فصلنامه بهبود مدیریت، در مسیری نو: رهیافت تاریخی به توسعه صنعتی

 

توسعه صنعتی در کشور ما با پیچیدگی‌های نظری و عملی فراوانی مواجه است که هنوز به اندازه کافی کاویده نشده اند. گام برداشتن در راه پر پیچ و خم توسعه صنعتی نیازمند تقویت «چرخه‌های یادگیری» در سطوح سیاست گذاری و مدیریت بنگاه‌هاست و رکن شکل‌گیری این چرخه‌ها پژوهش‌هایی است که می‌توانند تجارب مرتبط با تحولات صنعتی را به بحث و بررسی بگذارند.

فصلنامه «بهبود مدیریت» برای اینکه بتواند محمل انتشار پژوهش های مناسب و مؤثر در خصوص توسعه صنعتی کشور باشد، به مقالاتی اولویت می‌دهد که بتوانند تجربیات مدیریتی، تحولات سازمانی، نوآوری‌ها، شکست‌ها، موفقیت‌ها، مسأله‌ها، راهبردها و سیاست‌های مرتبط با توسعه صنایع مختلف در کشور را به صورت علمی و با «رهیافت تاریخی» مورد بررسی قرار دهند.

دستیابی به این هدف نیازمند فضایی میان رشته‌ای است و به همین خاطر فصلنامه بهبود مدیریت علاوه بر رشته‌های مدیریت و سیاست گذاری از پژوهشگران سایر حوزه‌های علوم انسانی که مقالات آنها رهیافت تاریخی به سازمان‌های صنعتی،‌ مدیریت صنایع و سیاست گذاری صنعتی دارد، به گرمی استقبال می‌کند.

 توضیحات بیشتر در بخش سیاست فصلنامه

مهمان سردبیر: دکتر محمد جواد اسماعیلی برای فصلنامه بهبود می نویسد ...

 

نویسندگان محترم: دفتر فصلنامه فقط از طریق «تماس با ما» پاسخگوی شما خواهد بود

شماره جاری: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 43، بهار 1398، صفحه 1-188 

4. الگوی توسعه درونزای صنعت زیست داروی کشور: مطالعه موردی شرکت سیناژن

صفحه 91-120

فاطمه مجیری؛ علیرضا شیخ؛ برنا پاینده مهر؛ مهدی مجیدپور


5. ارائه مدل نظام نوآوری فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک ایران

صفحه 121-152

امیر شجاعان؛ محمدتقی تقوی فرد؛ مهدی الیاسی؛ مهدی محمدی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر جانشین سردبیر دبیر تخصصی مدیر اجرایی