بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ط

ع

ف

ق

ک

گ

  • گشتاسبی، محمد [1] دانشجوی گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
  • گل پرور، محسن [2] اصفهان، خوراسگان، خیابان جی شرقی، بلوار ارغوانیه، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، گروه روان شناسی صنعتی
  • گودرزی، غلامرضا [1] دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)
  • گیلدا دقیقی، [1]

م

ن

و

ی