شناسایی و تحلیل کلان‌روندهای مؤثر بر بهای نفت خام با رویکرد آینده‌نگاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه بین رشته ای فناوری، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری آینده پژوهی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

یکی از مهم‌ترین گام‌های آینده‌نگاری، شناسایی و تحلیل روندهای مؤثر بر آن است که در این مقاله به‌طور موردی، بهای نفت خام موردمطالعه قرار گرفته است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی کلان‌روندهای مؤثر بر آینده‌ی بهای نفت خام در افق 1410 ش. است. بنابراین پس از انجام مطالعات کتابخانه­ای و بررسی اسناد و منابع معتبر و مصاحبه با خبرگان، فهرستی از روندهای کلیدی مؤثر بر آینده‌ بهای نفت خام به دست آمد و با استفاده از روش دلفی، کلان­روندها از 68 مورد به 40 مورد تقلیل یافتند. سپس با بهره­گیری از روش تحلیل ساختاری، ماتریس تأثیر متقابل طراحی شد و با تشکیل پانلی شامل 11 نفر از خبرگان و اجماع نظرات آنان درباره تأثیرگذاری عوامل بر یکدیگر، داده‌ها وارد ماتریس شد. با تحلیل داده­های برآمده از ماتریس با نرم‌افزار میک‌مک، میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هرکدام از عوامل ارزیابی شده است؛ بر این اساس، روندهای راهبردی مؤثر شناخته شدند و مشخص شد که روندهایی نظیر سیاست ایالات‌متحده، دیپلماسی انرژی روسیه، رشد چین و هند، شکنندگی خاورمیانه و شمال آفریقا، همبستگی و انسجام اتحادیه اروپایی، عرضه و تقاضای جهانی نفت، بیشترین تأثیرگذاری را بر آینده بهای نفت خام دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Analyzing Mega Trends Affecting the Price of Crude Oil with a Foresight Approach

نویسندگان [English]

  • Farhad Rahbar 1
  • Amirali Saifoddin-e Asl 2
  • Mohammadali Shahhoseini 3
  • Eesa Niazi 4
1 Professor, Faculty of Economics, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of New Sciences and Technologies, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 PhD candidate of Futures Studies, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the most important steps in the prospecting is identifying and analyzing the effective trends. In this article, the price of crude oil has been studied on a case by case basis. Accordingly, the main goal of the present study is to identify the key factors affecting the future of crude oil prices in the horizon of 1410 A.H.S. Therefore, after conducting library studies and reviewing valid documents and sources and interviewing experts, a list of key trends affecting the future of crude oil prices was obtained and by using the Delphi method, the number of clinicians decreased from 68 to 40. Then, using the structural analysis method, the interaction effect matrix was designed and entered into the matrix by forming a panel of 11 experts and consensus about their impact on the factors affecting each other. By analyzing the data derived from the matrix with the microfilm software, each factors impact has been assessed, efecctive strategic trends have been identified, and it has been determined that trends such as US policy, Russian energy diplomacy, India and China's growth, the fragility of The Middle East and North Africa, the solidarity and cohesion of the European Union, the supply and demand of oil and its fluctuations have the greatest impact on the future of crude oil prices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foresight
  • Mega Trends
  • Structural Analysis
  • MICMAC