دسترسی آزاد به مقالات

فصلنامه علمی بهبود مدیریت از رویه دسترسی آزاد پیروی می کند و هیچ محدودیتی برای دسترسی به همه مقاله های منتشر شده  آن وجود ندارد .