نقش عوامل سازمانی در موفقیت شرکت‌های زایشی در صنایع دفاعی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آینده پژوهی، دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع و تحقیقات راهبردی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه الکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر،دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

چکیده

تحقق رویکرد هسته و شبکه در عرصه‌ی تحقیق و توسعه در وزارت خانه‌ای که فن آوری یکی از سرمایه‌ها و پایه‌های اصلی فعالیت آن است، می‌تواند موضوعی پرچالش و پیچیده محسوب شود. یکی از روش‏های تحقق این امر، ایجاد و شکل‌گیری شبکه‌ای از شرکت‌های زایشی کوچک و متوسط فنآوری‌محور است که از متن صنایع دفاعی به وجود می‏آیند. پژوهش حاضر، به دنبال آن است تا به روش پیمایشی – توصیفی، عوامل سازمانی تاثیرگذار بر موفقیت شرکت‌های زایشی در صنایع دفاعی را که می‎توانند در رابطه با فن آوری‎های زرد نقش مهمی ایفا نمایند، شناسایی و رتبه‌بندی کند. در این مطالعه از طریق بررسی تحقیقات و مطالعات موجود در ادبیات پژوهش و نیز مصاحبه با برخی از متولیان تحقیق و توسعه وزارت دفاع، تعداد 46 عامل سازمانی موثر شناسایی شده است که از بین آن‌ها، در نظرخواهی اولیه از 14 نفر از صاحب نظران صنعت دفاعی، 27 عامل به عنوان عوامل سازمانی تاثیرگذار بر صنایع دفاعی مورد تایید قرار گرفته و سپس با استفاده از پرسشنامه، نظر جامعه ی آماری پژوهش در رابطه با میزان تاثیر هریک از این عوامل جمع‏آوری گردیده است. با رتبه‌بندی این 27 عامل موثر، عوامل \" اراده و عزم هیئت رییسه‌ی وزارت دفاع\"، \" حمایت سازمان\"، \" قدرت و توانایی اجرایی سازمان (در فرایند زایش)\"، \" انگیزه‌ی سازمان مادر\"، و \" احساس نیاز و ضرورت (توسط سازمان)\" در رتبه‌های اول تا پنجم قرار گرفته‎اند. همچنین، نتایج آماری در این تحقیق نشان داده است که وضعیت فعلی صنایع دفاعی کشور در رابطه با 4 عامل اول تقریبا نامطلوب است.

کلیدواژه‌ها