تجربه اولویت بندی علوم و فناوری های مورد نیاز در سازمانهای دفاعی با رویکرد قابلیت محوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار مدیریت راهبردی، دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران.

چکیده

علم، محور اصلی رشد و توسعه است و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای رویارویی با شرایط محیطی، باید منابع علمی و دانشی و فناوری خود را که از سرمایه‌های معنوی آنهاست، مدیریت کنند. به علت محدودیت و برگشت‌ناپذیری منابع، اعم از منابع مالی، انسانی و زمان، امکان پرداختن به همه علوم و فناوری‌های موجود، فراهم نیست. تعیین علوم و فناوری‌های مورد نیاز، سازمان را از فعالیت‌های علمی متشتت و غیر مورد نیاز باز می‌دارد. هدف اصلی این تحقیق، ارایه فرایند مناسب استخراج و اولویت‌بندی علوم در سازمان‌های نظامی است و اهداف فرعی آن بدین شرح می‌باشد: تعیین علوم و فناوری‌های مورد نیاز سازمان و اولویت‌بندی علوم و فناوری‌های مورد نیاز سازمان.
تحقیق حاضر بر حسب نتایج تحقیق از نوع کاربردی توسعه‌ای و به روش موردی زمینه‌ای و توصیفی تحلیلی می‌باشد. به دلیل نیاز به بررسی خبرگی، تحقیق با رویکرد آمیخته (هم کیفی و هم کمی) صورت پذیرفت و 10 جلسه خبرگی با دعوت از20 نفر از متخصصان برگزار شد. تعداد جامعه آماری، حدود 250 نفر و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 70 نفر می-باشد. آلفای کرونباخ پرسشنامه محقق ساخته 0.987 است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که علوم و فناوری‌های مورد نیاز سازمان‌های نظامی را می‌توان با استفاده از رویکرد قابلیت محوری استخراج نمود. قابلیت‌های مورد نیاز سازمان را باید از وظایف سازمان استخراج نمود. ملاک-های مطلوبیت تعیین اسنادی که بتوان وظایف و قابلیت‌های مورد نیاز سازمان را استخراج نمود، بدین شرح می‌باشند: در سطح سازمان باشد؛ در بازه زمانی چشم انداز باشد؛ مصوب باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Priority Experience of Science and Technology Requirement in Defense Organization: Capability Approach

نویسنده [English]

