دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 27، بهار 1394 
1. چگونگی ظهور مسایل راهبردی در دستور کار تصمیم گیرندگان کلیدی سازمان

صفحه 5-30

بهاره عابدین؛ اسداله کردنائیج؛ حسن دانایی فرد؛ سید حمید خداداد حسینی