اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

علی رضائیان

مدیریت استاد دانشگاه شهید بهشتی

a-rezaeianatsbu.ac.ir

سیدعلی اکبر افجه ای

مدیریت بازرگانی استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

afjahiatsrbiau.ac.ir

سید حسین ابطحی

مدیریت استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

aata.com

محمود ساعتچی

روانشناسی استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

mahmoodsaatchiatyahoo.com

رسول نورالسناء

آمار کابردی استاد، دانشگاه علم و صنعت ایران

rassoulatiust.ac.ir

سید سپهر قاضی نوری نائینی

مهندسی صنایع استاد، دانشگاه تربیت مدرس

ghazinooryatmodares.ac.ir

علی محمد احمدوند

مهندسی صنایع استاد، دانشگاه امام حسین

a.ahmadvandateyc.ac.ir

محمد ابراهیم محمدپور زرندی

مدیریت صنعتی دانشیار، دانشگاه آزاداسلامی، واحد تهران مرکزی

mailatpourzarandi.com

علی دیواندری

مدیریت استراتژیک استاد، دانشگاه تهران

divandariatut.ac.ir

حمیدرضا فرتوک زاده

مدیریت دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

hr.fartokzadehatgmail.com

رضا حسنوی

مهندسی صنایع استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

r_hosnaviatyahoo.com

مهدی نقیان فشارکی

دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

fesharakiatmtu.ac.ir

ابراهیم محمود زاده

مدیریت استراتژیک دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

mahatmut.ac.ir

پیمان اخوان

مهندسی صنایع استاد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

akhavanatiust.ac.ir

سردبیر

حمیدرضا فرتوک زاده

مدیریت دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

hr.fartokzadehatgmail.com

جانشین سردبیر

جواد وزیری

سیاست علم و فناوری دکتری سیاستگذاری علم و فناوری

jv.vaziriatgmail.com

دبیر تخصصی

سیامک طهماسبی

مدیریت صنعتی دکتری مدیریت صنعتی

aata.com

مدیر اجرایی

سید وحید داعی نیاکی

مهندسی صنایع دانشجوی دکتری مهندسی صنایع

svdn.94atgmail.com