طراحی الگوی عوامل موثر بر تصمیم گیری جهت برون سپاری فعالیت ها(مورد مطالعه: شرکت صنایع اُپتیک اصفهان)

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

امروزه بسیاری از کسب‌وکارها اعم از خصوصی، دولتی، انتفاعی، خیریه و مؤسسات آموزشی و پژوهشی به‌واسطه مزایای موجود در امر برون‌سپاری، استراتژی برون‌سپاری را در تمامی ابعاد سازمانی جزو اهداف کلان خود قرار داده‌اند. تصمیمات برون‌سپاری یکی از موضوعات راهبردی سازمان‌هاست. مدیران همواره می‌کوشند تا از مدل‌های تصمیم-گیری برون‌سپاری استفاده کنند؛ اما در عمل با مسایل و موضوعات مفهومی متنوعی روبه‌رو هستند. هم مدیران و هم مشاوران آنان سعی در شناسایی این مسایل دارند تا بتواند به گونه‌ای موثرتر از برون‌سپاری استفاده کنند که وجود الگو و مدلی برای راهنمایی، می‌تواند بسیار مناسب و کارا باشد. بر این اساس، محققان با هدف شناسایی و دسته‌بندی معیارهای موثر بر تصمیم‌گیری برون‌سپاری و ارایه یک الگو در سازمان‌ها و به‌طور خاص در شرکت صنایع اُپتیک اصفهان، با استفاده از روش‌ تحقیق آمیخته اکتشافی (استفاده از روش کیفی تحلیل محتوای کیفی در بخش اول و استفاده از روش کمی پیمایشی و توزیع 10 پرسشنامه بین کارشناسان باتجربه و تجزیه و تحلیل آن با استفاده از روش غربال‌گری فازی در بخش دوم)، سعی در تحقق این هدف دارند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری برای برون‌سپاری فعالیت‌ها در سازمان‌ها، حاصلِ گذار از سه مرحله است. در مرحله‌ی نخست، مدیران این صنایع باید از انگیزاننده‌ها و بازدارنده‌های برون‌سپاری(محرک‌های برون‌سپاری) مطلع شوند، در مرحله دوم، سازمان باید از قابلیت فعالیت برای برون‌سپاری اطمینان حاصل نمایند و در مرحله آخر، سازمان باید از شرایط محیطی که شامل شرایط سیاسی و قانونی، شرایط تامین‌کنندگان و توانمندی سازمان در برون‌سپاری فعالیت‌ها است، آگاهی پیدا کنند.

کلیدواژه‌ها