ماتریس ارزیابی جذابیت- توانمندی ابزار تدوین راهبرد فن آوری (مورد مطالعه: فن آوری فرآیند احیای آهن)

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد آینده پژوهی، دانشکده علوم و فناوری های نوین، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

4 کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.

5 دانشجوی دکتری مهندسی مواد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

چکیده

بر اساس چشم‌انداز 1404، تولید فولاد در ایران می‌بایست به عدد 50 میلیون تن در سال افزایش یابد. حرکت در این مسیر نیازمند احداث واحدهای جدید در زنجیره تولید فولاد است، اما همچنان رشد چشم‌گیری در تولید فولاد ایجاد نشده است. مهم‌ترین دلیل امتناع صاحبان سرمایه از احداث واحدهای صنعتی، فشارهای فن‌آورانه این صنعت بر زنجیره تامین، حجم تولید، میزان سرمایه‌گذاری، چالش‌های زیست‌محیطی و تغییر ماهیت شرکت‌ها است. ازاین‌رو سیاست‌گذاران می‌بایست با انجام مطالعات مبنا دراین حوزه، انتخاب فن‌آوری را برای صاحبان سرمایه تسهیل نموده و با آشنایی متخصصان داخلی با فن‌آوری‌های جدید ظرفیت جذب فن‌آوری را ارتقا دهند. برای این منظور در مقاله حاضر با معرفی روش‌های تدوین پورتفولیو فن‌آوری، ماتریس ارزیابی جذابیت- توانمندی به‌عنوان ابزاری مناسب برگزیده شد. همچنین با استفاده از تجربیات موجود و تحقیقات گذشته، عوامل ومعیارهای ارزیابی جذابیت-توانمندی در یک بخش ویژه در صنعت فولاد (احیای آهن) استخراج شده و مبتنی بر نظر خبرگان و با استفاده از تاپسیس فازی جایگاه این فن‌آوری‌ها در ماتریس جذابیت-توانمندی تعیین شده است. بدین ترتیب گونه فن‌آوری‌ها و راهبرد آنها برای سیاست‌گذاران شفاف شده است.

کلیدواژه‌ها