درباره نشریه

هو الحکیم
 
فصلنامه بهبود مدیریت بر اساس مجوز شماره 3/95124 مورخ 90/6/8 کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از تاریخ 90/6/1 موفق به دریافت درجه علمی- پژوهشی شد.
 • صاحب امتیاز: انجمن تعالی کسب و کار
 • فرمت: چاپی و الکترونیکی
 • شاپای چاپی:   2251-8991
 • قابل دسترسی از: magiran.com, noormags.ir, sid.ir
 • نوبت‌های چاپ: فصلنامه
 • زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • حوزه  تخصصی: مدیریت، سیاست گذاری توسعه صنعتی 
 • هزینه ارسال و چاپ مقاله: رایگان
 • نوع  داوری: داوری بسته و حداقل 2 داور
 • زمان داوری: حداقل 9 هفته
 • ایمیل مجله: behboudmodiriat@gmail.com