نویسنده = محمدعلی شاه حسینی
ارائه مدل کنترل راهبردی در هلدینگ‌های تولیدی صنعت الکترونیک

دوره 14، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1-22

10.22034/jmi.2020.114081

سیاوش هژبری حقیقی؛ محمدعلی شاه حسینی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ ابراهیم محمودزاده


شناسایی و تحلیل کلان‌روندهای مؤثر بر بهای نفت خام با رویکرد آینده‌نگاری

دوره 12، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 1-26

فرهاد رهبر؛ امیرعلی سیف الدین اصل؛ محمدعلی شاه حسینی؛ عیسی نیازی


سناریونویسی بهای نفت خام بر اساس شناسایی عوامل کلیدی و تجزیه و تحلیل فعل و انفعالات بازیگران

دوره 11، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 93-135

فرهاد رهبر؛ امیرعلی سیف الدین اصل؛ محمدعلی شاه حسینی؛ عیسی نیازی


الگوسازی موانع استقرار نظام کنترل راهبرد در راهبردهای تجاری در سطح ملی

دوره 8، شماره 3، مهر 1393، صفحه 89-104

علی ردادی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ محمد علی شاه حسینی