بررسی اهمیت راهبردی تفویض اختیار بر اثربخشی در سازمان های دولتی (مورد مطالعه: شهرداری مشهد)

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت رفتاری، پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

امروزه سازمان‌های بزرگ و مدرن، با فعالیت‌ها و مسائل و مشکلات گوناگونی مواجه هستند. بنابراین، فرهنگ‌سازی در زمینه تفویض اختیارات مدیران ارشد به مدیران سطوح پایین‌تر و ایجاد عدم تمرکز در انجام فعالیت‌ها، امری ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا، هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه‌ی بین مراحل تفویض اختیار با میزان اثربخشی کارکنان در مناطق شهرداری شهر مشهد است. روش تحقیق، پیمایشی و نمونه‌گیری تصادفی سیستماتیک در بین 377 نفر از کارشناسان و مدیران شهرداری مشهد با پرسشنامه‌ای خودساخته انجام شده است. روایی پرسشنامه توسط صاحب‌نظران علمی در حوزه تخصصی و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ (با مقدار 914/0)، مورد تایید قرار گرفت. همچنین روایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی بررسی شد. در این پژوهش مراحل تفویض اختیار با ابعاد؛ آماده‌سازی، برنامه‌ریزی، گفتگو، قدردانی و کنترل، با میزان اثربخشی با استفاده از تحلیل مدل معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. یافته‌های نشان می‌دهد در بین مراحل تفویض اختیار، مرحله قدردانی، برنامه ریزی و آماده‌سازی با اثربخشی معنی‌دار بوده است.

کلیدواژه‌ها