چگونگی ظهور مسایل راهبردی در دستور کار تصمیم گیرندگان کلیدی سازمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت استراتژیک، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

4 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش در پاسخ به این سوال که چرا برخی مسایل در سازمان مورد توجه قرار میگیرند در حالیکه مسایل دیگری هستند که نادیده انگاشته می شوند و یا این که بر اساس چه فرآیندی، مسایل پیرامون مدیران ارشد برای آن‌ها، استراتژیک می‌شود، صورت گرفته است. به‌عبارت‌دیگر، هدف از این پژوهش، کشف فرآیند ظهور مسایل استراتژیک در دستور کار مدیران سازمان است. به‌منظور طراحی مدل پژوهش، مصاحبه‌های عمیقی با خبرگان صنعت بانک‌داری، صورت گرفته است. تحلیل داده‌های کیفی و طراحی مدل مفهومی با استفاده از مبانی نظری راهبرد پژوهشی داده بنیاد، انجام شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده‌های کیفینشان می‌دهند که چگونه و تحت تاثیری چه عواملی، مسایل بالقوه مهم، برای مدیران ارشد، استراتژیک شده و در دستور کار سازمان جای می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How Strategic Issues Emerge in Organizution’s Key Decision Makers’ Agenda

نویسندگان [English]

  • Bahareh Abedin 1
  • Asadollah Kordnaeij 2
  • Hasan Danaee Fard 3
  • Seyyed Hamid Khodadad Hosseini 4
1 PhD candidate of Strategic Management, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Professor, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
4 Professor, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This research is conducted in response to this question that why only some particular issues are taken into consideration in organizations, or what process makes senior managers to look at cases around them as strategic ones. In other words, in this article, authors made effort to explore the process of emergence of strategic issues on the agenda of the organization. In order to design this model, in-depth interviews have taken place with experts in banking industry. In addition, qualitative data analysis and designing conceptual model have been done based on Grounded Theory foundations. Results from qualitative data analysis show that how potentially important issues will be received the meaning of strategic for senior executives, and how they enter to the strategic agenda of organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Issues
  • Strategic Agenda
  • Grounded Theory Methodology