  • Nasser Shahlaei
Associate Professor, AJA University of Command and Staff, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Science is the main pillar of growth and development. For Encountering with environmental conditions, Islamic Republic of Iran Armed Forces should manage their scientific, knowledge and time resources, which are their intellectual capital. Because of restriction and irreversibility of resources, including funds, human and time resources, it is impossible to deal with all of the sciences and technologies. Specifying of required sciences and technologies, prevent organization from divided and non-required activities. The main objective of the research is introduction of proper process for extraction and prioritizing of required sciences in military organizations and its subsidiary objectives are determination and prioritizing of required sciences and technologies.
The research is an applied- developmental one and in terms of method is a descriptive and survey research. Due to the need for expertise evaluations, the research was performed in a mixed (quantitative and qualitative) approach and 10 expertise meetings were held inviting 20 experts. Statistical society of the research is 250 people and sample size was 70 people according to Chocran formula. Cronbach's alpha of questionnaire was 0.987. The results of the research indicates that required sciences and technologies in military organizations can be extracted by capability based approach. Required capabilities of organization should be extracted from tasks of organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "military organization"
  • "science"
  • "technology"
  • "capability"
اصلانی، مجتبی، تحقیق «مبانی نظریه جامع دفاع شهری، آرایه دفاع شهری (حوزه نظامی)»، مؤسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی حوزه نوآوری آرایه­های دفاعی، زمستان 1393. ص92.
اصلانی، مصطفی، تحقیق «بانک قابلیت­های آرایه دفاع زمینی»، مؤسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی حوزه نوآوری آرایه های دفاعی مرکز معماری آرایه های دفاعی، اسفند 1393، ص165 و 163.
الاردیک، روبرت، «تحول در رویکرد تصمیم گیری در عرصه نبرد»، مترجمان فرهاد نظری­زاده و کمال نیک صالحی، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی، تهران، چاپ اول، 1384، ص1.
بی‌نام، «ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری ﻧﻴﺮوی زﻣﻴﻨﻲ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ (سال2007) »، برگردان اشکان حق­بین، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، چاپ اول، 1387، ص7.
بی­نام، «بسته راهبردی اثربخش برای جهش علمی به معنای واقعی نیروهای مسلح»، معاونت امور راهبردی و اشراف کلی فرماندهی، 1394، ص9.
بی­نام، «ﮔﺰارش ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻻﻧﻪ نقش­ها و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ­ﻫﺎ»، برگردان مسعود منزوی، ﻣﺮﮐﺰ  دﻓﺎﻋﯽ ﭘﮋوﻫﯽ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوری دﻓﺎﻋﯽ ـ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ دفاعی، چاپ اول، مهر 1389، ص10.
جانسون، استوارت و لیبکی، مارتین و تریورتون، گریگوری، «چالش­های نوین، ابزارهای نوین برای تصمیم گیری دفاعی»، مترجمان محمد جواد زنگنه و کاظم غریب آبادی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه، تهران، 1384، ص84 و 18.
حبیبی، نیک­بخش، «ماهیت شناسی جنگ در فضای عدم تقارن»، مرکز انتشارات راهبردی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، 1392، ص202.
حیدری، محمدرضا، «ﻃﺮاﺣﯽﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﻟﮕﻮی ﻣﻌﻤﺎری آراﯾﻪ دﻓﺎع ﻫﻮاﯾﯽ ﺷﺎﺧﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎتﻫﺎی ﻫﻮاﭘﺎﯾﻪ و ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻫﻮاﯾﯽ»، ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﻓﺎﻋﻲ،  ﺣﻮزه ﻫﺴﺘﻪ­ﻫﺎی ﻧﻮآوری دﻓﺎﻋﯽ، ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻌﻤﺎری آراﯾﻪﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ، 1391.
دلاور، علی، «مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی»، انتشارات رشد، چاپ ششم، 1387، ص139.
طارمی، محمدرضا، «روش شناسی طراحی در  معماری آرایه دفاع دریایی»، موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی، 1393، ص1 و 3.
فولادی، قاسم، مترجم حمید دهقانی، «ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی­ها و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖهای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺳﺎل 2020»، فصلنامه دیده­بان، سال اول، شماره 1، 1391، ص96.
فولادی، قاسم و منزوی، مسعود، «ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ  عملیات ﻣﺸﺘﺮﻙ»، ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﻓﺎﻋﻲ، چاپ اول، 1387، ص11.
محمدزاده، علی، رحمان، «دفاع معناگرا در حوزه معماری آرایه­های دفاعی، مبانی قابلیت محوری»، ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ دﻓﺎﻋﻲ، 1392، ص5 و 13.
مصطفوی فرد، حامد، مقاله «طبقه بندی علوم؛ چیستی، چرایی و چگونگی»،  رهیافت، بهار و تابستان 1393، شماره 56.
نوبخت، محمدباقر، «روش تحقیق پیشرفته»، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ سوم، 1394، ص42.
هانگر، دیوید و ویلن، توماس، «مبانی مدیریت استراتژیک»، مترجمین سید محمد اعرابی و حمیدرضا رضوانی، دفتر پژوهش­های فرهنگی، تهران، چاپ اول، 1389، ص125.
مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، «طبقه­بندی محصول، علوم و فناوری دفاعی»، چاپ اول،1391.
Caudle, Sharon L. Homeland security capabilities-based planning: Lessons from the defense community. NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL MONTEREY CA CENTER FOR HOMELAND DEFENSE AND SECURITY, 2005.