics of Complementarity: A New Approach”. Technological Forecasting and Social Change. 122, 196-206.
 52. Majidpour, M. (2016), (2). “Technological Catch-up in Complex Product Systems”. Journal of Engineering and Technology Management, 41, 92–105.
 53. March, G. & Simon, A. (1958). “Organizations”. New York: John Wiley & Sons.
 54. Mathews, J. (2005). “Strategy and the Crystal Cycle”. California Manage. Rev. 47, 6–31.
 55. Mathews, J. (2006). “Catch-up Strategies and the Latecomer Effect in Industrial Development”. New Political Economy, 11, 3.
 56. Mazzoleni, R., Nelson, R., (2007). “Public Research Institution and Economic Catch-up”. Research Policy 36, 1512–1528.
 57. Miller, R., M.  Th. Lerouxdemers., & X. Olleros. (1995). “Innovation in Complex Systems Industries: The Case of Flight Simulation”. Industrial and Corporate Change, 4 (2), 363–400.
 58. Mytelka, K. (1978). “Licensing and Technology Dependence in the Andean Group”. World Development, 6, 447–460.
 59. Nelson, R. (1995). “Recent Evolutionary Theorizing About Eonomic Change”. Journal of Economic Literature 33 (1), 48-90.
 60. Nelson, R. (2008). “Economic Development from the Perspective of Evolutionary Economic Theory”. Oxford Development Studies 36 (1), 9-21.
 61. Pack, H., Saggi, K. (1997). “Inflows of Foreign Technology and Indigenous Technological Development”. Rev. Dev. Econ. 1 (1), 81–98.
 62. Park, T. (2013). “How a Latecomer Succeeded In a Complex Product System Industry: Three Case Studies In The Korean Telecommunication Systems”. Ind. Corp. Change 22 (2), 363–396.
 63. Park, T. Y., and Ji, I. (2015), From mass production to complex production: case of the Korean telecom equipment sector, Asia-Pacific Journal of Accounting and Economics, 22(1), 78-102.
 64. Patel, P., & Pavitt, K. (1997). “The Technological Competencies of the World's Largest Firms: Complex and Path-dependent, But Not Much Variety”. Research Policy, 26 (2), 141-165.
 65. Perez, C., Soete, L., (1988). “Catching-up in Technology: Entry Barriers and Windows of Opportunity”. Researchgate, 457-479.
 66. Radosevic, S. (1999). “International Technology Transfer and Catch-up in Economic Development”. Edward Elgar Publishing.
 67. Ren, Y., & Yeo, K. (2006). “Research Challenges on Complex Product Systems (CoPS) Innovation”. Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers, 23 (6), 519-529.
 68. Riege, A. (2003). “Validity and Reliability Tests in Case Study Research: A Literature Review With “hands-on” Applications for Each Research Phase”. Qualitative Market Research: An International Journal, 6 (2), 75-86.
 69. Rosenberg, N. (1982). “Inside the Black Box: Technology and Economics”. Cambridge: Cambridge University Press.
 70. Safdari Ranjbar, M., Park, T. Y., & Kiamehr, M. (2018). What happened to complex product systems literature over the last two decades: progresses so far and path ahead. Technology Analysis & Strategic Management, 30(8), 948-966.
 71. Soete, L. (1988). “Catching up in Technology: Entry Barriers and Windows of Opportunity”.
 72. Statistia. World Production of Iron Ore. Accessed 2018.27.06. And 2018.01.08.
 73. Stewart, F. (1977). “Technology and Underdevelopment”. Macmillan, London.
 74. Utterback, M., & Abernathy, W. (1975). “A Dynamic Model of Process and Product Innovation”. Omega 3 (6), 639-65.
 75. Westphal, E., Kim. L., & Dahlman. C. (1984). “Reflections on Korea's Acquisition of Technological Capability”. Development Research Dept., Economics and Research Staff, World Bank.
 76. Midrex Technologies Inc. World Direct-reduced Iron Statics. Accessed 2018.25.07. https://www.midrex.com/news-literature/news-releases/world-dri-statistics
 77. World Steel Association. Monthly Production. 2017-2018. Accessed 2018.15.07. And 2018.10.8. And 2019,04,14. https://www.worldsteel.org/steel-by-topic/statistics.html
 78. World Steel Association. Steel Statistical Yearbooks 1978-1999., 2000-2009., and 2010-2018. Retrieved November 2018. Accessed 2018.15.07. And 2019.04,16. https://www.worldsteel.org/steel-by-topic/statistics/steel-statistical-yearbook.html
 79. World Steel Association. Top Steel Producer. Accessed on 2018.15.10. And 2019,04,17. https://www.worldsteel.org/steel-by-topic/statistics/top-producers.html
 80. Yu, W. 2005. An Experiential Study on the Application of Narrative Inquiry in Teacher Development in Hong Kong. University of Toronto.