ارایه الگویی برای ارزیابی گزینه‌های طراحی مفهومی در پروژه‌های توسعه محصولات پیچیده دفاعی با در نظر گرفتن پیوستگی و تاثیر متقابل ریسک‌ها

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استادیار گروه فناوری های نرم، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

ارزیابی گزینه‌ها در مرحله طراحی مفهومی و انتخاب گزینه مناسب یکی از گلوگاه‌های کلیدی در فرآیند توسعه‌ی محصولات جدید به‌ویژه محصولات نظامی است. در این مقاله یک مدل بهینه‌سازی چندهدفه با سه تابع هدف شامل حداقل شدن ریسک، حداکثر شدن اثربخشی و حداقل شدن هزینه برای ارزیابی گزینه‌ها ارایه شده است. تصمیم‌گیرنده می‌تواند با توجه به سطح ریسک‌پذیری خود و نیز محدودیت میزان بودجه، گزینه‌ای را انتخاب کند که دارای بیشترین اثربخشی باشد. ویژگی مهم مدل ارایه‌شده در نظر گرفتن ریسک‌های مرتبط با متغیرهای پیوسته طراحی و نیز اثر متقابل آن‌ها بر یکدیگر است. این امر باعث لحاظ تمام ریسک‌های طراحی و نیز افزایش دقت محاسبه میزان ریسک طرح‌ها شد. همچنین لحاظ کردن اثر هزینه‌ای ریسک‌ها در تابع هزینه، باعث بهبود فرآیند محاسبه هزینه طرح شده است.

کلیدواژه‌ها