مقالات نمونه

چند نمونه از مقالاتی که رهیافت تاریخی در آن ها برجسته است: