مفهوم سازی توانمندی توسعه پلتفرم های فناورانه در صنعت خودروسازی ایران: یک مطالعه چند موردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

بسیاری از بنگاه های خودروسازی در سراسر دنیا برای پاسخ به طیف گسترده‌تری از مشتریان و کاهش هزینه‌ها به صورت همزمان و به عبارتی برای سفارشی سازی انبوه به رویکرد توسعه محصول مبتنی بر پلتفرم رو آورده‌اند. در مسیر پذیرش چنین رویکردی مفهوم سازی و شناسایی توانمندی‌های توسعه پلتفرم یک اصل حیاتی است. بنابراین هدف اصلی در این تحقیق مفهوم‌سازی توانمندی توسعه پلتفرم محصول از طریق شناسایی توانمندی‌های توسعه ماژولهای اصلی و توانمندی‌های یکپارچه‌سازی آنها در صنعت خودروسازی می-باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از حیث نوع داده، پژوهشی کیفی و اکتشافی مبتنی بر مطالعه موردی محسوب می‌شود. جامعه آماری این تحقیق صنعت خودروسازی ایران و جامعه پاسخگویان متخصصان دو شرکت ایرانخودرو و سایپا به عنوان دو شرکت خودروسازی بزرگ کشور ایران و همچنین متخصصان دانشگاهی در دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت که همگی سابقه و تجربه توسعه پلتفرم را داشتند، بود. نمونه‌گیری به صورت هدفمند و قضاوتی و مطابق با اشباع نظری انجام شد. برای تجزیه و تحلیل مصاحبه‌ها و اسناد از تحلیل محتوا استفاده شد. توانمندی دانشی فنی پایه، توانمندی مهندسی نیازها و خواسته‌ها، توانمندی طراحی و معماری سیستم، توانمندی مهندسی زیرسیستمها و توسعه و تکوین قطعات، توانمندی یکپارچه سازی سیستم، و توانمندی آزمون و صحه‌گذاری به عنوان توانمندی‌های توسعه ماژلهای اصلی و توانمندی یکپارچه‌سازی سازمانی، توانمندی یکپارچه‌سازی زنجیره تامین، و توانمندی یکپارچه‌سازی فنی به عنوان توانمندی‌های یکپارچه‌سازی شناسایی گردیدند. در نهایت برای افزایش اعتبار مقوله‌های شناسایی شده از تکنیک دلفی فازی استفاده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptualizing Technological platform development capability in the Iranian Automotive Industry: A multiple case studies

نویسندگان [English]

  • Ahmad Jafarnejad Chaghoshi 1
  • Manouchehr Manteghi 2
  • Mohammad Reza Sadeghi Moghadam 3
  • Mohammad Goshtasbi 4
1 Professor, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 PhD candidate of Technology Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Many automotive firms around the world are turning to platform-based product development to respond to a wider range of customers and reduce costs concurrently, in other words, for mass customization. In the process of adopting such an approach, conceptualizing and identifying platform development capabilities is a crucial principle. So the main objective of this research is to conceptualize the product platform development capabilities by identifying the core module development capabilities and their integration capabilities in the automotive industry. In terms of purpose this research is an applied study and in terms of data type, it is a qualitative and exploratory case study research.The statistical population of this study was the Iranian automotive industry and the respondent community of experts from Iran Khodro and Saipa as well as academic specialists at the Automotive Engineering Faculty of Science and Technology University. The sampling was done in a purposive and judgmental manner with theoretical saturation. Content analysis was used to analyze the interviews and documents. Basic technical knowledge capability, needs and requirements engineering capability, system design and architecture capability, subsystem engineering capability and component development, system integration capability, and test and validation capability as core module development capability And organizational integration capability, supply chain integration capability, and technical integration capability were identified as integration capabilities. Finally, fuzzy Delphi technique was used to increase the validity of the identified Themes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Technological platforms"
  • "product platform"
  • "platform development capabilities"
  • "Automotive industry"
  • "multiple case studies"
اعرابی، محمد و پارسائیان، علی. "روش تحقیق کیفی"، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، دفتر پژوهش­های فرهنگی، 1395.
کیامهر، مهدی. "توانمندی های فناورانه عرضه کالاهای سرمایه ای پیچیده در کشورهای در حال توسعه: مطالعه موردی یک شرکت در صنعت برقابی ایران"، سیاست علم و فناوری، 1392، 67-80.
منطقی، منوچهر، به سوی جهانی شدن در صنعت خودرو، ویرایش اول، انتشارات اطلاعات، 1390.
 
Baldwin, Carliss Y., and C. Jason Woodard. "The architecture of platforms: A unified view." Platforms, markets and innovation 32 (2009).
Baldwin, Carliss Young, Kim B. Clark, and Kim B. Clark. Design rules: The power of modularity. Vol. 1. MIT press, 2000.
Brühl, Rolf, Nils Horch, and Mathias Osann. "Improving integration capabilities with management control." European Journal of Innovation Management 13, no. 4 (2010): 385-408.
Brusoni, Stefano, and Andrea Prencipe. "Design rules for platform leaders." Chapters (2009).
Cheng, Ching-Hsue, and Yin Lin. "Evaluating the best main battle tank using fuzzy decision theory with linguistic criteria evaluation." European journal of operational research 142, no. 1 (2002): 174-186.
Choi, Goya, Changi Nam, and Seongcheol Kim. "The impacts of technology platform openness on application developers’ intention to continuously use a platform: From an ecosystem perspective." Telecommunications Policy 43, no. 2 (2019): 140-153.
Creswell, John W., and Cheryl N. Poth. Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Sage publications, 2016.
Dadfar, Hossein, Jens J. Dahlgaard, Staffan Brege, and Amir Alamirhoor. "Linkage between organisational innovation capability, product platform development and performance: The case of pharmaceutical small and medium enterprises in Iran." Total Quality Management & Business Excellence 24, no. 7-8 (2013): 819-834.
Danneels, Erwin. "The dynamics of product innovation and firm competences." Strategic management journal 23, no. 12 (2002): 1095-1121.
Dosi, Giovanni, and Luigi Marengo. "Toward a theory of organizational competences." Evolutionary Concepts in Contemporary Economics (1994): 157-178.
Dougherty, Deborah. "A practice‐centered model of organizational renewal through product innovation." Strategic Management Journal 13, no. S1 (1992): 77-92.
Eisenhardt, K. M., & Graebner, M. E. (2007). Theory building from cases: Opportunities and challenges. Academy of Management Journal, 50(1), 25–32.
Eisenmann, Thomas R., Geoffrey Parker, and Marshall W. Van Alstyne. "Strategies for two sided markets." Harvard Business Review, Vol. October (2006).
Eisenmann, Thomas, Geoffrey Parker, and Marshall Van Alstyne. "Platform envelopment." Strategic Management Journal 32, no. 12 (2011): 1270-1285.
Gawer, Annabelle, and Michael A. Cusumano. "Industry platforms and ecosystem innovation." Journal of product innovation management 31, no. 3 (2014): 417-433.
Gawer, Annabelle, and Michael A. Cusumano. "Platform Leaders." MIT Sloan management review (2008): 68-75.
Grant, Robert M. "The resource-based theory of competitive advantage: implications for strategy formulation." California management review 33, no. 3 (1991): 114-135.
Grant, Robert M. Contemporary Strategy Analysis: text and cases. John Wiley & Sons, 2013.
Hagiu, Andrei, and Julian Wright. "Multi-sided platforms." International Journal of Industrial Organization 43 (2015): 162-174.
Halman, Johannes IM, Adrian P. Hofer, and Wim Van Vuuren. "Platform‐driven development of product families: linking theory with practice." Journal of product innovation management 20, no. 2 (2003): 149-162.
Harland, Peter E., and Haluk Yörür. "Decisions in product platform development projects." International Journal of Innovation and Technology Management 12, no. 01 (2015): 1550001.
Hartmann, Julia, and Richard Germain. "Understanding the relationships of integration capabilities, ecological product design, and manufacturing performance." Journal of Cleaner Production 92 (2015): 196-205.
Hatchuel, Armand, Pascal Le Masson, and Benoit Weil. "Platforms for the design of platforms: collaborating in the unknown." (2010).
Helfat, Constance E., and Margaret A. Peteraf. "The dynamic resource‐based view: Capability lifecycles." Strategic management journal 24, no. 10 (2003): 997-1010.
Henderson, Rebecca, and Iain Cockburn. "Measuring competence? Exploring firm effects in pharmaceutical research." Strategic management journal 15, no. S1 (1994): 63-84.
Hobday, Michael, Andrew Davies, and Andrea Prencipe. "Systems integration: a core capability of the modern corporation." Industrial and corporate change 14, no. 6 (2005): 1109-1143.
Holloway, Immy, and Kathleen Galvin. Qualitative research in nursing and healthcare. John Wiley & Sons, 2016.
Hsieh, Hsiu-Fang, and Sarah E. Shannon. "Three approaches to qualitative content analysis." Qualitative health research 15, no. 9 (2005): 1277-1288.
Hsu, Yu-Lung, Cheng-Haw Lee, and Victor B. Kreng. "The application of Fuzzy Delphi Method and Fuzzy AHP in lubricant regenerative technology selection." Expert Systems with Applications 37, no. 1 (2010): 419-425.
Jagstedt, S., & Persson, M. (2019). Using Platform Strategies In The Development Of Integrated Product-Service Solutions. International Journal of Innovation Management, 23(04), 1950034.
Jang, Seiie, Eun-Jung Ko, and Woontack Woo. "Unified User-Centric Context: Who, Where, When, What, How and Why." In ubiPCMM. 2005.
Johnson, Michael D., and Randolph E. Kirchain. "Developing and assessing commonality metrics for product families." In Advances in Product Family and Product Platform Design, pp. 473-502. Springer, New York, NY, 2014.
Johnson, William HA, and Roberto Filippini. "Integration capabilities as mediator of product development practices–performance." Journal of Engineering and Technology Management 30, no. 1 (2013): 95-111.
Levinthal, Daniel, and Jennifer Myatt. "Co‐evolution of capabilities and industry: the evolution of mutual fund processing." Strategic Management Journal 15, no. S1 (1994): 45-62.
Liu, Chiung-Lin, and Pei-Yu Lai. "Impact of external integration capabilities of third-party logistics providers on their financial performance." The International Journal of Logistics Management 27, no. 2 (2016): 263-283.
McGrath, Rita Gunther, Ian C. MacMillan, and Sankaran Venkataraman. "Defining and developing competence: A strategic process paradigm." Strategic management journal 16, no. 4 (1995): 251-275.
Meyer, Marc H., and Alvin P. Lehnerd. The power of product platforms. Simon and Schuster, 1997.
Meyer, Marc H., and James M. Utterback. "The product family and the dynamics of core capability." (1992).
Meyer, Marc H., Oleksiy Osiyevskyy, Dirk Libaers, and Marcel van Hugten. "Does product platforming pay off?." Journal of Product Innovation Management 35, no. 1 (2018): 66-87.
Nelson, Richard R., and Sidney G. Winter. "Toward an evolutionary theory of economic capabilities." The American Economic Review 63, no. 2 (1973): 440-449.
Pasche, Maximilian, Magnus Persson, and Hans Löfsten. "Effects of platforms on new product development projects." International Journal of Operations & Production Management 31, no. 11 (2011): 1144-1163.
Pettit, Timothy J., Keely L. Croxton, and Joseph Fiksel. "The Evolution of Resilience in Supply Chain Management: A Retrospective on Ensuring Supply Chain Resilience." Journal of Business Logistics 40, no. 1 (2019): 56-65.
Pirmoradi, Zhila, G. Gary Wang, and Timothy W. Simpson. "A review of recent literature in product family design and platform-based product development." In Advances in product family and product platform design, pp. 1-46. Springer, New York, NY, 2014.
Prahalad, Coimbatore Krishnarao, and Gary Hamel. "Core competency concept." Harvard Business Review 64, no. 3 (1990): 70-92.
RANJBAR, HADI, ALI AKBAR HAGHDOOST, MAHVASH SALSALI, ALIREZA KHOSHDEL, MOHAMMADALI SOLEIMANI, and NASIM BAHRAMI. "Sampling in qualitative research: A Guide for beginning." (2012): 238-250.
Rochet, Jean-Charles, and Jean Tirole. "Platform competition in two-sided markets." Journal of the european economic association 1, no. 4 (2003): 990-1029.
Sanderson, Susan, and Mustafa Uzumeri. "Managing product families: The case of the Sony Walkman." Research policy 24, no. 5 (1995): 761-782.
Sawhney, Mohanbir S. "Leveraged high-variety strategies: from portfolio thinking to platform thinking." Journal of the Academy of Marketing Science 26, no. 1 (1998): 54-61.
Schienstock, Gerd. "Organizational Capabilities: Some reflections on the concept." IAREG-Intangible Assets and Regional Economic Growth 1, no. 2 (2009): 39-53.
Schilling, Melissa A. "Protecting or diffusing a technology platform: tradeoffs in appropriability, network externalities, and architectural control." Chapters (2009).
Shou, Zhigang, Jun Chen, Wenting Zhu, and Lihua Yang. "Firm capability and performance in China: The moderating role of guanxi and institutional forces in domestic and foreign contexts." Journal of Business Research 67, no. 2 (2014): 77-82.
Silverman, David. Interpreting qualitative data. SAGE Publications Limited, 2019.
Simpson, Timothy W., Zahed Siddique, and Jianxin Roger Jiao. "Platform-based product family development." In Product platform and product family design, pp. 1-15. Springer, New York, NY, 2006.
Sköld, Martin, and Christer Karlsson. "Product platform replacements: challenges to managers." International Journal of Operations & Production Management 32, no. 6 (2012): 746-766.
Stank, Theodore P., Scott B. Keller, and Patricia J. Daugherty. "Supply chain collaboration and logistical service performance." Journal of Business logistics 22, no. 1 (2001): 29-48.
Teece, David J., Gary Pisano, and Amy Shuen. "Dynamic capabilities and strategic management." Strategic management journal 18, no. 7 (1997): 509-533.
Wagner, Stephan M., Christoph Bode, and Philipp Koziol. "Supplier default dependencies: Empirical evidence from the automotive industry." European Journal of Operational Research 199, no. 1 (2009): 150-161.
Wan, Xing, Javier Cenamor, Geoffrey Parker, and Marshall Van Alstyne. "Unraveling platform strategies: A review from an organizational ambidexterity perspective." Sustainability 9, no. 5 (2017): 734.
Weinstein, Olivier, and Nicole Azoulay. "FIRMS’CAPABILITIES AND ORGANIZATIONAL LEARNING A critical survey of some literature." (1999).
Wernerfelt, Birger. "A resource‐based view of the firm." Strategic management journal 5, no. 2 (1984): 171-180.
Wheelwright, Steven C., and Kim B. Clark. Creating project plans to focus product development. Harvard Business School Pub., 1992.
Wu, Chih-Hung, and Wen-Chang Fang. "Combining the Fuzzy Analytic Hierarchy Process and the fuzzy Delphi method for developing critical competences of electronic commerce professional managers." Quality & Quantity 45, no. 4 (2011): 751-768.
Yam, Richard CM, Jian Cheng Guan, Kit Fai Pun, and Esther PY Tang. "An audit of technological innovation capabilities in Chinese firms: some empirical findings in Beijing, China." Research policy 33, no. 8 (2004): 1123-1140.
Yam, Richard CM, William Lo, Esther PY Tang, and Antonio KW Lau. "Analysis of sources of innovation, technological innovation capabilities, and performance: An empirical study of Hong Kong manufacturing industries." Research policy 40, no. 3 (2011): 391-402.
Yin, Robert K. "Design and methods." Case study research 3 (2003).