نویسنده = حسن دانایی فرد
تحلیل کیفی رویکردهای تبیین نزدیک‌بینی سیاستی در صنعت خودرو

دوره 9، شماره 4، دی 1394، صفحه 113-140

حسن دانایی فرد؛ محسن میری


چگونگی ظهور مسایل راهبردی در دستور کار تصمیم گیرندگان کلیدی سازمان

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 5-30

بهاره عابدین؛ اسداله کردنائیج؛ حسن دانایی فرد؛ سید حمید خداداد حسینی


پردازش نظری مسئولیت اجتماعی بر مبنای نظریه داده بنیاد

دوره 8، شماره 4، دی 1393، صفحه 5-34

محمدرضا نوروزی؛ حسن دانایی فرد؛ اصغر علی فانی؛ علیرضا حسن زاده


خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد در عمل: آیا شواهد آماری در ارتقای اثربخشی و کارآیی خط مشی های آموزش عالی کشور موثرند؟

دوره 8، شماره 2، تیر 1393، صفحه 27-50

سید عباس ابراهیمی؛ حسن دانایی فرد؛ عادل آذر؛ لطف اله فروزنده