دوره و شماره: دوره 9، شماره 29، پاییز 1394 
5. ماتریس ارزیابی جذابیت- توانمندی ابزار تدوین راهبرد فن آوری (مورد مطالعه: فن آوری فرآیند احیای آهن)

رضا انصاری؛ جواد سلطان‌زاده؛ امیر شریفیان؛ مرتضی ناطقیان؛ سعید فارابی خانقاهی